arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Privacybeleid

Privacybeleid van SCHUNK SE & Co. KG

Welkom op onze website. We stellen uw belangstelling voor ons bedrijf op prijs. We zetten ons in om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met name de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid verstrekt gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door SCHUNK SE & Co. KG (hierna te noemen "SCHUNK") en de rechten die op u van toepassing zijn.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van gegevens verstaan die kunnen worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres.

Gegevens worden als anoniem beschouwd als ze niet kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Adres
SCHUNK SE & Co. KG
SCHUNK SE & Co. KG Toolholding and Workholding | Gripping Technology | Automation Technology,

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar

Contactinformatie
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com

Contactinformatie
datenschutz@de.schunk.com

Uw rechten als betrokkene

Vooreerst willen we u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de Europese AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • recht van inzage (artikel 15 EU AVG);
 • recht op gegevenswissing (artikel 17 EU AVG);
 • recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
 • recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: datenschutz@de.schunk.com . U mag dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen hebt over de wijze waarop we uw gegevens in ons bedrijf verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Gelieve het volgende in acht te nemen met betrekking tot uw recht van bezwaar:

Als we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht zich op elk moment en zonder opgave van redenen te verzetten tegen dergelijke verwerking van uw gegevens. Hieronder valt ook profilering ten behoeve van direct marketing.

Als u dergelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt dit kosteloos en op informele wijze doen door contact op te nemen via datenschutz@de.schunk.com.

Indien we uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u zich op elk moment verzetten om redenen in verband met uw specifieke situatie. Ook hieronder valt profilering op basis van deze bepalingen.

In dat geval stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanbrengen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Doelen en rechtsgronden voor gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese AVG, de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) en alle andere geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. De rechtsgronden voor de verwerking van gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op artikel 6 van de Europese AVG.

We gebruiken uw gegevens om een overeenkomst te sluiten, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de overeenkomst uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen ook analyses ten behoeve van marketing en directe reclame vallen. Wij maken ook geluids- en beeldopnames bij evenementen en gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen.

Uw toestemming houdt ook goedkeuring in het kader van de privacywetgeving in. Wanneer u toestemming geeft, informeren we u over de doelen van de gegevensverwerking en over uw recht van bezwaar. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens zullen we u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.

Speciale categorieën van persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 9, lid 1, van de AVG worden uitsluitend verwerkt als dat wettelijk vereist is en als er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uitsluiting van verwerking.

Verstrekking van gegevens aan derden

We geven uw gegevens alleen aan derden wanneer dat door de wet vereist is of na goedkeuring. In alle andere gevallen geven we ze niet door aan derden, tenzij de wet ons daar absoluut toe verplicht (verstrekking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Ontvanger van gegevens/categorieën van ontvangers

We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen helpen dienstverleners onze afdelingen bij het uitvoeren van hun taken (bijv. verzenden van nieuwsbrieven). Alle dienstverleners hebben de verplichte privacyovereenkomst getekend.

Doorgifte aan derde landen/voornemen van doorgifte aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als we daartoe bij wet verplicht zijn of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan dochterondernemingen in de Verenigde Staten om u de nodige socialemediafuncties en video-inhoud te kunnen aanbieden.

Er worden verplichte privacyovereenkomsten gesloten met de dienstverleners ter bescherming van uw gegevens.

Termijnen voor het bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor een bepaald verwerkingsdoel. Gelieve er wel rekening mee te houden dat volgens heel wat wetten inzake gegevensbewaring de gegevens langer moeten worden bewaard. Dit is vooral van toepassing in commerciële of fiscale wetten inzake gegevensbewaring (bijv. het Duitse Handelswetboek, Belastingwetboek enz.). Tenzij er nog andere vereisten met betrekking tot de bewaring gelden, worden gegevens routinematig verwijderd na gebruik.

Daarnaast kunnen we de gegevens bewaren als u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien er juridische geschillen ontstaan en we bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn (max. dertig jaar). De gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige doorgifte van uw gegevens

We nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die we bewaren te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Samen met beveiligingsexperts worden de beveiligingsniveaus voortdurend beoordeeld en afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

De uitwisseling van gegevens naar en van onze website wordt versleuteld. We gebruiken het HTTPS-overdrachtsprotocol op onze website alsook de meest recente versleutelingsprotocollen. U kunt ook voor een alternatieve manier van communicatie kiezen (bijv. via de post).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verscheidene persoonsgegevens zijn nodig om de contractuele relatie op te zetten, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies erop.

In het bovengenoemde punt hebben we hiervan een overzicht gegeven. In bepaalde gevallen zijn we volgens de wet verplicht om gegevens te verzamelen of beschikbaar te stellen. Gelieve er rekening mee te houden dat we uw verzoek of de bijbehorende contractuele relatie niet kunnen verwerken als deze gegevens niet zijn bezorgd.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

De gegevens die we verwerken, verschillen naargelang de context en zijn afhankelijk van wat u doet: online een bestelling plaatsen, een verzoek indienen via ons contactformulier, solliciteren, een klacht indienen of een online opleiding boeken of volgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat we informatie ook apart beschikbaar kunnen stellen indien dat nodig is voor speciale gevallen, zoals wanneer u documenten voor een sollicitatie uploadt of een contactverzoek indient.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij in het kader van de contractuele relatie die geen betrekking heeft op de onlineshop en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contractrelatie:

 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • Contactgegevens
 • werkgerelateerde informatie (rol, afdeling);
 • verkoopgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, betalingsgegevens;
 • indien van toepassing, bankgegevens (voor SEPA-incassomachtiging, inclusief voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • indien van toepassing, voorkeursbetalingssysteem, informatie over kredietwaardigheid en kredietgeschiedenis.
 • SCHUNK kan uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Deze informatie kan worden gebruikt om uw nieuwe klantenaccount te bevestigen, een bestelling te initiëren of te verwerken, u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in producten of diensten, of om u wettelijk verplichte kennisgevingen en andere aankondigingen te sturen.
 • Gespreksgegevens uit telefoongesprekken, e-mails, contactformulieren of webpagina's.

In het algemeen verkrijgen wij persoonlijke informatie tijdens de stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract en tijdens de uitvoering van het contract.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • naam van de internetprovider;
 • informatie over de website vanwaaruit u ons bezoekt en eventuele zoektermen;
 • webbrowser en besturingssysteem;
 • het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen;
 • opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads, geëxporteerde bestanden;
 • informatie over de websites die u opent vanaf onze site, inclusief datum en tijd.
 • Omwille van technische beveiligingsredenen (met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen) bewaren we deze gegevens conform artikel 6, lid 1, van de Europese AVG. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens anoniem gemaakt door het IP-adres weg te halen en zo identificatie van de gebruiker te voorkomen.

Deze gegevens zijn nodig om de pagina's die u op deze website hebt bekeken goed te kunnen weergeven. Ze kunnen ook worden gebruikt om de veilige werking van de website te waarborgen.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens (overeenkomstig artikel 6 (1) (a), (b) EU AVG) wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door het indienen van een terugbelverzoek:

 • Bericht
 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Klantnummer (optioneel)

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Uw basisgegevens (bijv. achternaam, voornaam, tussenvoegsels, geboortedatum, nationaliteit, titel, indien van toepassing);
 • Informatie met betrekking tot kwalificaties en onderwijs (bijv. cv, transcripties);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Werk-/verblijfsvergunning, indien van toepassing;
 • Taal- en IT-vaardigheden, indien nodig;
 • Rrijbewijs, indien nodig;
 • Andere (vrijwillig verstrekte) informatie zoals de vroegste startdatum, mogelijkheid om te verplaatsen;
 • Informatie over hoe u op de hoogte werd gebracht van de functie.

