Zásady ochrany osobních údajů

<h3>Zásady ochrany osobních údajů SCHUNK GmbH & Co. KG</h3> Vítejte na našich internetových stránkách. Vážíme si vaše zájmu o naší firmu. Máme povinnost zajistit ochranu vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými zákonnými předpisy o ochranně osobních údajů, především v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů EU (GDPR) a vnitrostátními zákony, které pro nás platí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny podrobné informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovány ve firmě SCHUNK GmbH & Co (dále jen „SCHUNK“), a práva, která přitom můžete uplatňovat. Osobní údaje jsou údaje v jakékoliv formě, které je možné použít k identifikaci fyzické osoby. Tyto údaje zahrnují mj. vaše jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vaši IP adresu. Údaje jsou považovány za anonymní v případě, že je není možné použít k osobní identifikaci uživatele. <div></div> <span style="font-weight: bold; ">Kontrolor a pracovník ochrany dat</span> Address<br />SCHUNK GmbH & Co. KG <br />Spann- and Greiftechnik<br />, Bahnhofstr. 106-134,<br /> 74348 Lauffen/Neckar, Germany Kontaktní informace <br />Tel +49-7133-103-0 <br />Fax +49-7133-103-2399 <br /><link info@de.schunk.com - mail>info@de.schunk.com</link> <br /><link www.schunk.com>www.schunk.com</link&gt; Kontaktní údaje pracovníka ochrany dat<br /><link datenschutz@de.schunk.com - mail>datenschutz@de.schunk.com</link> <br /><span style="font-weight: bold; ">Vaše práva jakožto datového subjektu</span><br /><br />Nejprve bychom Vás rádi informovali o Vašich právech jakožto datového subjektu. Tato práva jsou kodifikována v článcích 15 - 22 GDPR EU. Tato práva zahrnují: <ul><li>Právo přístupu (článek 15 GDPR EU);</li><li>Právo na výmaz (článek 17 GDPR EU);</li><li>Právo na opravu (článek 16 EU GDPR);</li><li>Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR EU);</li><li>Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR EU);</li><li>Právo vznést námitku (článek 21 GDPR EU).</li></ul>Pro uplatňování těchto práv se obraťte na: <link datenschutz@de.schunk.com - mail>datenschutz@de.schunk.com</link>. Prostřednictvím tohoto e-mailu se na nás můžete obrátit také v případě dotazů ke způsobu zpracování vašich údajů v naší společnosti. Dále máte právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. <span style="font-weight: bold; ">Práva namítat</span> Ohledně vašich práv namítat si prosím povšimněte následujícího: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování kdykoliv a bez udání důvodu. To zahrnuje také profilování pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete takovou námitku ohledně zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem. Tuto námitku můžete vznést bezplatně a neformálně tak, že napíšete na adresu datenschutz@de.schunk.com. V případě, že vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete k takovému zpracování vznést námitky kdykoliv z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; toto zahrnuje také profilování na základě těchto ustanovení. Poté vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme schopni doložit přesvědčivé oprávněné důvody zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud bude takové zpracování určeno ke zřízení, vykonávání nebo ochranu právních nároků. <div></div> <span style="font-weight: bold; ">Účely a zákonné podklady zpracovnání dat</span> vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními GDPR EU, dále německého spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG, nová verze) a v souladu se všemi dalšími platnými nařízeními o ochraně údajů. Právní základy zpracování údajů vycházejí především z článku 6 GDPR EU. Vaše údaje používáme k uzavření smlouvy, plnění smluvních a právních závazků, realizaci smlouvy, nabízení produktů a služeb a posílení vztahů se zákazníky. To může zahrnovat také analýzu za účelem marketingu a přímé reklamy. Kromě toho pořizujeme zvukové a vizuální záznamy na akcích a používáme je pro naši tiskovou práci, vlastní publikace společnosti (např. noviny pro zákazníky a zaměstnance, brožury, letáky, katalogy, prezentace atd.) a naší internetovou stránku, jakož i pro firemní kanály sociálních médií. Váš souhlas také představuje svolení podle zákona o ochraně osobních údajů. Jakmile udělíte svůj souhlas, budeme vás informovat o účelu zpracování údajů a vašem právu vznést námitku. Pokud se souhlas bude týkat i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně vám to sdělíme v daném souhlasu. Zvláštní kategorie osobních údajů definovaných v čl. 9 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány pouze v případě, že to vyžaduje zákon a není důvod se domnívat, že Váš oprávněný zájem má přednost před vyloučením ze zpracování. <div></div> <span style="font-weight: bold; ">Odhalení třetím stranám</span> Vaše údaje předáme třetím stranám pouze v souladu s ustanoveními zákona nebo s příslušným souhlasem. V opačném případě vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to od nás nebude požadovat zákon (zpřístupnění externím agenturám, jako jsou orgány dozoru nebo donucovací orgány).<br /><br /> <span style="font-weight: bold; ">Příjemce údajů / kategorie příjemců</span> Zajišťujeme, aby vaše údaje byly odhaleny pouze těm osobám v naší organizaci, které je potřebují pro plnění smluvních a právních závazků. V mnoha případech poskytovatelé služeb pomáhají našim oddělením při plnění jejich úkolů (např. rozesíláním informačních zpravodajů). Všichni poskytovatelé služeb uzavřeli povinnou dohodu o ochraně osobních údajů. <div> <span style="font-weight: bold; ">Předání do třetích zemí / záměr předat do třetích zemí</span> Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas. Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli služeb nebo pobočkám ve Spojených státech amerických, aby Vám poskytli funkce sociálních médií a videoobsah. Nezbytná úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna prostřednictvím povinných smluv o ochraně osobních údajů s poskytovateli služeb.</div>

