Privacybeleid

Privacybeleid van SCHUNK GmbH & Co. KG

Welkom op onze website. We stellen uw belangstelling voor ons bedrijf op prijs. We zetten ons in om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met name de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid verstrekt gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door SCHUNK GmbH & Co. KG (hierna te noemen "SCHUNK") en de rechten die op u van toepassing zijn. Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van gegevens verstaan die kunnen worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres. Gegevens worden als anoniem beschouwd als ze niet kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren.

Controller en verantwoordelijke voor gegevensbescherming Adres
SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- and Greiftechnik
, Bahnhofstr. 106-134,
74348 Lauffen/Neckar, Duitsland Contactgegevens
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming
datenschutz@de.schunk.com
Uw rechten als betrokkene

Om te beginnen willen wij u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de Europese AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • recht van inzage (artikel 15 EU AVG);
 • recht op gegevenswissing (artikel 17 EU AVG);
 • recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
 • recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met datenschutz@de.schunk.com. U mag dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen hebt over de wijze waarop we uw gegevens in ons bedrijf verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Recht op bezwaar Houd rekening met het volgende bij het recht op bezwaar: als we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht zich op elk moment en zonder opgave van redenen te verzetten tegen dergelijke verwerking van uw gegevens. Hieronder valt ook profilering ten behoeve van direct marketing. Als u dergelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt dit kosteloos en op informele wijze doen door contact op te nemen via datenschutz@de.schunk.com. Indien we uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u zich op elk moment verzetten om redenen in verband met uw specifieke situatie. Ook hieronder valt profilering op basis van deze bepalingen. In dat geval stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanbrengen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Doeleinde en wettelijke grondslag van gegevensverwerking Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese AVG, de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG, nieuw) en alle andere geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. De rechtsgronden voor de verwerking van gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op artikel 6 van de Europese AVG. We gebruiken uw gegevens om een overeenkomst te sluiten, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de overeenkomst uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen ook analyses ten behoeve van marketing en directe reclame vallen. Wij maken ook geluids- en beeldopnames bij evenementen en gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen. Uw toestemming houdt ook goedkeuring in het kader van de privacywetgeving in. Wanneer u toestemming geeft, informeren we u over de doelen van de gegevensverwerking en over uw recht van bezwaar. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens zullen we u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen. Speciale categorieën van persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 9, lid 1, van de AVG worden uitsluitend verwerkt als dat wettelijk vereist is en als er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uitsluiting van verwerking.

Openbaarmaking aan derden Wij geven uw gegevens alleen door aan derden wanneer dat door de wet vereist is of na goedkeuring. In alle andere gevallen geven we ze niet door aan derden, tenzij de wet ons daar absoluut toe verplicht (verstrekking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Ontvanger van gegevens/categorieën van ontvangers Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen. In veel gevallen helpen dienstverleners onze afdelingen bij het uitvoeren van hun taken (bijv. verzenden van nieuwsbrieven). Alle dienstverleners hebben de verplichte privacyovereenkomst getekend.

Overdracht aan derde landen/voornemen tot overdracht aan derde landen Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als we daartoe bij wet verplicht zijn of als u daarvoor toestemming hebt gegeven. We geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan dochterondernemingen in de Verenigde Staten om u de nodige socialemediafuncties en video-inhoud te kunnen aanbieden. Er worden verplichte privacyovereenkomsten gesloten met de dienstverleners ter bescherming van uw gegevens.

Bewaartermijnen voor gegevens Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor een bepaald verwerkingsdoel. Gelieve er wel rekening mee te houden dat volgens heel wat wetten inzake gegevensbewaring de gegevens langer moeten worden bewaard. Dit is vooral van toepassing in commerciële of fiscale wetten inzake gegevensbewaring (bijv. het Duitse Handelswetboek, Belastingwetboek enz.). Tenzij er nog andere vereisten met betrekking tot de bewaring gelden, worden gegevens routinematig verwijderd na gebruik. Daarnaast kunnen we de gegevens bewaren als u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien er juridische geschillen ontstaan en we bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn (max. dertig jaar). De gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige overdracht van uw gegevens Wij nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die we bewaren te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Samen met beveiligingsexperts worden de beveiligingsniveaus voortdurend beoordeeld en afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen. De uitwisseling van gegevens naar en van onze website wordt versleuteld. We gebruiken het HTTPS-overdrachtsprotocol op onze website alsook de meest recente versleutelingsprotocollen. U kunt ook voor een alternatieve manier van communicatie kiezen (bijv. via de post).