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Naam, voornaam (optioneel)
 • E-mailadres
 • Aanspreekvorm
 • Interesses (bedrijf, grijpsystemen, gereedschapshouders en werkstukbevestiging, beurzen & evenementen, promoties, seminars)
 • Logbestanden (zie bijlage).

Voor online opleidingen verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • Contactgegevens
 • werkgerelateerde informatie (personeelsnummer, rol, verantwoordelijke, afdeling)
 • SCHUNK kan uw e-mailadres bij SCHUNK gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Dit e-mailadres kan worden gebruikt om informatie te verzenden over eLearnings, webinars of opleidingen.
 • Testresultaten en leergeschiedenis van de eLearnings, webinars en trainingen die u hebt gevolgd
 • Functie- en vaardigheidsprofielen, waarvan sommige automatisch kunnen voortvloeien uit de verwerkte eLearnings, webinars en opleidingen.

In het kader van de DIP (Informatieportaal voor distributeurs) verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

We gebruiken geen zuiver geautomatiseerde processen voor besluitvorming.

Bijlage

Links naar andere leveranciers

Onze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar de websites van andere bedrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de links naar de websites van andere leveranciers. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inhoud. De inhoud van zulke websites valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier of exploitant van de website.

Op het moment dat de links worden aangemaakt, worden de gekoppelde websites gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare schendingen. Illegale inhoud is niet herkenbaar op het moment dat de links worden aangemaakt. De voortdurende bewaking van gekoppelde websites is evenwel niet haalbaar zonder concreet bewijs van een schending. Zulke links worden onmiddellijk na melding van een schending van rechten verwijderd.

Cookies (Artikel 6 (1) (a), (f) EU AVG, Sectie 25 (1), (2) TTDSG)

Op bepaalde plaatsen op onze website worden cookies gebruikt. Cookies maken onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf).

Vanwege ons legitieme belang (Artikel 6, lid 1, eerste zin onder (f) EU AVG) plaatsen we technisch noodzakelijke cookies die verplicht zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Bovendien gebruiken we cookies zonder uw toestemming, voor zover hun enige doel is om informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen op het eindapparaat voor het verzenden van berichten of wanneer ze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren, § 25 (2) TTDSG.

Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies die worden beheerd door externe aanbieders. Deze providers gebruiken de informatie in de cookies om u bijvoorbeeld inhoud te tonen of om de pagina's die u bezoekt te registreren. Via deze cookies kunnen we analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer de geldigheidsduur (meestal zes maanden) ervan verloopt of wanneer u ze zelf verwijdert voor ze verlopen.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Meestal kunt u uw browserinstellingen wijzigen als u niet wil dat de informatie wordt verzonden. U zult de diensten van onze website nog steeds zonder beperkingen kunnen gebruiken (met uitzondering van de configurators).

We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Afhankelijk van uw toestemming gebruiken we cookies waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we inhoud aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker. De rechtsgrondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6, lid 1, (1) (a) EU AVG, Sectie 25 (1) TTDSG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze toestemmingsbanner en de cookie-instellingen wijzigen. Merk op dat de wijzigingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moeten worden uitgevoerd.

Als u accounts hebt bij de externe providers die wij gebruiken en u daar bent aangemeld, kunnen uw gegevens worden gekoppeld aan de respectieve account. U kunt een dergelijke combinatie voorkomen door aan het begin van uw eerste bezoek aan schunk.com geen toestemming te geven voor de betreffende cookies in onze toestemmingsaanvraag of door deze toestemming in te trekken door de "Cookie-instellingen" in de footer opnieuw op te roepen of door u vooraf af te melden bij de betreffende derde partij.

Cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker en worden vanaf de computer van de gebruiker naar ons verzonden. Dat betekent dat u als gebruiker de volledige controle heeft over het gebruik van cookies. U kunt cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw webbrowser te veranderen. Bovendien kunt u bestaande cookies op elk moment verwijderen via een webbrowser of met behulp van andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken.

Gebruikersprofielen/methoden voor web tracking

Behoudens uw toestemming maakt deze website gebruik van Google Analytics, het trackingprogramma Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierdoor kunnen we uw interacties met onze website registreren en systematisch analyseren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens Artikel 6, lid 1, (1) (a) EU AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de link "Cookie-instellingen" in de voettekst van de website op te roepen.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens via de Google Analytics-dienst is om te analyseren hoe onze websitebezoekers omgaan met onze website. Door de hier verkregen gegevens te evalueren, kunnen we ons aanbod optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken alleen Google Analytics waarbij IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker binnen lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte afkort voordat het wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Het IP-adres dat van de browser van de gebruiker wordt verkregen, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van deze traceringsdienst ook gegevensoverdracht naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan privacywetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als de lidstaten van de Europese Unie en daarom kan de veiligheid van uw persoonsgegevens niet worden gegarandeerd.

We verwijderen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 14 maanden.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de

Gebruik van de Google Tag Manager

We gebruiken de service Google Tag Manager van Google. "Google" is een groep bedrijven en bestaat uit Google Ireland Ltd. (aanbieder van de service), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC. (aanbieder van de service), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, evenals Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC.

Google Tag Manager is een hulpdienst die zelf alleen persoonsgegevens verwerkt voor technisch noodzakelijke doeleinden. Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere onderdelen, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager zelf heeft geen toegang tot deze gegevens. Er is echter al een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht voor het gebruik van de Google Tag Manager. Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden in het privacybeleid van Google.

Google Tag Manager wordt alleen geactiveerd als toestemming voor het gebruik van Google Analytics is verleend via de toestemmingsbanner (Artikel 6, lid 1, (a) EU AVG).

Als de gegevens tijdens het proces worden overgedragen aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden zonder dat u mogelijk over rechtsmiddelen beschikt.

Het gebruik van Google DoubleClick (post-view tracking)

Deze website gebruikt Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om te analyseren hoe deze website wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden geanalyseerd. Uw browser krijgt een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door op de volgende knop te klikken Link en de browserplug-in te downloaden en te installeren die u onder "DoubleClick Opt-out Extension" vindt. U kunt ook Doubleclick-cookies uitschakelen op de pagina met digitale advertenties door te klikken op Link .

Use of Google Ads (remarketing / conversion tracking)

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt onze website gebruik van de Google Ads-service. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).
Wij maken gebruik van de remarketingfunctie van de diensten van Google Ads. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan eerdere bezoekers van onze website wanneer zij andere websites bezoeken die deel uitmaken van het Google Display Network (zogenaamde "Google Ads" op Google zelf, of op andere websites). Hiervoor analyseert de remarketingfunctie hoe gebruikers omgaan met onze website, zoals de specifieke producten waarin een gebruiker geïnteresseerd was, om gerichte advertenties op andere sites weer te geven nadat de gebruiker onze site heeft bezocht. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites bezoeken in het Google
bezoeken. Dit nummer, een "cookie" genoemd, registreert de bezoeken van deze gebruikers. Dit nummer wordt gebruikt om een enkel webbrowser op een specifieke computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door op de volgende link te klikken en de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/privacy/ads/ .
We gebruiken ook "conversietracking" als onderdeel van de Google Ads-diensten. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven, wordt er een conversietracking-cookie op uw computer/apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die conversietracking hebben ingeschakeld.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties op Google en op interesses gebaseerde Google-advertenties op het web (in het Google Display Network) in uw browser uitschakelen onder https://www.google.de/settings/ads door de "Uit"-knop te activeren of deze optie uit te schakelen onder https://www.aboutads.info/choices/ . Voor meer informatie over deze instellingen en het privacybeleid van Google, zie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .

Sociale plug-ins van sociale netwerken

Links naar sociale netwerken

Onze website bevat links naar socialemediasites, waaronder Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn en Xing. U kunt links naar socialemediawebsites herkennen aan het icoontje van het socialemediabedrijf. Deze links brengen u naar de pagina van SCHUNK op het desbetreffende socialemediaplatform. Wanneer u op een link naar een socialemediadienst klikt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van die socialemediadienst. Dit meldt de servers van de socialemediadienst dat u onze website heeft bezocht. Er worden ook andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Dit kan het volgende omvatten:

 • Adres van de website met de link die u hebt geactiveerd
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • IP-adres

Als u al bent ingelogd bij de socialemediadienst toen u de link activeerde, kan de aanbieder van de socialemediadienst in staat zijn om uw gebruikersnaam, en mogelijk zelfs uw echte naam te bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie te koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst. U kunt voorkomen dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw persoonlijke gebruikersaccount door vooraf uit te loggen van uw gebruikersaccount.
De servers van de socialemediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Hierdoor kunnen de gegevens ook worden verwerkt door de aanbieder van de socialemediadienst in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in het algemeen niet in dezelfde mate als de lidstaten van de Europese Unie persoonsgegevens beschermen.
Wij hebben geen invloed op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialemediadienst. Voor meer informatie over hoe de socialemediadiensten op onze website uw gegevens gebruiken, raadpleeg het privacybeleid van de individuele socialemediadiensten.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, een website van Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een YouTube-plug-in bevat, bent u verbonden met de servers van YouTube. In dit geval weet de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw navigatiegeschiedenis direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, raadpleeg het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

LinkedIn

Als u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van de analysemethoden en conversion-tracking van LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Met de hierboven vermelde technologie van LinkedIn is het mogelijk reclame weer te geven die gebaseerd is op uw interesses en relevanter is voor u. De juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in klantgerichte marketing artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG. Bovendien voorziet LinkedIn ons ook van geaggregeerde en anonieme analyses van reclame-activiteiten en informatie over hoe u omgaat met onze website. LinkedIn is echter in staat een bezoek aan onze website te koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn op deze manier verzameld en ook niet op de omvang van de gegevens die LinkedIn verzamelt. Wij hebben evenmin kennis van de inhoud van de aan LinkedIn overgedragen gegevens.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn, zie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt uw toestemming voor LinkedIn's analyse van uw gebruiksgedrag en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen intrekken ("opt-out"). Klik hiervoor op het veld "Opt-out voor LinkedIn" (voor leden van LinkedIn) of "Opt-out" (voor andere gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Contactformulier/contact via e-mail (artikel 6, lid 1, (a) en b) van de Europese AVG).

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om contact op te nemen met ons. Als u het contactformulier gebruikt, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier vermeldt om contact op te nemen met u en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

We eerbiedigen de beginselen van gegevensbeperking door u te verzoeken alleen de informatie te verstrekken die we nodig hebben om contact op te nemen met u. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en het berichtveld zelf. Om u persoonlijk te kunnen aanspreken, verwerken we ook uw familienaam, voornaam en titel. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming. Alle andere gegevens zijn optionele velden die u vrijwillig kunt invullen (bijv. zodat we uw vragen persoonlijker kunnen beantwoorden).

Als u ons contacteert via e-mail verwerken we de persoonsgegevens in uw e-mailbericht uitsluitend met het oog op de verwerking van uw verzoek.

Friendly Captcha

Om onze website te beschermen tegen SPAM-verzoeken, gebruiken we de Friendly Captcha-service. Friendly Captcha is een op proof-of-work gebaseerde anti-botoplossing waarbij het apparaat van de gebruiker al het werk doet. We genereren een unieke cryptopuzzel voor elke bezoeker. Het oplossen van deze puzzel duurt slechts enkele seconden en gebeurt terwijl de gebruiker zijn of haar gegevens invoert op het desbetreffende formulier. Als u Friendly Captcha gebruikt, worden er geen cookies gebruikt op de eindapparaten van gebruikers. De wettelijke basis voor het gebruik is ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen SPAM-verzoeken, artikel 6, lid 1, (f) EU AVG. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Friendly Captcha, zie: https://friendlycaptcha.com/privacy/ .

Inschrijving voor webseminars (artikel 6, lid 1, (a) en (b) van de EU AVG)

Wanneer u onze website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om u voor bepaalde webseminars in te schrijven.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • E-mailadres
 • Aanhef (optineel)
 • Meer informatie (optioneel)

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw inschrijving te verwerking en uw deelname aan het desbetreffende webseminar te coördineren en worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling niet meer van toepassing is, steeds rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen. We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen. In het kader van uw inschrijving zullen uw gegevens ook worden doorgegeven aan de volgende ontvangers met het oog op de uitvoering: Centrale Eventcoördinatie ( kundenevents@de.schunk.com ).
Deze worden niet doorgegeven aan derde landen (landen buiten de EU/EER)

Nieuwsbrief (artikel 6, lid 1, (b) van de EU AVG)

Op onze website kunt u zich inschrijven voor een gratis nieuwsbrief. Het e-mailadres en de naam en titel die u daarbij opgeeft, worden gebruikt om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te verzenden.

Hier wordt het principe van gegevensminimalisatie in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres, de titel en uw interesse als verplichte velden zijn gemarkeerd. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

U kunt uw inschrijving uiteraard op elk moment annuleren door de optie voor uitschrijven te kiezen in de nieuwsbrief en zo uw toestemming in te trekken.

De nieuwsbrieven van SCHUNK kunnen webbakens bevatten. Een webbaken is een kleine afbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om logbestanden te kunnen registreren en analyseren. Het maakt het mogelijk een statistische analyse te verrichten van het welslagen of het mislukken van online marketingcampagnes. SCHUNK kan het ingesloten webbaken gebruiken om te detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links de betrokkene opende in de e-mail.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart en analyseert de persoonsgegevens die door in nieuwsbrieven ingesloten webbakens worden verzameld om het verzenden van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen kunnen de speciale toestemming die ze via de "double-opt-in"-procedure hebben gegeven op elk moment intrekken. Deze persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd als de toestemming wordt ingetrokken. SCHUNK beschouwt het annuleren van een inschrijving op een nieuwsbrief automatisch als een intrekking van de toestemming.

Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG)

SCHUNK hecht belang aan het onderhouden van de klantrelatie met u en geeft u graag informatie en aanbiedingen over onze producten, diensten en evenementen. Om uw passende informatie en aanbiedingen te verzenden via e-mail en per post verwerken we uw gegevens.

Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering ten behoeve van direct marketing. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden.

U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Foto's en geluidsopnamen van evenementen (artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG)

Wij maken foto's en beeldopnames bij handelsbeurzen en evenementen (zoals foto's en video's). Wij gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor persberichten; dit geldt ook voor de profilering van gegevens ten behoeve van opnames. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden. U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Kandidatenportal (artikel 6, lid 1, (a) en (b) van de EU AVG)

Dank u voor uw interesse in een carrière bij SCHUNK. We zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de persoonsgegevens die u via het sollicitatieformulier verstrekt uitsluitend met het oog op een efficiënte en correcte behandeling van uw sollicitatie en om contact met u op te nemen tijdens het sollicitatieproces. Zonder uw toestemming worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

We zullen u vragen persoonlijke informatie in te vullen op het sollicitatieformulier. We eerbiedigen de beginselen van gegevensbeperking door u alleen te verzoeken de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten (zoals uw cv) volledig te kunnen beoordelen evenals de gegevens die we bij wet moeten verzamelen. Deze vereiste gegevens zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming.

Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatiedocumenten helaas niet beoordelen aangezien ons systeem het in dat geval niet zal toestaan om uw sollicitatiedocumenten te uploaden. U kunt ook vrijwillige informatie verstrekken in het sollicitatieformulier.

We nemen passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld en aan ons toegestuurd.

We bewaren uw gegevens voor het bovengenoemde doel totdat het sollicitatieproces is afgerond en de termijnen zijn verstreken, uiterlijk zes maanden na ontvangst van de beslissing.