<div></div> <span style="font-weight: bold; ">Období uchování údajů</span> Údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou je budeme potřebovat pro konkrétní účel zpracování. Vezměte, prosím, na vědomí, že mnoho zákonů o uchovávání dat vyžaduje delší uchovávání údajů. To se týká zejména obchodních nebo daňových zákonů o uchovávání dat (např. německého obchodního zákoníku, daňového zákoníku apod.). Pokud se neuplatní další požadavky na uchovávání, budou údaje po použití běžně vymazány. Kromě toho můžeme uchovávat údaje, pokud nám k tomu dáte svolení nebo pokud vzniknou právní spory a my použijeme důkazy v zákonné promlčecí lhůtě, která může činit až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky. <div> <span style="font-weight: bold; ">Bezpečný převod vašich údajů</span> Provádíme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní úrovně jsou průběžně revidovány ve spolupráci s bezpečnostními odborníky a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům. Výměna dat na našich internetových stránkách a z nich je šifrována. Na našich internetových stránkách nabízíme přenosový protokol HTTPS a používáme nejnovější protokoly šifrování. Máte také možnost používat alternativní komunikační prostředky (např. poštovní zásilky).</div>

<div> <span style="font-weight: bold; ">Povinnost poskytnout údaje</span> K vytvoření, provedení a ukončení smluvního vztahu a ke splnění s tím spojených smluvních a právních závazků jsou zapotřebí různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich internetových stránek a různých funkcí, které poskytuje. Podrobnosti o tom jsme shrnuli ve výše uvedené položce. V některých případech je od nás shromažďování nebo zpřístupňování údajů vyžadováno zákonem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci zpracovat váš dotaz nebo realizovat příslušný smluvní vztah. </div>

<div> <span style="font-weight: bold; ">Kategorie, zdroje a původ údajů</span> Údaje, které zpracováváme, se liší v závislosti na kontextu a závisí na tom, zda zadáte objednávku on-line, zadáte požadavek do kontaktního formuláře, odešlete nám žádost, podáte stížnost nebo si zarezervujete nebo zpracujete online školení. </div> Vezměte prosím na vědomí, že můžeme také zpřístupnit informace samostatně, pokud je to vhodné pro speciální situace, např. při nahrávání dokumentů žádosti nebo odeslání žádosti o kontakt. V rámci smluvního vztahu, který nezahrnuje e-shop, a abychom mohli uskutečňovat opatření vedoucí k uzavření smluvního vztahu, zpracováváme následující osobní údaje: <ul type="disc"> <li>Adresa, příjmení, jméno</li><li>Kontaktní údaje</li><li> Informace související se zaměstnáním (pozice, oddělení)</li><li>Obchodní údaje, údaje o bonitě, platební údaje</li><li>Případné bankovní údaje (pro svolení k přímému SEPA inkasu, včetně jména/příjmení držitele účtu)</li><li>Případný preferovaný způsob platby, informace o bonitě a historii úvěrů</li><li>Firma SCHUNK je oprávněna použít vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, aby vám zasílala informace pro nemarketingové účely. Tyto informace mohou být použity k potvrzení nového zákaznického účtu, podání nebo zpracování objednávky, oznámení o všech důležitých změnách u výrobků a služeb nebo k tomu, aby vám byla odeslána právně požadovaná oznámení či jiné informace.</li><li>Záznamy komunikace z telefonních hovorů, e-mailů, kontaktních formulářů nebo internetových stránek.</li> </ul><ul type="disc">Obecně platí, že osobní informace získáváme v průběhu kroků vedoucích k uzavření smlouvy a v průběhu plnění smlouvy. </ul><ul type="disc">Při návštěvě na našich internetových stránkách o vás shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:<br/><br/><li>Název poskytovatele internetových služeb</li><li>Informace o internetových stránkách, z nichž jste nás navštívili, a všechna vyhledávaná hesla.</li><li>Internetový prohlížeč a operační systém</li><li>IP adresu, kterou vám přidělil poskytovatel internetových služeb</li><li>Požadované soubory, množství převáděných údajů, stažené soubory / exportované soubory</li><li>Informace o internetových stránkách, které otevíráte z našich internetových stránek, včetně data a času</li><li>Z důvodů technického zabezpečení (zejména s cílem zabránit útokům na náš webový server) jsou tyto údaje uloženy v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR EU. Po uplynutí sedmi dnů jsou data anonymizována zkrácením adresy IP, aby se zabránilo identifikaci uživatele. </li><br/>Tyto údaje jsou vyžadovány pro správné zobrazení stránek, které jste získali na těchto internetových stránkách. Může je také použít k zajištění bezpečného fungování internetových stránek. <br/><br/>V případě, že nás budete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo s žádostí o zpětný telefonický kontakt, budeme (podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR EU) zpracovávat následující údaje:<br/><br/><li>Adresa, příjmení, jméno</li><li>Kontaktní údaje</li><li>O firmě</li><li>Průmysl</li><li>Oddělení / titul</li><li>Tel. / Fax / E-mail:</li><li>Země</li><li>Pozice (volitelný údaj)</li><li>Distributor firmy SCHUNK (volitelný údaj)</li><li>Internetové stránky (volitelný údaj)</li><li>Zájmové oblasti (volitelný údaj)</li><li>Požadovaný způsob kontaktování (volitelný údaj)</li><li>Pozice (volitelný údaj)</li><li>Vaše přání a zájmy (volitelný údaj)</li><br/>V rámci on-line žádostí shromažďujeme a zpracováváme následující údaje (článek 6, odst. 1, body a) a b) GDPR EU):<br/><br/><li>Základní informace o vás (například příjmení, jméno, další jména, datum narození, národnost, případně vysokoškolský titul)</li><li>Informace o kvalifikacích a dosaženém vzdělání (např. životopisy, přepisy)</li><li>Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)</li><li>Pracovní povolení / příp. povolení k pobytu</li><li>Jazykové dovednosti, popř. dovednosti v oblasti IT</li><li>Popř. řidičský průkaz</li><li>Další (dobrovolné) informace, např. nejbližší možné datum nástupu, ochota stěhovat se</li><li>Informace o tom, jak jste se dozvěděli o inzerované pozici</li><br/>V rámci informačních zpravodajů (čl. 6 odst. 1) body a) a b) GDPR EU) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:<br/><br/><li>Příjmení, jméno</li><li>E-mailová adresa:</li><li> Oslovení</li><li>Soubory protokolů (viz příloha)<br/><br/></li></ul>V rámci on-line žádostí shromažďujeme a zpracováváme následující údaje: <ul type="disc"><li>Adresa, příjmení, jméno</li><li>Kontaktní údaje</li><li>Informace související se zaměstnáním (osobní číslo, funkce, vedoucí, oddělení)</li><li>Firma SCHUNK je oprávněna použít vaši e-mailovou adresu SCHUNK, aby vám zasílala informace pro marketingové a nemarketingové účely. To lze použít k zasílání informací o e-learningu, webinářích nebo školeních.</li><li>Výsledky testů a historie učení z e-learningů, webinářů a školení, které jste absolvovali</li><li>Pracovní a dovednostní profily, z nichž některé mohou být automaticky výsledkem zpracovaných e-learningů, webinářů a školení.</li></ul><br />V rámci DIP (Distribuční informační portál) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:<br /> <ul type="disc"><li>Příjmení, jméno</li><li>E-mailová adresa:</li><p><span style="font-weight: bold; "><br/>Automatizované individuální rozhodování</span></p> <p>Při rozhodování nevyužíváme výhradně automatizované procesy.</p> <p> </p> <h3>Dodatek</h3> <p>Odkazy na další poskytovatele</p> <p>Naše internetové stránky také obsahují jasně identifikovatelné odkazy na internetové stránky jiných firem. Nemáme vliv na obsah odkazů na internetové stránky jiných poskytovatelů. Za takový obsah tedy není možné přebírat odpovědnost. Za obsah takových stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel internetových stránek. </p> <p>Odkazované internetové stránky byly zkontrolovány v souvislosti s případnými porušení právních předpisů a zjistitelnými porušeními v době vytvoření odkazů. V okamžiku vytvoření odkazů nebyl nalezen žádný nezákonný obsah. Průběžné sledování odkazovaných internetových stránek však nelze provést bez konkrétních důkazů o porušení. Takové odkazy budou okamžitě odstraněny po oznámení porušení práv.</p></ul>