Verplichting tot gegevensverstrekking Verscheidene persoonsgegevens zijn nodig om de contractuele relatie op te zetten, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies erop. In het bovengenoemde punt hebben we hiervan een overzicht gegeven. In bepaalde gevallen zijn we volgens de wet verplicht om gegevens te verzamelen of beschikbaar te stellen. Gelieve er rekening mee te houden dat we uw verzoek of de bijbehorende contractuele relatie niet kunnen verwerken als deze gegevens niet zijn bezorgd.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens De gegevens die we verwerken, verschillen naargelang de context en zijn afhankelijk van wat u doet: online een bestelling plaatsen, een verzoek indienen via ons contactformulier, solliciteren of een klacht indienen.

Gelieve er rekening mee te houden dat we informatie ook apart beschikbaar kunnen stellen indien dat nodig is voor speciale gevallen, zoals wanneer u documenten voor een sollicitatie uploadt of een contactverzoek indient. De volgende persoonsgegevens verwerken wij in het kader van de contractuele relatie die geen betrekking heeft op de onlineshop en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contractrelatie:

 • aanspreking, achternaam, voornaam;
 • contactgegevens;
 • werkgerelateerde informatie (rol, afdeling);
 • verkoopgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, betalingsgegevens;
 • indien van toepassing, bankgegevens (voor SEPA-incassomachtiging, inclusief voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • indien van toepassing, voorkeursbetalingssysteem, informatie over kredietwaardigheid en kredietgeschiedenis.
 • SCHUNK kan uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Deze informatie kan worden gebruikt om uw nieuwe klantenaccount te bevestigen, een bestelling te initiëren of te verwerken, u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in producten of diensten, of om u wettelijk verplichte kennisgevingen en andere aankondigingen te sturen.
 • Gespreksgegevens uit telefoongesprekken, e-mails, contactformulieren of webpagina's.

  In het algemeen verkrijgen wij persoonlijke informatie tijdens de stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract en tijdens de uitvoering van het contract.

  Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • naam van de internetprovider;
 • informatie over de website vanwaaruit u ons bezoekt en eventuele zoektermen;
 • webbrowser en besturingssysteem;
 • het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen;
 • opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads, geëxporteerde bestanden;
 • informatie over de websites die u opent vanaf onze site, inclusief datum en tijd.
 • Omwille van technische beveiligingsredenen (met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen) bewaren we deze gegevens conform artikel 6, lid 1, van de Europese AVG. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens anoniem gemaakt door het IP-adres weg te halen en zo identificatie van de gebruiker te voorkomen.

 • Deze gegevens zijn nodig om de pagina's die u op deze website hebt bekeken goed te kunnen weergeven. Ze kunnen ook worden gebruikt om de veilige werking van de website te waarborgen.

  Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens (overeenkomstig artikel 6 (1) (a), (b) EU GDPR) wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door het indienen van een terugbelverzoek:

 • aanspreking, achternaam, voornaam;
 • contactgegevens;
 • Onderneming
 • Industrie
 • Afdeling / titel
 • Telefoon / Fax / E-mail
 • Land
 • Rol (optioneel)
 • Schunk-dealer (optioneel)
 • Website (optioneel)
 • Interesses (optioneel)
 • Gewenste contactwijze (optioneel)
 • Positie (optioneel)
 • Informatie over wensen en interesses (optioneel)

 • Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder a) en b) van de EU AVG):

 • uw basisgegevens (bijv. achternaam, voornaam, tussenvoegsels, geboortedatum, nationaliteit, titel, indien van toepassing);
 • informatie met betrekking tot kwalificaties en onderwijs (bijv. cv, transcripties);
 • contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • werk-/verblijfsvergunning, indien van toepassing;
 • taal- en IT-vaardigheden, indien nodig;
 • rijbewijs, indien nodig;
 • andere (vrijwillig verstrekte) informatie zoals de vroegste startdatum, mogelijkheid om te verplaatsen;
 • informatie over hoe u op de hoogte werd gebracht van de functie.

 • Voor nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder a) en b) van de EU AVG):

 • achternaam, voornaam;
 • e-mailadres;
 • Aanspreking
 • logbestanden (zie bijlage).
 • Geautomatiseerde individuele besluitvorming

  We gebruiken geen zuiver geautomatiseerde processen voor besluitvorming.