Online inhoud voor kinderen

Personen jonger dan 16 mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken of hun toestemming geven zonder de toestemming van een wettelijke voogd. We moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Als er testen zijn om de leeftijd te bewijzen of speciale voorzorgsmaatregelen ten behoeve van kinderbescherming/gegevensbescherming (bijv. in apps), verklaar ze dan hier of voeg een afzonderlijke link toe.

Gebruik van het DIP (Informatieportaal voor distributeurs)

U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van ons DIP (Informatieportaal voor distributeurs). U moet uw persoonlijke gegevens verstrekken om u te kunnen registreren. Er zal dan een persoonlijke account voor u worden aangemaakt. Uw e-mailadres wordt gebruikt als login en om u het wachtwoord te verstrekken. De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, (b) van de Europese AVG, aangezien dit kan worden gebruikt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In dit geval wordt uiteraard ook het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht genomen, omdat alleen de gegevens worden verzameld die nodig zijn voor het gebruik van de DIP De gegevens die in dit kader worden verzameld, zullen worden gewist zodra dit doel is bereikt. U hebt uiteraard ook de mogelijkheid om de account te verwijderen, indien u niet langer gebruik wenst te maken van ons DIP. Neem hiervoor contact op met uw gebruikelijke SCHUNK-contactpersoon of stuur een e-mail naar datenschutz@de.schunk.com of schrijf naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Het gebruik van de SCHUNK-shop

Als u bij onze SCHUNK-shop wilt bestellen, dient u uw persoonlijke gegevens te verstrekken om de overeenkomst te sluiten, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. De gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, zijn gemarkeerd. Andere gegevens zijn optioneel. Om de SCHUNK-shop te gebruiken, moet u zich registreren en een klantenaccount voor uw bedrijf aanmaken, zodat wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Als u onder "Mijn account" een klantenaccount aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen tot u uw toestemming intrekt. U kunt alle andere gegevens, inclusief uw klantenaccount, in de klantenzone te allen tijde verwijderen.

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te ronden. Daarbij kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, (1), eerste zin onder (b), van de Europese AVG. The legal basis for the use of ASM by our sales staff is our legitimate interest pursuant to Article 6, lid 1, sentence 1 (f) of the EU AVG

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u op de hoogte te brengen over andere interessante producten uit ons productassortiment of om u e-mails met technische informatie te sturen.

Uit hoofde van de commerciële en fiscale wetgeving zijn we verplicht om uw adres en betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken we evenwel de verwerking. Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen nog zullen worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te komen.

Om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, door derden te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld volgens de allernieuwste technieken.

CAD-gegevens downloaden

Wij bieden u de mogelijkheid om, onder meer door technische parameters op te geven, relevante productinformatie naar uw e-mailadres te downloaden of te laten sturen.
Daarbij verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Het land wordt ook automatisch geregistreerd via uw IP-adres, maar u kunt dit ook handmatig aanpassen.

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Duitsland, met het oog op de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan CADENAS GmbH voor de verwerking van uw verzoek is artikel 6, lid 1, onder (b), van de Europese AVG.

U kunt zich ook vrijwillig abonneren op onze SCHUNK-nieuwsbrief via het formulier. Hiervoor wordt u verzocht kennis te nemen van de desbetreffende informatie in dit Privacybeleid.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om ons uw contactinformatie te laten opslaan voor toekomstige downloads. In dat geval wordt een overeenkomstige cookie geplaatst, die u bij uw volgende bezoek herkent.

Privacybeleid voor sociale media

SCHUNK is aanwezig op "social media", momenteel op Facebook, X, YouTube, XING, LinkedIn en Instagram. Voor zover we controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zullen we ervoor zorgen dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot onze websites.

Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

Naast SCHUNK is het volgende bedrijf verantwoordelijk voor de websites van het bedrijf in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Europese AVG) en andere bepalingen inzake gegevensbescherming

 • Facebook
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

 • Instagram
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

 • X
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland)

 • Xing
  (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)

 • YouTube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)

Het gebruik van deze platforms en hun functies is echter uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals commentaar geven, delen, beoordelingen).

We willen u er ook op wijzen dat uw gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Doel en rechtsgrondslag

We onderhouden de fanpagina's zelf om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen te informeren over onze aanbiedingen.

Daarnaast verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteit en gegevens verstrekt door bezoekers, interacties) worden verwerkt door de sociale netwerken en aan ons beschikbaar gesteld. We hebben geen invloed op het genereren of presenteren van gegevens.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door de aanbieders van sociale media, maar ook door SCHUNK voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Hierdoor kunnen onder andere advertenties worden geplaatst binnen en buiten de platforms die overeenkomen met jouw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw computer opgeslagen. Ongeacht dit kunnen gegevens die niet direct op uw eindapparaten worden verzameld, ook worden opgeslagen in uw gebruiksprofielen. De opslag en analyse vindt ook plaats op andere apparaten; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, als u bent geregistreerd als lid en bent aangemeld bij de respectieve platforms.

Verder verzamelen of verwerken we geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door SCHUNK is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in effectieve informatie en communicatie overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin onder f). EU AVG.

Als u wordt gevraagd om toestemming te geven voor gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming verklaart door een knop of iets dergelijks te bevestigen (opt-in), is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, eerste zin onder (a), artikel 7 EU AVG.

Uw rechten / bezwaarmogelijkheid

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk gegevens over u verzamelt via onze aanwezigheid en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk, moet u

 • uitloggen bij het betreffende netwerk voordat u onze fanpagina bezoekt,
 • de cookies op het apparaat verwijderen en
 • de browser afsluiten en deze opnieuw opstarten.

Na opnieuw inloggen bent u echter weer herkenbaar voor het netwerk als een specifieke gebruiker.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de opt-out opties, verwijzen wij u naar de informatie waarnaar hieronder wordt verwezen:

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op informatie; recht op rectificatie; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op bezwaar; recht op gegevensoverdraagbaarheid; recht om een klacht in te dienen over onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Aangezien SCHUNK echter geen volledige toegang heeft tot uw persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieders van de sociale media als u uw rechten wilt doen gelden, aangezien zij elk toegang hebben tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en passende maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken.

Als u toch hulp nodig hebt, zullen we u natuurlijk proberen te helpen. Neem hiervoor contact met ons op. datenschutz@de.schunk.com .

Opmerkingen over auteursrecht en artistiek auteursrecht

Als u foto's, tekst, plannen, video's, muziek, enz. op onze website wilt publiceren, moet u er rekening mee houden dat u daarmee alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u zelf niet de auteur of rechthebbende bent.

Privacybeleid

Privacybeleid van SCHUNK SE & Co. KG

Welkom op onze website. We stellen uw belangstelling voor ons bedrijf op prijs. We zetten ons in om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met name de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid verstrekt gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door SCHUNK SE & Co. KG (hierna te noemen "SCHUNK") en de rechten die op u van toepassing zijn.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van gegevens verstaan die kunnen worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres.

Gegevens worden als anoniem beschouwd als ze niet kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Adres
SCHUNK SE & Co. KG
SCHUNK SE & Co. KG Toolholding and Workholding | Gripping Technology | Automation Technology,

Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar

Contactinformatie
Tel. +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com

Contactinformatie
datenschutz@de.schunk.com

Uw rechten als betrokkene

Vooreerst willen we u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de Europese AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • recht van inzage (artikel 15 EU AVG);
 • recht op gegevenswissing (artikel 17 EU AVG);
 • recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
 • recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: datenschutz@de.schunk.com . U mag dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen hebt over de wijze waarop we uw gegevens in ons bedrijf verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Gelieve het volgende in acht te nemen met betrekking tot uw recht van bezwaar:

Als we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht zich op elk moment en zonder opgave van redenen te verzetten tegen dergelijke verwerking van uw gegevens. Hieronder valt ook profilering ten behoeve van direct marketing.