Zásady ochrany osobních údajů SCHUNK GmbH & Co. KG

Vítejte na našich internetových stránkách. Vážíme si vaše zájmu o naší firmu. Máme povinnost zajistit ochranu vašich osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými zákonnými předpisy o ochranně osobních údajů, především v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů EU (GDPR) a vnitrostátními zákony, které pro nás platí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny podrobné informace o tom, jak jsou vaše osobní údaje zpracovány ve firmě SCHUNK GmbH & Co (dále jen „SCHUNK“), a práva, která přitom můžete uplatňovat. Osobní údaje jsou údaje v jakékoliv formě, které je možné použít k identifikaci fyzické osoby. Tyto údaje zahrnují mj. vaše jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a vaši IP adresu. Údaje jsou považovány za anonymní v případě, že je není možné použít k osobní identifikaci uživatele.

Kontrolor a pracovník ochrany dat Address
SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- and Greiftechnik
, Bahnhofstr. 106-134,
74348 Lauffen/Neckar, Germany Kontaktní informace
Tel +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com Kontaktní údaje pracovníka ochrany dat
datenschutz@de.schunk.com
Vaše práva jakožto datového subjektu

Nejprve bychom Vás rádi informovali o Vašich právech jakožto datového subjektu. Tato práva jsou kodifikována v článcích 15 - 22 GDPR EU. Tato práva zahrnují:

 • Právo přístupu (článek 15 GDPR EU);
 • Právo na výmaz (článek 17 GDPR EU);
 • Právo na opravu (článek 16 EU GDPR);
 • Právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR EU);
 • Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR EU);
 • Právo vznést námitku (článek 21 GDPR EU).

Pro uplatňování těchto práv se obraťte na: datenschutz@de.schunk.com. Prostřednictvím tohoto e-mailu se na nás můžete obrátit také v případě dotazů ke způsobu zpracování vašich údajů v naší společnosti. Dále máte právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Práva namítat Ohledně vašich práv namítat si prosím povšimněte následujícího: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování kdykoliv a bez udání důvodu. To zahrnuje také profilování pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete takovou námitku ohledně zpracování vašich údajů pro účely přímého marketingu, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat za tímto účelem. Tuto námitku můžete vznést bezplatně a neformálně tak, že napíšete na adresu datenschutz@de.schunk.com. V případě, že vaše údaje zpracováváme za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete k takovému zpracování vznést námitky kdykoliv z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace; toto zahrnuje také profilování na základě těchto ustanovení. Poté vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme schopni doložit přesvědčivé oprávněné důvody zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud bude takové zpracování určeno ke zřízení, vykonávání nebo ochranu právních nároků.

Účely a zákonné podklady zpracovnání dat vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními GDPR EU, dále německého spolkového zákona o ochraně údajů (BDSG, nová verze) a v souladu se všemi dalšími platnými nařízeními o ochraně údajů. Právní základy zpracování údajů vycházejí především z článku 6 GDPR EU. Vaše údaje používáme k uzavření smlouvy, plnění smluvních a právních závazků, realizaci smlouvy, nabízení produktů a služeb a posílení vztahů se zákazníky. To může zahrnovat také analýzu za účelem marketingu a přímé reklamy. Kromě toho pořizujeme zvukové a vizuální záznamy na akcích a používáme je pro naši tiskovou práci, vlastní publikace společnosti (např. noviny pro zákazníky a zaměstnance, brožury, letáky, katalogy, prezentace atd.) a naší internetovou stránku, jakož i pro firemní kanály sociálních médií. Váš souhlas také představuje svolení podle zákona o ochraně osobních údajů. Jakmile udělíte svůj souhlas, budeme vás informovat o účelu zpracování údajů a vašem právu vznést námitku. Pokud se souhlas bude týkat i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně vám to sdělíme v daném souhlasu. Zvláštní kategorie osobních údajů definovaných v čl. 9 odst. 1 GDPR jsou zpracovávány pouze v případě, že to vyžaduje zákon a není důvod se domnívat, že Váš oprávněný zájem má přednost před vyloučením ze zpracování.

Odhalení třetím stranám Vaše údaje předáme třetím stranám pouze v souladu s ustanoveními zákona nebo s příslušným souhlasem. V opačném případě vaše údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to od nás nebude požadovat zákon (zpřístupnění externím agenturám, jako jsou orgány dozoru nebo donucovací orgány).

Příjemce údajů / kategorie příjemců Zajišťujeme, aby vaše údaje byly odhaleny pouze těm osobám v naší organizaci, které je potřebují pro plnění smluvních a právních závazků. V mnoha případech poskytovatelé služeb pomáhají našim oddělením při plnění jejich úkolů (např. rozesíláním informačních zpravodajů). Všichni poskytovatelé služeb uzavřeli povinnou dohodu o ochraně osobních údajů.