  Bijlage

  Links naar andere leveranciers

  Onze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar de websites van andere bedrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de links naar de websites van andere leveranciers. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inhoud. De inhoud van zulke websites valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier of exploitant van de website.

  Op het moment dat de links worden aangemaakt, worden de gekoppelde websites gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare schendingen. Illegale inhoud is niet herkenbaar op het moment dat de links worden aangemaakt. De voortdurende bewaking van gekoppelde websites is evenwel niet haalbaar zonder concreet bewijs van een schending. Zulke links worden onmiddellijk na melding van een schending van rechten verwijderd.

  Cookies (artikel 6, lid 1, onder f), van de Europese AVG/artikel 6, lid 1, onder a), van de Europese AVG na toestemming)

  Op bepaalde plaatsen op onze website worden cookies gebruikt. Cookies maken onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf).

  Via deze cookies kunnen we analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

  De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer de geldigheidsduur (meestal zes maanden) ervan verloopt of wanneer u ze zelf verwijdert voor ze verlopen.

  De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Meestal kunt u uw browserinstellingen wijzigen als u niet wil dat de informatie wordt verzonden. U zult de diensten van onze website nog steeds zonder beperkingen kunnen gebruiken (met uitzondering van de configurators).

  We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. We gebruiken ook cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we inhoud aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

  Cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker en worden vanaf de computer van de gebruiker naar ons verzonden. Dat betekent dat u als gebruiker de volledige controle heeft over het gebruik van cookies. U kunt cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw webbrowser te veranderen. Bovendien kunt u bestaande cookies op elk moment verwijderen via een webbrowser of met behulp van andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers.

  Gelieve er wel rekening mee te houden dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken.

  Gebruikersprofielen/methoden voor web tracking

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruikt van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de site, wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Is echter IP-anonimisering op deze website geactiveerd, dan kort Google uw IP-adres af in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de site te analyseren, rapporten over websiteactiviteit te maken en aanvullende services te bieden aan de sitebeheerder met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat Google Analytics van uw browser verkrijgt, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt verzonden naar of verwerkt door Google door opt-out in te stellen. Hiervoor moet u de browserplug-in downloaden en installeren via deze link: tools.google.com/dlpage/gaoptout. In het kader van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we u erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" en dat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om te voorkomen dat ze herleidbaar zijn naar specifieke gebruikers.

  Het gebruik van Google DoubleClick (post-view tracking)

  Deze website gebruikt Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om te analyseren hoe deze website wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden geanalyseerd. Uw browser krijgt een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. U vindt deze onder "DoubleClick Opt-out Extension" wanneer u op deze link klikt. U kunt de cookies van Doubleclick op de pagina met digitale advertenties ook uitschakelen door op deze link te klikken.

  Het gebruik van Google AdWords (remarketing/conversietracking)

  Deze website maakt gebruik van de diensten van Google AdWords. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).
  Wij maken gebruik van de remarketingfunctie van de diensten van Google AdWords. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan eerdere bezoekers van onze website wanneer zij andere websites bezoeken die deel uitmaken van het Google Display Network (zogenaamde "Google Ads" op Google zelf, of op andere websites). Hiervoor analyseert de remarketingfunctie hoe gebruikers omgaan met onze website, zoals de specifieke producten waarin een gebruiker geïnteresseerd was, om gerichte advertenties op andere sites weer te geven nadat de gebruiker onze site heeft bezocht. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites in het
  Google Display Network bezoeken. Dit nummer, een "cookie" genoemd, registreert de bezoeken van deze gebruikers. Dit nummer wordt gebruikt om een enkel webbrowser op een specifieke computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
  U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door het downloaden en installeren van de plug-in die beschikbaar is op: www.google.com/settings/ads/plugin. Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: www.google.com/privacy/ads/.
  We gebruiken ook "conversietracking" als onderdeel van de Google AdWords-service. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven, wordt er een conversietracking-cookie op uw computer/apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die conversietracking hebben ingeschakeld.
  U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
  Daarnaast kunt u op interesse gebaseerde advertenties op Google en op interesse gebaseerde Google-advertenties op het web (in het Google Display Network) in uw browser uitschakelen door op de knop "off" te klikken op www.google.com/settings/ads of door deze functie uit te schakelen op www.aboutads.info/choices/. Ga voor meer informatie over deze instellingen en het privacybeleid van Google naar policies.google.com/privacy.