Als u dergelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt dit kosteloos en op informele wijze doen door contact op te nemen via datenschutz@de.schunk.com.

Indien we uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u zich op elk moment verzetten om redenen in verband met uw specifieke situatie. Ook hieronder valt profilering op basis van deze bepalingen.

In dat geval stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanbrengen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Doelen en rechtsgronden voor gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese AVG, de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) en alle andere geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. De rechtsgronden voor de verwerking van gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op artikel 6 van de Europese AVG.

We gebruiken uw gegevens om een overeenkomst te sluiten, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de overeenkomst uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen ook analyses ten behoeve van marketing en directe reclame vallen. Wij maken ook geluids- en beeldopnames bij evenementen en gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen.

Uw toestemming houdt ook goedkeuring in het kader van de privacywetgeving in. Wanneer u toestemming geeft, informeren we u over de doelen van de gegevensverwerking en over uw recht van bezwaar. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens zullen we u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.

Speciale categorieën van persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 9, lid 1, van de AVG worden uitsluitend verwerkt als dat wettelijk vereist is en als er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uitsluiting van verwerking.

Verstrekking van gegevens aan derden

We geven uw gegevens alleen aan derden wanneer dat door de wet vereist is of na goedkeuring. In alle andere gevallen geven we ze niet door aan derden, tenzij de wet ons daar absoluut toe verplicht (verstrekking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Ontvanger van gegevens/categorieën van ontvangers

We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen helpen dienstverleners onze afdelingen bij het uitvoeren van hun taken (bijv. verzenden van nieuwsbrieven). Alle dienstverleners hebben de verplichte privacyovereenkomst getekend.

Doorgifte aan derde landen/voornemen van doorgifte aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als we daartoe bij wet verplicht zijn of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan dochterondernemingen in de Verenigde Staten om u de nodige socialemediafuncties en video-inhoud te kunnen aanbieden.

Er worden verplichte privacyovereenkomsten gesloten met de dienstverleners ter bescherming van uw gegevens.

Termijnen voor het bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor een bepaald verwerkingsdoel. Gelieve er wel rekening mee te houden dat volgens heel wat wetten inzake gegevensbewaring de gegevens langer moeten worden bewaard. Dit is vooral van toepassing in commerciële of fiscale wetten inzake gegevensbewaring (bijv. het Duitse Handelswetboek, Belastingwetboek enz.). Tenzij er nog andere vereisten met betrekking tot de bewaring gelden, worden gegevens routinematig verwijderd na gebruik.

Daarnaast kunnen we de gegevens bewaren als u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien er juridische geschillen ontstaan en we bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn (max. dertig jaar). De gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige doorgifte van uw gegevens

We nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die we bewaren te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Samen met beveiligingsexperts worden de beveiligingsniveaus voortdurend beoordeeld en afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

De uitwisseling van gegevens naar en van onze website wordt versleuteld. We gebruiken het HTTPS-overdrachtsprotocol op onze website alsook de meest recente versleutelingsprotocollen. U kunt ook voor een alternatieve manier van communicatie kiezen (bijv. via de post).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verscheidene persoonsgegevens zijn nodig om de contractuele relatie op te zetten, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies erop.

In het bovengenoemde punt hebben we hiervan een overzicht gegeven. In bepaalde gevallen zijn we volgens de wet verplicht om gegevens te verzamelen of beschikbaar te stellen. Gelieve er rekening mee te houden dat we uw verzoek of de bijbehorende contractuele relatie niet kunnen verwerken als deze gegevens niet zijn bezorgd.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

De gegevens die we verwerken, verschillen naargelang de context en zijn afhankelijk van wat u doet: online een bestelling plaatsen, een verzoek indienen via ons contactformulier, solliciteren, een klacht indienen of een online opleiding boeken of volgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat we informatie ook apart beschikbaar kunnen stellen indien dat nodig is voor speciale gevallen, zoals wanneer u documenten voor een sollicitatie uploadt of een contactverzoek indient.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij in het kader van de contractuele relatie die geen betrekking heeft op de onlineshop en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contractrelatie:

 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • Contactgegevens
 • werkgerelateerde informatie (rol, afdeling);
 • verkoopgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, betalingsgegevens;
 • indien van toepassing, bankgegevens (voor SEPA-incassomachtiging, inclusief voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • indien van toepassing, voorkeursbetalingssysteem, informatie over kredietwaardigheid en kredietgeschiedenis.
 • SCHUNK kan uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Deze informatie kan worden gebruikt om uw nieuwe klantenaccount te bevestigen, een bestelling te initiëren of te verwerken, u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in producten of diensten, of om u wettelijk verplichte kennisgevingen en andere aankondigingen te sturen.
 • Gespreksgegevens uit telefoongesprekken, e-mails, contactformulieren of webpagina's.

In het algemeen verkrijgen wij persoonlijke informatie tijdens de stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract en tijdens de uitvoering van het contract.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • naam van de internetprovider;
 • informatie over de website vanwaaruit u ons bezoekt en eventuele zoektermen;
 • webbrowser en besturingssysteem;
 • het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen;
 • opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads, geëxporteerde bestanden;
 • informatie over de websites die u opent vanaf onze site, inclusief datum en tijd.
 • Omwille van technische beveiligingsredenen (met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen) bewaren we deze gegevens conform artikel 6, lid 1, van de Europese AVG. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens anoniem gemaakt door het IP-adres weg te halen en zo identificatie van de gebruiker te voorkomen.

Deze gegevens zijn nodig om de pagina's die u op deze website hebt bekeken goed te kunnen weergeven. Ze kunnen ook worden gebruikt om de veilige werking van de website te waarborgen.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens (overeenkomstig artikel 6 (1) (a), (b) EU AVG) wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door het indienen van een terugbelverzoek:

 • Bericht
 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Bedrijfsnaam (optioneel)
 • Klantnummer (optioneel)

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Uw basisgegevens (bijv. achternaam, voornaam, tussenvoegsels, geboortedatum, nationaliteit, titel, indien van toepassing);
 • Informatie met betrekking tot kwalificaties en onderwijs (bijv. cv, transcripties);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Werk-/verblijfsvergunning, indien van toepassing;
 • Taal- en IT-vaardigheden, indien nodig;
 • Rrijbewijs, indien nodig;
 • Andere (vrijwillig verstrekte) informatie zoals de vroegste startdatum, mogelijkheid om te verplaatsen;
 • Informatie over hoe u op de hoogte werd gebracht van de functie.

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Naam, voornaam (optioneel)
 • E-mailadres
 • Aanspreekvorm
 • Interesses (bedrijf, grijpsystemen, gereedschapshouders en werkstukbevestiging, beurzen & evenementen, promoties, seminars)
 • Logbestanden (zie bijlage).

Voor online opleidingen verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • Aanspreking, achternaam, voornaam
 • Contactgegevens
 • werkgerelateerde informatie (personeelsnummer, rol, verantwoordelijke, afdeling)
 • SCHUNK kan uw e-mailadres bij SCHUNK gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Dit e-mailadres kan worden gebruikt om informatie te verzenden over eLearnings, webinars of opleidingen.
 • Testresultaten en leergeschiedenis van de eLearnings, webinars en trainingen die u hebt gevolgd
 • Functie- en vaardigheidsprofielen, waarvan sommige automatisch kunnen voortvloeien uit de verwerkte eLearnings, webinars en opleidingen.

In het kader van de DIP (Informatieportaal voor distributeurs) verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

We gebruiken geen zuiver geautomatiseerde processen voor besluitvorming.