Předání do třetích zemí / záměr předat do třetích zemí Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že to vyžaduje zákon, nebo pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas. Vaše osobní údaje předáváme poskytovateli služeb nebo pobočkám ve Spojených státech amerických, aby Vám poskytli funkce sociálních médií a videoobsah. Nezbytná úroveň ochrany osobních údajů je zajištěna prostřednictvím povinných smluv o ochraně osobních údajů s poskytovateli služeb.

Období uchování údajů Údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou je budeme potřebovat pro konkrétní účel zpracování. Vezměte, prosím, na vědomí, že mnoho zákonů o uchovávání dat vyžaduje delší uchovávání údajů. To se týká zejména obchodních nebo daňových zákonů o uchovávání dat (např. německého obchodního zákoníku, daňového zákoníku apod.). Pokud se neuplatní další požadavky na uchovávání, budou údaje po použití běžně vymazány. Kromě toho můžeme uchovávat údaje, pokud nám k tomu dáte svolení nebo pokud vzniknou právní spory a my použijeme důkazy v zákonné promlčecí lhůtě, která může činit až třicet let; běžná promlčecí lhůta je tři roky.

Bezpečný převod vašich údajů Provádíme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených dat před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. Bezpečnostní úrovně jsou průběžně revidovány ve spolupráci s bezpečnostními odborníky a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům. Výměna dat na našich internetových stránkách a z nich je šifrována. Na našich internetových stránkách nabízíme přenosový protokol HTTPS a používáme nejnovější protokoly šifrování. Máte také možnost používat alternativní komunikační prostředky (např. poštovní zásilky).

Povinnost poskytnout údaje K vytvoření, provedení a ukončení smluvního vztahu a ke splnění s tím spojených smluvních a právních závazků jsou zapotřebí různé osobní údaje. Totéž platí pro používání našich internetových stránek a různých funkcí, které poskytuje. Podrobnosti o tom jsme shrnuli ve výše uvedené položce. V některých případech je od nás shromažďování nebo zpřístupňování údajů vyžadováno zákonem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme moci zpracovat váš dotaz nebo realizovat příslušný smluvní vztah.

Kategorie, zdroje a původ údajů Údaje, které zpracováváme, se liší v závislosti na kontextu a závisí na tom, zda zadáte objednávku on-line, zadáte požadavek do kontaktního formuláře, odešlete nám žádost, podáte stížnost nebo si zarezervujete nebo zpracujete online školení.

Vezměte prosím na vědomí, že můžeme také zpřístupnit informace samostatně, pokud je to vhodné pro speciální situace, např. při nahrávání dokumentů žádosti nebo odeslání žádosti o kontakt. V rámci smluvního vztahu, který nezahrnuje e-shop, a abychom mohli uskutečňovat opatření vedoucí k uzavření smluvního vztahu, zpracováváme následující osobní údaje:

 • Adresa, příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje
 • Informace související se zaměstnáním (pozice, oddělení)
 • Obchodní údaje, údaje o bonitě, platební údaje
 • Případné bankovní údaje (pro svolení k přímému SEPA inkasu, včetně jména/příjmení držitele účtu)
 • Případný preferovaný způsob platby, informace o bonitě a historii úvěrů
 • Firma SCHUNK je oprávněna použít vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, aby vám zasílala informace pro nemarketingové účely. Tyto informace mohou být použity k potvrzení nového zákaznického účtu, podání nebo zpracování objednávky, oznámení o všech důležitých změnách u výrobků a služeb nebo k tomu, aby vám byla odeslána právně požadovaná oznámení či jiné informace.
 • Záznamy komunikace z telefonních hovorů, e-mailů, kontaktních formulářů nebo internetových stránek.

  Obecně platí, že osobní informace získáváme v průběhu kroků vedoucích k uzavření smlouvy a v průběhu plnění smlouvy.

  Při návštěvě na našich internetových stránkách o vás shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Název poskytovatele internetových služeb
 • Informace o internetových stránkách, z nichž jste nás navštívili, a všechna vyhledávaná hesla.
 • Internetový prohlížeč a operační systém
 • IP adresu, kterou vám přidělil poskytovatel internetových služeb
 • Požadované soubory, množství převáděných údajů, stažené soubory / exportované soubory
 • Informace o internetových stránkách, které otevíráte z našich internetových stránek, včetně data a času
 • Z důvodů technického zabezpečení (zejména s cílem zabránit útokům na náš webový server) jsou tyto údaje uloženy v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR EU. Po uplynutí sedmi dnů jsou data anonymizována zkrácením adresy IP, aby se zabránilo identifikaci uživatele.

 • Tyto údaje jsou vyžadovány pro správné zobrazení stránek, které jste získali na těchto internetových stránkách. Může je také použít k zajištění bezpečného fungování internetových stránek.

  V případě, že nás budete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře nebo s žádostí o zpětný telefonický kontakt, budeme (podle čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR EU) zpracovávat následující údaje:

 • Adresa, příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje
 • O firmě
 • Průmysl
 • Oddělení / titul
 • Tel. / Fax / E-mail:
 • Země
 • Pozice (volitelný údaj)
 • Distributor firmy SCHUNK (volitelný údaj)
 • Internetové stránky (volitelný údaj)
 • Zájmové oblasti (volitelný údaj)
 • Požadovaný způsob kontaktování (volitelný údaj)
 • Pozice (volitelný údaj)
 • Vaše přání a zájmy (volitelný údaj)

 • V rámci on-line žádostí shromažďujeme a zpracováváme následující údaje (článek 6, odst. 1, body a) a b) GDPR EU):

 • Základní informace o vás (například příjmení, jméno, další jména, datum narození, národnost, případně vysokoškolský titul)
 • Informace o kvalifikacích a dosaženém vzdělání (např. životopisy, přepisy)
 • Kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • Pracovní povolení / příp. povolení k pobytu
 • Jazykové dovednosti, popř. dovednosti v oblasti IT
 • Popř. řidičský průkaz
 • Další (dobrovolné) informace, např. nejbližší možné datum nástupu, ochota stěhovat se
 • Informace o tom, jak jste se dozvěděli o inzerované pozici

 • V rámci informačních zpravodajů (čl. 6 odst. 1) body a) a b) GDPR EU) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • E-mailová adresa:
 • Oslovení
 • Soubory protokolů (viz příloha)

V rámci on-line žádostí shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Adresa, příjmení, jméno
 • Kontaktní údaje
 • Informace související se zaměstnáním (osobní číslo, funkce, vedoucí, oddělení)
 • Firma SCHUNK je oprávněna použít vaši e-mailovou adresu SCHUNK, aby vám zasílala informace pro marketingové a nemarketingové účely. To lze použít k zasílání informací o e-learningu, webinářích nebo školeních.
 • Výsledky testů a historie učení z e-learningů, webinářů a školení, které jste absolvovali
 • Pracovní a dovednostní profily, z nichž některé mohou být automaticky výsledkem zpracovaných e-learningů, webinářů a školení.