Bijlage

Links naar andere leveranciers

Onze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar de websites van andere bedrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de links naar de websites van andere leveranciers. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inhoud. De inhoud van zulke websites valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier of exploitant van de website.

Op het moment dat de links worden aangemaakt, worden de gekoppelde websites gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare schendingen. Illegale inhoud is niet herkenbaar op het moment dat de links worden aangemaakt. De voortdurende bewaking van gekoppelde websites is evenwel niet haalbaar zonder concreet bewijs van een schending. Zulke links worden onmiddellijk na melding van een schending van rechten verwijderd.

Cookies (Artikel 6 (1) (a), (f) EU AVG, Sectie 25 (1), (2) TTDSG)

Op bepaalde plaatsen op onze website worden cookies gebruikt. Cookies maken onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf).

Vanwege ons legitieme belang (Artikel 6, lid 1, eerste zin onder (f) EU AVG) plaatsen we technisch noodzakelijke cookies die verplicht zijn voor de werking van de website en om de functionaliteit ervan te garanderen. Bovendien gebruiken we cookies zonder uw toestemming, voor zover hun enige doel is om informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die is opgeslagen op het eindapparaat voor het verzenden van berichten of wanneer ze absoluut noodzakelijk zijn om de door u uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren, § 25 (2) TTDSG.

Naast onze eigen cookies gebruiken we ook cookies die worden beheerd door externe aanbieders. Deze providers gebruiken de informatie in de cookies om u bijvoorbeeld inhoud te tonen of om de pagina's die u bezoekt te registreren. Via deze cookies kunnen we analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer de geldigheidsduur (meestal zes maanden) ervan verloopt of wanneer u ze zelf verwijdert voor ze verlopen.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Meestal kunt u uw browserinstellingen wijzigen als u niet wil dat de informatie wordt verzonden. U zult de diensten van onze website nog steeds zonder beperkingen kunnen gebruiken (met uitzondering van de configurators).

We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Afhankelijk van uw toestemming gebruiken we cookies waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we inhoud aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker. De rechtsgrondslag hiervoor is uw uitdrukkelijke toestemming (Artikel 6, lid 1, (1) (a) EU AVG, Sectie 25 (1) TTDSG).

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via onze toestemmingsbanner en de cookie-instellingen wijzigen. Merk op dat de wijzigingen voor elk eindapparaat afzonderlijk moeten worden uitgevoerd.

Als u accounts hebt bij de externe providers die wij gebruiken en u daar bent aangemeld, kunnen uw gegevens worden gekoppeld aan de respectieve account. U kunt een dergelijke combinatie voorkomen door aan het begin van uw eerste bezoek aan schunk.com geen toestemming te geven voor de betreffende cookies in onze toestemmingsaanvraag of door deze toestemming in te trekken door de "Cookie-instellingen" in de footer opnieuw op te roepen of door u vooraf af te melden bij de betreffende derde partij.

Cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker en worden vanaf de computer van de gebruiker naar ons verzonden. Dat betekent dat u als gebruiker de volledige controle heeft over het gebruik van cookies. U kunt cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw webbrowser te veranderen. Bovendien kunt u bestaande cookies op elk moment verwijderen via een webbrowser of met behulp van andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken.

Gebruikersprofielen/methoden voor web tracking

Behoudens uw toestemming maakt deze website gebruik van Google Analytics, het trackingprogramma Google Analytics van Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Hierdoor kunnen we uw interacties met onze website registreren en systematisch analyseren.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming volgens Artikel 6, lid 1, (1) (a) EU AVG. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door de link "Cookie-instellingen" in de voettekst van de website op te roepen.
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens via de Google Analytics-dienst is om te analyseren hoe onze websitebezoekers omgaan met onze website. Door de hier verkregen gegevens te evalueren, kunnen we ons aanbod optimaliseren en de gebruiksvriendelijkheid verhogen.

Google gebruikt deze informatie namens ons om bij te houden hoe u onze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken alleen Google Analytics waarbij IP-anonimisering is ingeschakeld. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruiker binnen lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte afkort voordat het wordt verzonden. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Het IP-adres dat van de browser van de gebruiker wordt verkregen, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens.

Houd er rekening mee dat bij het gebruik van deze traceringsdienst ook gegevensoverdracht naar derde landen zoals de VS en dus buiten de Europese Unie mogelijk is. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan privacywetten die persoonsgegevens over het algemeen niet in dezelfde mate beschermen als de lidstaten van de Europese Unie en daarom kan de veiligheid van uw persoonsgegevens niet worden gegarandeerd.

We verwijderen of anonimiseren de door Google Analytics verzamelde gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor onze doeleinden. Dit is het geval na 14 maanden.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/?hl=de

Gebruik van de Google Tag Manager

We gebruiken de service Google Tag Manager van Google. "Google" is een groep bedrijven en bestaat uit Google Ireland Ltd. (aanbieder van de service), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC. (aanbieder van de service), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, evenals Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC.

Google Tag Manager is een hulpdienst die zelf alleen persoonsgegevens verwerkt voor technisch noodzakelijke doeleinden. Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere onderdelen, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager zelf heeft geen toegang tot deze gegevens. Er is echter al een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht voor het gebruik van de Google Tag Manager. Meer informatie over Google Tag Manager is te vinden in het privacybeleid van Google.

Google Tag Manager wordt alleen geactiveerd als toestemming voor het gebruik van Google Analytics is verleend via de toestemmingsbanner (Artikel 6, lid 1, (a) EU AVG).

Als de gegevens tijdens het proces worden overgedragen aan de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en toezichtdoeleinden zonder dat u mogelijk over rechtsmiddelen beschikt.

Het gebruik van Google DoubleClick (post-view tracking)

Deze website gebruikt Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om te analyseren hoe deze website wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden geanalyseerd. Uw browser krijgt een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door op de volgende knop te klikken Link en de browserplug-in te downloaden en te installeren die u onder "DoubleClick Opt-out Extension" vindt. U kunt ook Doubleclick-cookies uitschakelen op de pagina met digitale advertenties door te klikken op Link .

Use of Google Ads (remarketing / conversion tracking)

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, maakt onze website gebruik van de Google Ads-service. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).
Wij maken gebruik van de remarketingfunctie van de diensten van Google Ads. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan eerdere bezoekers van onze website wanneer zij andere websites bezoeken die deel uitmaken van het Google Display Network (zogenaamde "Google Ads" op Google zelf, of op andere websites). Hiervoor analyseert de remarketingfunctie hoe gebruikers omgaan met onze website, zoals de specifieke producten waarin een gebruiker geïnteresseerd was, om gerichte advertenties op andere sites weer te geven nadat de gebruiker onze site heeft bezocht. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites bezoeken in het Google
bezoeken. Dit nummer, een "cookie" genoemd, registreert de bezoeken van deze gebruikers. Dit nummer wordt gebruikt om een enkel webbrowser op een specifieke computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door op de volgende link te klikken en de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/privacy/ads/ .
We gebruiken ook "conversietracking" als onderdeel van de Google Ads-diensten. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven, wordt er een conversietracking-cookie op uw computer/apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die conversietracking hebben ingeschakeld.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties op Google en op interesses gebaseerde Google-advertenties op het web (in het Google Display Network) in uw browser uitschakelen onder https://www.google.de/settings/ads door de "Uit"-knop te activeren of deze optie uit te schakelen onder https://www.aboutads.info/choices/ . Voor meer informatie over deze instellingen en het privacybeleid van Google, zie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .

Sociale plug-ins van sociale netwerken

Links naar sociale netwerken

Onze website bevat links naar socialemediasites, waaronder Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn en Xing. U kunt links naar socialemediawebsites herkennen aan het icoontje van het socialemediabedrijf. Deze links brengen u naar de pagina van SCHUNK op het desbetreffende socialemediaplatform. Wanneer u op een link naar een socialemediadienst klikt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van die socialemediadienst. Dit meldt de servers van de socialemediadienst dat u onze website heeft bezocht. Er worden ook andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Dit kan het volgende omvatten:

 • Adres van de website met de link die u hebt geactiveerd
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • IP-adres

Als u al bent ingelogd bij de socialemediadienst toen u de link activeerde, kan de aanbieder van de socialemediadienst in staat zijn om uw gebruikersnaam, en mogelijk zelfs uw echte naam te bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie te koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst. U kunt voorkomen dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw persoonlijke gebruikersaccount door vooraf uit te loggen van uw gebruikersaccount.
De servers van de socialemediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Hierdoor kunnen de gegevens ook worden verwerkt door de aanbieder van de socialemediadienst in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in het algemeen niet in dezelfde mate als de lidstaten van de Europese Unie persoonsgegevens beschermen.
Wij hebben geen invloed op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialemediadienst. Voor meer informatie over hoe de socialemediadiensten op onze website uw gegevens gebruiken, raadpleeg het privacybeleid van de individuele socialemediadiensten.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, een website van Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een YouTube-plug-in bevat, bent u verbonden met de servers van YouTube. In dit geval weet de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw navigatiegeschiedenis direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, raadpleeg het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

LinkedIn

Als u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van de analysemethoden en conversion-tracking van LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Met de hierboven vermelde technologie van LinkedIn is het mogelijk reclame weer te geven die gebaseerd is op uw interesses en relevanter is voor u. De juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in klantgerichte marketing artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG. Bovendien voorziet LinkedIn ons ook van geaggregeerde en anonieme analyses van reclame-activiteiten en informatie over hoe u omgaat met onze website. LinkedIn is echter in staat een bezoek aan onze website te koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn op deze manier verzameld en ook niet op de omvang van de gegevens die LinkedIn verzamelt. Wij hebben evenmin kennis van de inhoud van de aan LinkedIn overgedragen gegevens.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn, zie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt uw toestemming voor LinkedIn's analyse van uw gebruiksgedrag en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen intrekken ("opt-out"). Klik hiervoor op het veld "Opt-out voor LinkedIn" (voor leden van LinkedIn) of "Opt-out" (voor andere gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Contactformulier/contact via e-mail (artikel 6, lid 1, (a) en b) van de Europese AVG).

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om contact op te nemen met ons. Als u het contactformulier gebruikt, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier vermeldt om contact op te nemen met u en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

We eerbiedigen de beginselen van gegevensbeperking door u te verzoeken alleen de informatie te verstrekken die we nodig hebben om contact op te nemen met u. Het gaat hierbij om uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en het berichtveld zelf. Om u persoonlijk te kunnen aanspreken, verwerken we ook uw familienaam, voornaam en titel. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming. Alle andere gegevens zijn optionele velden die u vrijwillig kunt invullen (bijv. zodat we uw vragen persoonlijker kunnen beantwoorden).

Als u ons contacteert via e-mail verwerken we de persoonsgegevens in uw e-mailbericht uitsluitend met het oog op de verwerking van uw verzoek.

Friendly Captcha

Om onze website te beschermen tegen SPAM-verzoeken, gebruiken we de Friendly Captcha-service. Friendly Captcha is een op proof-of-work gebaseerde anti-botoplossing waarbij het apparaat van de gebruiker al het werk doet. We genereren een unieke cryptopuzzel voor elke bezoeker. Het oplossen van deze puzzel duurt slechts enkele seconden en gebeurt terwijl de gebruiker zijn of haar gegevens invoert op het desbetreffende formulier. Als u Friendly Captcha gebruikt, worden er geen cookies gebruikt op de eindapparaten van gebruikers. De wettelijke basis voor het gebruik is ons legitieme belang om onze website te beschermen tegen SPAM-verzoeken, artikel 6, lid 1, (f) EU AVG. Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Friendly Captcha, zie: https://friendlycaptcha.com/privacy/ .

Inschrijving voor webseminars (artikel 6, lid 1, (a) en (b) van de EU AVG)

Wanneer u onze website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om u voor bepaalde webseminars in te schrijven.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • E-mailadres
 • Aanhef (optineel)
 • Meer informatie (optioneel)

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw inschrijving te verwerking en uw deelname aan het desbetreffende webseminar te coördineren en worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling niet meer van toepassing is, steeds rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen. We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen. In het kader van uw inschrijving zullen uw gegevens ook worden doorgegeven aan de volgende ontvangers met het oog op de uitvoering: Centrale Eventcoördinatie ( kundenevents@de.schunk.com ).
Deze worden niet doorgegeven aan derde landen (landen buiten de EU/EER)

Nieuwsbrief (artikel 6, lid 1, (b) van de EU AVG)

Op onze website kunt u zich inschrijven voor een gratis nieuwsbrief. Het e-mailadres en de naam en titel die u daarbij opgeeft, worden gebruikt om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te verzenden.

Hier wordt het principe van gegevensminimalisatie in acht genomen, aangezien alleen het e-mailadres, de titel en uw interesse als verplichte velden zijn gemarkeerd. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

U kunt uw inschrijving uiteraard op elk moment annuleren door de optie voor uitschrijven te kiezen in de nieuwsbrief en zo uw toestemming in te trekken.

De nieuwsbrieven van SCHUNK kunnen webbakens bevatten. Een webbaken is een kleine afbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om logbestanden te kunnen registreren en analyseren. Het maakt het mogelijk een statistische analyse te verrichten van het welslagen of het mislukken van online marketingcampagnes. SCHUNK kan het ingesloten webbaken gebruiken om te detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links de betrokkene opende in de e-mail.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart en analyseert de persoonsgegevens die door in nieuwsbrieven ingesloten webbakens worden verzameld om het verzenden van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen kunnen de speciale toestemming die ze via de "double-opt-in"-procedure hebben gegeven op elk moment intrekken. Deze persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd als de toestemming wordt ingetrokken. SCHUNK beschouwt het annuleren van een inschrijving op een nieuwsbrief automatisch als een intrekking van de toestemming.

Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG)

SCHUNK hecht belang aan het onderhouden van de klantrelatie met u en geeft u graag informatie en aanbiedingen over onze producten, diensten en evenementen. Om uw passende informatie en aanbiedingen te verzenden via e-mail en per post verwerken we uw gegevens.

Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering ten behoeve van direct marketing. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden.

U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Foto's en geluidsopnamen van evenementen (artikel 6, lid 1, (f) van de EU AVG)

Wij maken foto's en beeldopnames bij handelsbeurzen en evenementen (zoals foto's en video's). Wij gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor persberichten; dit geldt ook voor de profilering van gegevens ten behoeve van opnames. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden. U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Kandidatenportal (artikel 6, lid 1, (a) en (b) van de EU AVG)

Dank u voor uw interesse in een carrière bij SCHUNK. We zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de persoonsgegevens die u via het sollicitatieformulier verstrekt uitsluitend met het oog op een efficiënte en correcte behandeling van uw sollicitatie en om contact met u op te nemen tijdens het sollicitatieproces. Zonder uw toestemming worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

We zullen u vragen persoonlijke informatie in te vullen op het sollicitatieformulier. We eerbiedigen de beginselen van gegevensbeperking door u alleen te verzoeken de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten (zoals uw cv) volledig te kunnen beoordelen evenals de gegevens die we bij wet moeten verzamelen. Deze vereiste gegevens zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming.

Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatiedocumenten helaas niet beoordelen aangezien ons systeem het in dat geval niet zal toestaan om uw sollicitatiedocumenten te uploaden. U kunt ook vrijwillige informatie verstrekken in het sollicitatieformulier.

We nemen passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld en aan ons toegestuurd.