V rámci DIP (Distribuční informační portál) shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • E-mailová adresa:

 • Automatizované individuální rozhodování

  Při rozhodování nevyužíváme výhradně automatizované procesy.

  Dodatek

  Odkazy na další poskytovatele

  Naše internetové stránky také obsahují jasně identifikovatelné odkazy na internetové stránky jiných firem. Nemáme vliv na obsah odkazů na internetové stránky jiných poskytovatelů. Za takový obsah tedy není možné přebírat odpovědnost. Za obsah takových stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel internetových stránek.

  Odkazované internetové stránky byly zkontrolovány v souvislosti s případnými porušení právních předpisů a zjistitelnými porušeními v době vytvoření odkazů. V okamžiku vytvoření odkazů nebyl nalezen žádný nezákonný obsah. Průběžné sledování odkazovaných internetových stránek však nelze provést bez konkrétních důkazů o porušení. Takové odkazy budou okamžitě odstraněny po oznámení porušení práv.

 

Soubory cookies (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR EU / čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR EU na základě souhlasu)

Na našich internetových stránkách se na některých místech používají soubory cookies. Díky souborům cookies jsou naše internetové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny v počítači a uloženy ve vašem prohlížeči (lokálně na pevném disku).

Tyto soubory cookies nám umožňují analyzovat způsob, jakým návštěvníci využívají naše internetové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit obsah internetových stránek potřebám návštěvníka. Soubory cookies nám také pomáhají měřit efektivitu dané reklamy a umisťovat ji například podle zájmů uživatele.

Většina souborů cookies, které používáme, jsou „relační cookies“. Po každé návštěvě jsou automaticky vymazány. Trvalé soubory cookies jsou z počítače automaticky vymazány po uplynutí doby platnosti (zpravidla 6 měsíců) nebo je před vypršení platnosti vymažete sami.

Většina internetových prohlížečů přijímá cookies automaticky. Obvykle můžete změnit nastavení prohlížeče, pokud nechcete odesílat příslušné informace. Stále budete moci využívat služby na našich internetových stránkách bez omezení (s výjimkou konfigurátorů).

Soubory cookies používáme k tomu, aby byly naše internetové stránky uživatelsky příjemnější, efektivnější a bezpečnější. Používáme také soubory cookies, které nám umožňují analyzovat způsob, jakým návštěvníci používají naše internetové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit obsah podle potřeb návštěvníka. Soubory cookies nám také pomáhají měřit efektivitu dané reklamy a umisťovat ji například podle zájmů uživatele.

Cookies jsou uloženy v počítači uživatele a odtud jsou odesílány nám. To znamená, že máte úplnou kontrolu nad používáním souborů cookies. Cookies můžete zakázat nebo omezit změnou nastavení v internetovém prohlížeči. Navíc platí, že existující soubory cookies mohou být kdykoliv smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To lze provést ve všech běžných internetových prohlížečích.

Poznámka: Pokud zakážete soubory cookies, může se stát, že ne všechny funkce našich internetových stránek budou zcela k dispozici.

Profily uživatelů / metody sledování intenetu

Tyto internetové stránky používají službu Google Analytics, internetovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Analytické nástroje Google využívají soubory „cookies,“ což jsou textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, aby analyzovaly to, jak využíváte naše internetové stránky. Údaje vytvořené souborem cookie o tom, jak používáte internetové stránky, jsou obvykle odeslány na server Google v USA, kde jsou uloženy. Bude-li však na těchto stránkách zapnuta funkce anonymizace IP, Google Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru před jejím odesláním zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá Vaše IP adresa odeslána na sever Google v USA a ke zkrácení dojde až tam. Google použije tyto údaje jménem provozovatele těchto internetových stránek k analýze způsobu, jak využíváte stránky, k vytváření zpráv o aktivitě na stránkách a k poskytování dalších služeb provozovateli stránek v souvislosti s využíváním internetových stránek a internetu. IP adresa získaná z vašeho prohlížeče analytickými nástroji Google Analytics nebude kombinována s dalšími údaji Google. Uložení souborů cookies je možné zabránit tím, že upravíte nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v důsledku toho se může stát, že nebude mít možnost plně využívat funkce těchto internetových stránek. Další možností je zabránit odesílání údajů vytvořených pomocí souborů cookie o tom, jak využíváte internetové stránky (včetně vaší IP adresy), nebo jejich zpracování do Google, a to výběrem příslušné volby. K tomu je nutné si stáhnout a nainstalovat zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout. V souvislosti s diskusí o používání analytických nástrojů s úplnými adresami IP prosím berte na vědomí, že tyto stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()"; Adresy IP se proto používají pouze ve zkrácené podobě, aby se zabránilo jejich sledování zpět ke konkrétním uživatelům.

 

Použití Google DoubleClick („sledování dalších kroků po shlédnutí obsahu“)

Tato internetová stránka využívá Google DoubleClick cookies („Floodlights“). Doubleclick je služba od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem prohlížeči. Používají se pro analýzu toho, jakým způsobem jsou tyto internetové stránky využívány. Nashromážděné údaje jsou anonymizovány a analyzovány pouze pro statistické účely. Vašemu prohlížeči je přiřazeno pseudonymizované identifikační číslo (ID). Cookies DoubleClick neobsahují žádné osobní informace. Ukládání cookies můžete zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul do prohlížeče, který je k dispozici v části „DoubleClick Opt-out Extension“ pod následujícím odkazem. Cookies Doubleclick lze případně deaktivovat na stránce „Digital Advertising“ klepnutím na následující odkaz.

 

Použití Google AdWords (remarketing / sledování konverzí)

Tyto internetové stránky využívají službu Google AdWords. Google AdWords je online inzertní program od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).
Používáme remarketingovou funkci služby Google AdWords. Remarketingová funkce nám umožňuje, abychom návštěvníkům našich stránek ukazovali zájmově orientované reklamy při prohlížení dalších stránek, které patří do sítě Google Display Network (tzv. „Google Ads“ na vlastních stránkách Google nebo ostatních stránkách). Za tímto účelem je pomocí remarketingové funkce analyzována aktivita uživatelů na našich internetových stránkách, např. konkrétní výrobky, o které uživatelé projevili zájem; abychom jim mohli zobrazit cílenou reklamu i na dalších stránkách poté, co naše stránky opustí. Aby to bylo možné, ukládá Google číslo do prohlížeče uživatelů, kteří navštíví některou ze služeb Google nebo stránek v síti
Google Display Network. Pomocí tohoto čísla, označovaného jako „cookie,“ jsou zaznamenávány všechny návštěvy uživatele. Toto číslo se používá k unikátní identifikaci webového prohlížeče na konkrétním počítači, tj. nikoli k identifikaci osoby. Nejsou shromažďovány žádné osobní informace.
Používání cookies od Google můžete vypnout tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Chcete-li získat více informací o Google Remarketing a zásadách ochrany osobních údajů od Google, navštivte tyto stránky: https://www.google.com/privacy/ads/.
V rámci služby Google AdWords využíváme také funkci „sledování konverzí“. Pokud kliknete na reklamu zobrazenou od Google, bude na váš počítač / vaše zařízení umístěn soubor cookie pro sledování konverzí. Platnost těchto cookies je 30 dnů, neobsahují žádné osobní údaje, a nejsou tedy určeny k vaší osobní identifikaci. Informace, které jsou shromážděny pomocí cookies pro sledování konverzí, se používají k vytvoření statistiky konverzí pro inzerenty služby AdWords, kteří mají aktivovanou funkci „sledování konverzí“.
Uložení souborů cookies je možné zabránit tím, že upravíte nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však, že v důsledku toho se může stát, že nebude mít možnost plně využívat funkce těchto internetových stránek.
Zájmově orientované reklamy na stránkách Google a zájmově orientované reklamy Google na internetu (v rámci Google Display Network) si navíc můžete ve svém prohlížeči vypnout stisknutím tlačítka „off“ na následujících stránkách https://www.google.com/settings/ads a nebo deaktivovat tuto možnost na https://www.aboutads.info/choices/. Více informací o těchto nastaveních a o zásadách ochrany osobních údajů od Google k dispozici na https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us.

 

Sociální zásuvné moduly pro sociální sítě

Odkazy na sociální sítě
Naše internetové stránky obsahují odkazy na stránky sociálních médií, včetně služeb Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn a Xing. Internetové stránky sociálních médií poznáte podle ikony společnosti, která dané sociální médium poskytuje. Na stránky příslušných sociálních médií se dostanete pomocí odkazů uvedených na stránkách firmy SCHUNK. Pokud kliknete na některý odkaz na sociální média, bude navázáno spojení se servery příslušné služby sociálních médií. Takto bude na servery sociálních médií zaslána informace o tom, že jste navštívili naše internetové stránky. Poskytovateli sociálních médií jsou zprostředkovány i další údaje. Ty mohou obsahovat následující informace:
• Adresa na internetové stránky s odkazem, který jste aktivovali
• Datum a čas, kdy byly internetové stránky otevřeny, nebo kdy byl daný odkaz aktivován
• Informace o prohlížeči a operačním systému, který byl použit
• IP adresa
Pokud jste k některé službě sociálních médií přihlášeni v okamžiku, kdy aktivujete daný odkaz, poskytovatel sociální služby dokáže z přenesených údajů určit vaše uživatelské jméno nebo i případně vaše skutečné jméno, a propojit tyto informace s vaším osobním uživatelským účtem ve službě sociálních médií. Pokud chcete zabránit tomu, aby byly vaše informace propojeny s vaším osobním uživatelským účtem, odhlaste se předtím z vašeho uživatelského účtu.
Servery služeb sociálních médií jsou umístěny v USA a v dalších zemích, které nejsou členem Evropské unie. V důsledku toho mohou být údaje zpracovány také poskytovatelem služby sociálních médií v zemích, které nejsou členem Evropské unie. Vezměte prosím na vědomí, že společnosti v těchto zemích podléhají jiným zákonům o ochraně osobních údajů, které obecně neposkytují stejnou ochranu osobních údajů jako členské státy Evropské unie.
Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme ovlivnit rozsah, povahu ani účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů služeb sociálních médií. Pro více informací o tom, jak služby sociálních médií využívají vaše údaje, viz zásady ochrany osobních údajů u jednotlivých služeb sociálních médií.

Facebook

Používáme takzvané „sociální zásuvné moduly“ ze sítě Facebook, jako je tlačítko „To se mi líbí“. Tento zásuvný modul poskytuje a provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, a je zřetelně označen logem Facebooku. Vstoupíte-li na jednu z našich stránek, která obsahuje tento zásuvný modul, bude váš prohlížeč připojen k severům Facebooku. Obsah zásuvného modulu je přenášen Facebookem přímo do vašeho prohlížeče a je zobrazován v našem prostředí, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivnit obsah tohoto zásuvného modulu.

Facebook má možnost, za určitých okolností, vysledovat vaši návštěvu na příslušné stránce a přiřadit ji k vašemu účtu na Facebooku, pokud nějaký máte, nebo ke stránce na Facebooku, kterou jste v nedávné době navštívili, či ke stránce s obsahem na Facebooku. Příslušné informace budou odeslány přímo Facebooku také v případě, že tento zásuvný modul aktivně použijete, aniž bychom to mohli jakkoliv ovlivnit (např. klepnete-li na tlačítko „To se mi líbí“). Podrobnější informace o tom, jak Facebook používá vaše informace, naleznete v zásadách používání údajů společnosti Facebook. Zde se také dozvíte více o svých právech a nastaveních na ochranu vašich osobních údajů.