We bewaren uw gegevens voor het bovengenoemde doel totdat het sollicitatieproces is afgerond en de termijnen zijn verstreken, uiterlijk zes maanden na ontvangst van de beslissing.

Online inhoud voor kinderen

Personen jonger dan 16 mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken of hun toestemming geven zonder de toestemming van een wettelijke voogd. We moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Als er testen zijn om de leeftijd te bewijzen of speciale voorzorgsmaatregelen ten behoeve van kinderbescherming/gegevensbescherming (bijv. in apps), verklaar ze dan hier of voeg een afzonderlijke link toe.

Gebruik van het DIP (Informatieportaal voor distributeurs)

U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van ons DIP (Informatieportaal voor distributeurs). U moet uw persoonlijke gegevens verstrekken om u te kunnen registreren. Er zal dan een persoonlijke account voor u worden aangemaakt. Uw e-mailadres wordt gebruikt als login en om u het wachtwoord te verstrekken. De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, (b) van de Europese AVG, aangezien dit kan worden gebruikt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In dit geval wordt uiteraard ook het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht genomen, omdat alleen de gegevens worden verzameld die nodig zijn voor het gebruik van de DIP De gegevens die in dit kader worden verzameld, zullen worden gewist zodra dit doel is bereikt. U hebt uiteraard ook de mogelijkheid om de account te verwijderen, indien u niet langer gebruik wenst te maken van ons DIP. Neem hiervoor contact op met uw gebruikelijke SCHUNK-contactpersoon of stuur een e-mail naar datenschutz@de.schunk.com of schrijf naar SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik Bahnhofstr. 106 - 134 D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Het gebruik van de SCHUNK-shop

Als u bij onze SCHUNK-shop wilt bestellen, dient u uw persoonlijke gegevens te verstrekken om de overeenkomst te sluiten, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. De gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, zijn gemarkeerd. Andere gegevens zijn optioneel. Om de SCHUNK-shop te gebruiken, moet u zich registreren en een klantenaccount voor uw bedrijf aanmaken, zodat wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Als u onder "Mijn account" een klantenaccount aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen tot u uw toestemming intrekt. U kunt alle andere gegevens, inclusief uw klantenaccount, in de klantenzone te allen tijde verwijderen.

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te ronden. Daarbij kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, (1), eerste zin onder (b), van de Europese AVG. The legal basis for the use of ASM by our sales staff is our legitimate interest pursuant to Article 6, lid 1, sentence 1 (f) of the EU AVG

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u op de hoogte te brengen over andere interessante producten uit ons productassortiment of om u e-mails met technische informatie te sturen.

Uit hoofde van de commerciële en fiscale wetgeving zijn we verplicht om uw adres en betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken we evenwel de verwerking. Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen nog zullen worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te komen.

Om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, door derden te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld volgens de allernieuwste technieken.

CAD-gegevens downloaden

Wij bieden u de mogelijkheid om, onder meer door technische parameters op te geven, relevante productinformatie naar uw e-mailadres te downloaden of te laten sturen.
Daarbij verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Het land wordt ook automatisch geregistreerd via uw IP-adres, maar u kunt dit ook handmatig aanpassen.

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Duitsland, met het oog op de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan CADENAS GmbH voor de verwerking van uw verzoek is artikel 6, lid 1, onder (b), van de Europese AVG.

U kunt zich ook vrijwillig abonneren op onze SCHUNK-nieuwsbrief via het formulier. Hiervoor wordt u verzocht kennis te nemen van de desbetreffende informatie in dit Privacybeleid.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om ons uw contactinformatie te laten opslaan voor toekomstige downloads. In dat geval wordt een overeenkomstige cookie geplaatst, die u bij uw volgende bezoek herkent.

Privacybeleid voor sociale media

SCHUNK is aanwezig op "social media", momenteel op Facebook, X, YouTube, XING, LinkedIn en Instagram. Voor zover we controle hebben over de verwerking van uw gegevens, zullen we ervoor zorgen dat de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over gegevensbeschermingswetgeving met betrekking tot onze websites.

Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

Naast SCHUNK is het volgende bedrijf verantwoordelijk voor de websites van het bedrijf in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Europese AVG) en andere bepalingen inzake gegevensbescherming

 • Facebook
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

 • Instagram
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

 • X
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland)

 • Xing
  (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)

 • YouTube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)

Het gebruik van deze platforms en hun functies is echter uw eigen verantwoordelijkheid. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (zoals commentaar geven, delen, beoordelingen).

We willen u er ook op wijzen dat uw gegevens mogelijk buiten de Europese Unie worden verwerkt.

Doel en rechtsgrondslag

We onderhouden de fanpagina's zelf om met de bezoekers van deze pagina's te communiceren en hen te informeren over onze aanbiedingen.

Daarnaast verzamelen we gegevens voor statistische doeleinden om de inhoud verder te kunnen ontwikkelen en optimaliseren en om ons aanbod aantrekkelijker te maken. De hiervoor benodigde gegevens (bijv. totaal aantal bekeken pagina's, pagina-activiteit en gegevens verstrekt door bezoekers, interacties) worden verwerkt door de sociale netwerken en aan ons beschikbaar gesteld. We hebben geen invloed op het genereren of presenteren van gegevens.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt door de aanbieders van sociale media, maar ook door SCHUNK voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses. Hierdoor kunnen onder andere advertenties worden geplaatst binnen en buiten de platforms die overeenkomen met jouw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw computer opgeslagen. Ongeacht dit kunnen gegevens die niet direct op uw eindapparaten worden verzameld, ook worden opgeslagen in uw gebruiksprofielen. De opslag en analyse vindt ook plaats op andere apparaten; dit geldt met name, maar niet uitsluitend, als u bent geregistreerd als lid en bent aangemeld bij de respectieve platforms.

Verder verzamelen of verwerken we geen persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens door SCHUNK is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen in effectieve informatie en communicatie overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin onder f). EU AVG.

Als u wordt gevraagd om toestemming te geven voor gegevensverwerking, d.w.z. als u uw toestemming verklaart door een knop of iets dergelijks te bevestigen (opt-in), is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, eerste zin onder (a), artikel 7 EU AVG.

Uw rechten / bezwaarmogelijkheid

Als u lid bent van een sociaal netwerk en niet wilt dat het netwerk gegevens over u verzamelt via onze aanwezigheid en deze koppelt aan uw opgeslagen lidmaatschapsgegevens bij het betreffende netwerk, moet u

 • uitloggen bij het betreffende netwerk voordat u onze fanpagina bezoekt,
 • de cookies op het apparaat verwijderen en
 • de browser afsluiten en deze opnieuw opstarten.

Na opnieuw inloggen bent u echter weer herkenbaar voor het netwerk als een specifieke gebruiker.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de opt-out opties, verwijzen wij u naar de informatie waarnaar hieronder wordt verwezen:

In het algemeen hebt u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op informatie; recht op rectificatie; recht op wissing; recht op beperking van de verwerking; recht op bezwaar; recht op gegevensoverdraagbaarheid; recht om een klacht in te dienen over onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Aangezien SCHUNK echter geen volledige toegang heeft tot uw persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieders van de sociale media als u uw rechten wilt doen gelden, aangezien zij elk toegang hebben tot de persoonsgegevens van hun gebruikers en passende maatregelen kunnen nemen en informatie kunnen verstrekken.

Als u toch hulp nodig hebt, zullen we u natuurlijk proberen te helpen. Neem hiervoor contact met ons op. datenschutz@de.schunk.com .

Opmerkingen over auteursrecht en artistiek auteursrecht

Als u foto's, tekst, plannen, video's, muziek, enz. op onze website wilt publiceren, moet u er rekening mee houden dat u daarmee alle gebruiksrechten aan het netwerk overdraagt, wat uiteindelijk juridische gevolgen voor u kan hebben als u zelf niet de auteur of rechthebbende bent.