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřazoval vaši návštěvu na našich internetových stránkách k vašemu účtu na Facebooku, odhlaste se ze svého facebookového účtu nebo vyberte zaškrtávací políčko na konci tohoto odstavce.

Sociální zásuvné moduly lze zablokovat pomocí doplňků v prohlížeči, např. doplňku Facebook Blocker.

 

Twitter

V našich internetových stránkách jsou vloženy některé funkce služby Twitter. Tyto funkce jsou poskytovány společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Použitím služby Twitter a funkce „retweet“ budou stránky, které navštívíte, přiřazeny k vašemu účtu na Twitteru a ukázány ostatním uživatelům. Údaje o vaší návštěvě budou také přeneseny do služby Twitter.

Upozorňujeme, že jakožto poskytovatel těchto stránek nemáme žádné informace o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je služba Twitter používá. Více informací naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů si můžete změnit ve službě Twitter na adrese https://twitter.com/account/settings.

 

YouTube

Naše internetové stránky využívají zásuvné moduly z YouTube, internetových stránek vlastněných společností Google. Tyto internetové stránky jsou provozovány společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou stránku na našich internetových stránkách, která obsahuje zásuvný modul YouTube, budete připojeni na server YouTube. V tomto případě server YouTube zjistí, které z našich stránek jste navštívili.
Pokud jste připojeni na svůj účet YouTube, dokáže YouTube přiřadit historii vašeho vyhledávání přímo k vašemu osobnímu profilu. Zabránit tomu můžete tím, že se ze svého účtu na YouTube odhlásíte.
Pro více informací o nakládání s údaji uživatelů, viz zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us


LinkedIn

Tyto internetové stránky využívají technologii pro analýzu a sledování konverzí od společnostiLinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Výše uvedená technologie od LinkedIn umožňuje zobrazování reklamy založené na vašich zájmových oblastech, což umožňuje poskytovat relevantnější obsah. Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem v rámci zákaznicky orientovaného marketingu podle článku 6, odstavci 1, bodu f) GDPR EU. LinkedIn nám také poskytuje souhrnné a anonymní zprávy o reklamní aktivitě a informace o tom, jakým způsobem využíváte naše internetové stránky. LinkedIn však dokáže propojit vaši návštěvu na našich stránkách s vaším uživatelským profilem v síti LinkedIn.

Nemáme žádný vliv na údaje shromažďované společností LinkedIn tímto způsobem ani na rozsah shromažďovaných údajů společností LinkedIn. Rovněž nemáme žádné znalosti o obsahu údajů přenášených na LinkedIn.

Další informace o ochraně údajů společnosti LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Máte právo stáhnout souhlas s analýzou uživatelského chování společnosti LinkedIn a zobrazováním zájmově orientovaných doporučení (možnost odhlášení). Odhlášení lze provést tak, že kliknete na pole "Opt Out on LinkedIn" (pro členy LinkedIn) nebo "Opt Out" (pro ostatní uživatele) na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.


Kontaktní formulář / kontaktujte nás e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR EU).

Naše internetové stránky obsahují kontaktní formulář, kterým nás může kontaktovat. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme vaše údaje uvedené v kontaktním formuláři, abychom vás mohli kontaktovat a odpovědět vám na vaše dotazy.

Respektujeme zásadu úspory a prevence údajů tím, že od vás požadujeme pouze ty informace, které potřebujeme k tomu, abychom vás kontaktovali. Tyto informace zahrnují vaši e-mailovou adresu a vlastní pole pro zadávání zpráv. Z technických důvodů a důvodů právní ochrany je navíc zpracovávána i vaše IP adresa. Všechny ostatní údaje jsou poskytovány dobrovolně (např. k tomu, abychom na vaše dotazy mohli odpovědět osobně).

Pokud nás kontaktujete e-mailem, zpracujeme osobní informace, které jste poskytli v e-mailu, pouze za účelem zpracování vašeho dotazu.

 

Registrace na webové semináře (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU GDPR)
Při návštěvě našich webových stránek máte možnost se zaregistrovat na určité webové semináře.

V rámci informačních zpravodajů shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • Příjmení, jméno
 • O firmě
 • E-mailová adresa:
 • Oslovení (nepovinné)
 • Další informace (nepovinné)

Shromážděné údaje budou zpracovány výhradně za účelem zpracování vaší registrace a koordinace vaší účasti na příslušném webovém semináři a budou smazány, jakmile přestane platit účel shromažďování údajů, přičemž musí být odpovídajícím způsobem zohledněny zákonné doby uchovávání. Zajišťujeme, aby vaše údaje byly zveřejňovány pouze těm osobám v naší organizaci, které je vyžadují pro plnění smluvních a právních závazků. V rámci registrace budou vaše údaje předány také následujícím příjemcům za účelem implementace: Centrální koordinace událostí(kundenevents@de.schunk.com ).
Nepřevádí se do třetích zemí (do zemí mimo EU / EHP).


Informační zpravodaj (čl. 6, odst. 1, bod a) GDPR EU)

Informační zpravodaj si můžete objednat bezplatně na našich internetových stránkách. E-mailová adresa a vaše jméno uvedené v odběru informačního zpravodaje budou použity k odeslání personalizovaného informačního zpravodaje.

Respektujeme zásadu úspory a prevence údajů tím, že požadujeme pouze e-mailovou adresu (nebo vaše jméno v případě personalizovaného informačního zpravodaje), abyste se mohli zaregistrovat. Navíc bude vaše IP adresa zpracována z technických důvodů a právní ochrany při přihlášení k odběru informačního zpravodaje.

Odběr si samozřejmě můžete kdykoliv zrušit zvolením možnosti odhlášení, která je uvedena v informačním zpravodaji, a tím svůj souhlas odvolat.

Informační zpravodaje firmy SCHUNK obsahují webové majáky. Webový maják je malá grafika vkládaná do e-mailů zasílaných ve formátu HTML s cílem zapisovat a analyzovat soubory protokolu. Umožňuje statistickou analýzu úspěchu nebo neúspěchu on-line marketingových kampaní. Firma SCHUNK může používat vestavěný webový maják ke zjišťování, zda a kdy byl e-mail otevřen subjektem údajů a který odkaz subjekt údajů v e-mailu otevřel.

Správce ukládá a analyzuje osobní údaje shromážděné pomocí webových majáků zabudovaných do informačních zpravodajů s cílem optimalizovat zasílání informačních zpravodajů a lépe přizpůsobit obsah budoucích informačních zpravodajů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám. Subjekty údajů mohou svůj zvláštní souhlas, udělený prostřednictvím dvojího souhlasu, kdykoliv odvolat. Tyto osobní údaje vymaže kontrolor po stažení souhlasu. Firma SCHUNK automaticky interpretuje zrušení odběru informačního zpravodaje jako odvolání souhlasu.

 

Reklamní cíle pro stávající zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR EU)

Firma SCHUNK se zajímá o udržování vztahu se zákazníkem a poskytování informací a nabídek o našich produktech, službách a akcích. Proto zpracováváme vaše údaje, abychom vám mohli zaslat příslušné informace a nabídky e-mailem nebo poštou.

Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu; toto zahrnuje také profilování pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku, přestaneme vaše údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku můžete vznést bezplatně a neformálně bez uvedení důvodů odesláním e-mailu na adresu datenschutz@de.schunk.com nebo písemně na adresu firmy SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Německo.

 

Fotografie a zvukové nahrávky z akcí (článek 6, odstavec 1, bod f) GDPR EU)

Pořizujeme fotografie a vizuální záznamy na veletrzích a dalších akcích (fotografie, videa atd.). Používáme je pro naše zpravodajské činnosti, vlastní publikace firmy (např. zákaznické a zaměstnanecké noviny, brožury, letáky, katalogy, prezentace atd.) a naše internetové stránky, jakož i firemní kanály sociálních médií. Pokud si nepřejete tyto informace dostávat, můžete kdykoli vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro účely tiskové práce; toto zahrnuje také profilování pro účely pořizování záznamů. Pokud vznesete námitku, přestaneme vaše údaje pro tyto účely zpracovávat. Námitku můžete vznést bezplatně a neformálně bez uvedení důvodů odesláním e-mailu na adresu datenschutz@de.schunk.com nebo písemně na adresu firmy SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Německo.

 

Portál žadatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR EU)

Děkujeme za váš zájem o kariéru ve firmě SCHUNK. Jsme si vědomi důležitosti vašich údajů a zpracováváme osobní údaje, které poskytnete ve formuláři žádosti, pouze za účelem efektivního a správného vyřízení procesu podávání žádostí a vašeho kontaktování během procesu podávání žádosti. Žádné údaje nebudou předány třetím osobám bez vašeho souhlasu.

Budete požádáni o poskytnutí osobních údajů o formuláři žádosti. Respektujeme zásadu prevence a úspory údajů tím, že od vás požadujeme pouze ty údaje, které potřebujeme k úplnému přezkoumání dokumentů žádosti (jako je váš životopis) a které jsme ze zákona povinni shromažďovat. Jedná se o požadované údaje označené * (hvězdičkou). Navíc bude vaše IP adresa zpracována pro technickou a právní ochranu.

Bez těchto údajů bohužel nemůžeme dokumenty žádosti přezkoumat, protože v takovém případě je náš aplikační systém neumožňuje nahrát. Máte také možnost dobrovolně poskytnout informace na formuláři žádosti.

Přijmeme vhodná bezpečnostní opatření, abychom co nejvíce chránili bezpečnost a důvěrnost vašich údajů. Vaše dokumenty žádosti budou zašifrovány a předány našemu aplikačnímu systému.

Vaše data uchováváme k výše uvedenému účelu, dokud nebude dokončen proces podávání žádostí a neuplynou lhůty, ale nejpozději do šesti měsíců od obdržení rozhodnutí.

 

On-line obsah pro děti

Osoby mladší 16 let nám nesmějí předávat žádné osobní údaje bez souhlasu jejich zákonného zástupce a nesmí nám dávat žádný souhlas. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na on-line aktivitách a zájmech svých dětí. Pokud existují nějaké zkoušky na prokázání věku nebo zvláštní opatření pro ochranu dětí / soukromí údajů (např. v aplikacích), vysvětlete je zde nebo uveďte samostatný odkaz.


Používání DIP (Distribuční informační portál)

Za určitých předpokladů máte možnost použít náš DIP (Distribuční informační portál). K registraci je potřeba, abyste poskytli své osobní údaje. Poté vám bude vytvořen osobní účet. Vaše e-mailová adresa se používá jako přihlašovací jméno a pro zadání hesla. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU GDPR, protože jej lze použít k provedení jakýchkoli předsmluvních opatření.

V tomto případě je také přirozeně dodržován princip datové ekonomiky a vyhýbání se datům, protože jsou shromažďovány pouze údaje nezbytné pro použití DIP. Údaje shromážděné v této souvislosti budou odstraněny, jakmile bude tohoto účelu dosaženo. Samozřejmě máte také možnost - pokud si již nepřejete používat náš DIP - účet smazat. Chcete-li to provést, jednoduše kontaktujte kontaktní osobu SCHUNK nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz@de.schunk.com nebo dopis na firmu SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, 74348 Lauffen/Neckar, Německo.

CAD data ke stažení

Nabízíme Vám možnost zadáním technických parametrů nechat si mimo jiné zaslat relevantní informace o produktu na Vaši e-mailovou adresu.

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

- Jméno a příjmení

- Společnost

- PSČ

- E-mailová adresa

- Telefonní číslo (nepovinné)

Země je automaticky zaznamenávána prostřednictvím vaší IP adresy, ale můžete ji také upravit ručně.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše údaje budou předány společnosti CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Německo, za účelem zpracování vaší žádosti.

Právním základem pro shromažďování údajů včetně jejich předávání společnosti CADENAS GmbH ke zpracování vaší žádosti je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR nařízení EU.

Máte také možnost se přihlásit k odběru našeho newsletteru SCHUNK pomocí formuláře. V této souvislosti si prosím všimněte odpovídajících informací v Zásadách ochrany osobních údajů.

Dále máte možnost nechat nás, abychom si zapamatovali vaše kontaktní údaje pro budoucí stahování. V tom případě je nastaven odpovídající soubor cookie, který vás rozpozná při vaší příští návštěvě.