arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Privacybeleid

Privacybeleid van SCHUNK SE & Co. KG

Welkom op onze website. We stellen uw belangstelling voor ons bedrijf op prijs. We zetten ons in om de privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, met name de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de nationale wetgeving die op ons van toepassing is. Dit privacybeleid verstrekt gedetailleerde informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door SCHUNK SE & Co. KG (hierna te noemen "SCHUNK") en de rechten die op u van toepassing zijn.

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van gegevens verstaan die kunnen worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en uw IP-adres.

Gegevens worden als anoniem beschouwd als ze niet kunnen worden gebruikt om een gebruiker te identificeren.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Adres
SCHUNK SE & Co. KG
Klemtechnologie | Grijptechnologie | Automatiseringstechnologie
Bahnhofstr. 106 - 134
D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland

Contactinformatie
Tel. +31(0) 73 644-1779
Fax +31 (0)73 644-8025
info@de.schunk.com
www.schunk.com

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@de.schunk.com

Uw rechten als betrokkene

Vooreerst willen we u informeren over uw rechten als betrokkene. Deze rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 t/m 22 van de Europese AVG. Het gaat hierbij om de volgende rechten:

 • recht van inzage (artikel 15 EU AVG);
 • recht op gegevenswissing (artikel 17 EU AVG);
 • recht op rectificatie (artikel 16 EU AVG);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 EU AVG);
 • recht op beperking van de verwerking (artikel 18 EU AVG);
 • recht van bezwaar (artikel 21 EU AVG).

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: datenschutz@de.schunk.com . U mag dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen hebt over de wijze waarop we uw gegevens in ons bedrijf verwerken. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Gelieve het volgende in acht te nemen met betrekking tot uw recht van bezwaar:

Als we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht zich op elk moment en zonder opgave van redenen te verzetten tegen dergelijke verwerking van uw gegevens. Hieronder valt ook profilering ten behoeve van direct marketing.

Als u dergelijk bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens ten behoeve van direct marketing, stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens voor dit doel. U kunt dit kosteloos en op informele wijze doen door contact op te nemen via: datenschutz@de.schunk.com .

Indien we uw gegevens verwerken om gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunt u zich op elk moment verzetten om redenen in verband met uw specifieke situatie. Ook hieronder valt profilering op basis van deze bepalingen.

In dat geval stoppen we met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aanbrengen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Doelen en rechtsgronden voor gegevensverwerking

We verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese AVG, de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG, nieuw) en alle andere geldende gegevensbeschermingsvoorschriften. De rechtsgronden voor de verwerking van gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op artikel 6 van de Europese AVG.

We gebruiken uw gegevens om een overeenkomst te sluiten, contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de overeenkomst uit te voeren, producten en diensten aan te bieden en de klantrelatie te versterken. Hieronder kunnen ook analyses ten behoeve van marketing en directe reclame vallen. Wij maken ook geluids- en beeldopnames bij evenementen en gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen.

Uw toestemming houdt ook goedkeuring in het kader van de privacywetgeving in. Wanneer u toestemming geeft, informeren we u over de doelen van de gegevensverwerking en over uw recht van bezwaar. Als de toestemming ook betrekking heeft op de verwerking van speciale categorieën van persoonsgegevens zullen we u daar uitdrukkelijk van op de hoogte brengen.

Speciale categorieën van persoonsgegevens zoals bepaald in artikel 9, lid 1, van de AVG worden uitsluitend verwerkt als dat wettelijk vereist is en als er geen reden is om aan te nemen dat uw gerechtvaardigd belang zwaarder weegt dan uitsluiting van verwerking.

Verstrekking van gegevens aan derden

We geven uw gegevens alleen aan derden wanneer dat door de wet vereist is of na goedkeuring. In alle andere gevallen geven we ze niet door aan derden, tenzij de wet ons daar absoluut toe verplicht (verstrekking aan externe instanties zoals toezichthoudende autoriteiten of wetshandhavingsinstanties).

Ontvanger van gegevens/categorieën van ontvangers

We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen.

In veel gevallen helpen dienstverleners onze afdelingen bij het uitvoeren van hun taken (bijv. verzenden van nieuwsbrieven). Alle dienstverleners hebben de verplichte privacyovereenkomst getekend.

Doorgifte aan derde landen/voornemen van doorgifte aan derde landen

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte) als we daartoe bij wet verplicht zijn of als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

We geven uw persoonsgegevens door aan een dienstverlener of aan dochterondernemingen in de Verenigde Staten om u de nodige socialemediafuncties en video-inhoud te kunnen aanbieden.

Er worden verplichte privacyovereenkomsten gesloten met de dienstverleners ter bescherming van uw gegevens.

Termijnen voor het bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor een bepaald verwerkingsdoel. Gelieve er wel rekening mee te houden dat volgens heel wat wetten inzake gegevensbewaring de gegevens langer moeten worden bewaard. Dit is vooral van toepassing in commerciële of fiscale wetten inzake gegevensbewaring (bijv. het Duitse Handelswetboek, Belastingwetboek enz.). Tenzij er nog andere vereisten met betrekking tot de bewaring gelden, worden gegevens routinematig verwijderd na gebruik.

Daarnaast kunnen we de gegevens bewaren als u daarvoor toestemming hebt gegeven of indien er juridische geschillen ontstaan en we bewijs gebruiken binnen de wettelijke verjaringstermijn (max. dertig jaar). De gewone verjaringstermijn is drie jaar.

Veilige doorgifte van uw gegevens

We nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de gegevens die we bewaren te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of raadpleging door onbevoegden. Samen met beveiligingsexperts worden de beveiligingsniveaus voortdurend beoordeeld en afgestemd op nieuwe veiligheidsnormen.

De uitwisseling van gegevens naar en van onze website wordt versleuteld. We gebruiken het HTTPS-overdrachtsprotocol op onze website alsook de meest recente versleutelingsprotocollen. U kunt ook voor een alternatieve manier van communicatie kiezen (bijv. via de post).

Verplichting om gegevens te verstrekken

Verscheidene persoonsgegevens zijn nodig om de contractuele relatie op te zetten, uit te voeren en te beëindigen en om de bijbehorende contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van onze website en de verschillende functies erop.

In het bovengenoemde punt hebben we hiervan een overzicht gegeven. In bepaalde gevallen zijn we volgens de wet verplicht om gegevens te verzamelen of beschikbaar te stellen. Gelieve er rekening mee te houden dat we uw verzoek of de bijbehorende contractuele relatie niet kunnen verwerken als deze gegevens niet zijn bezorgd.

Categorieën, bronnen en oorsprong van gegevens

De gegevens die we verwerken, verschillen naargelang de context en zijn afhankelijk van wat u doet: online een bestelling plaatsen, een verzoek indienen via ons contactformulier, solliciteren, een klacht indienen of een online opleiding boeken of volgen.

Gelieve er rekening mee te houden dat we informatie ook apart beschikbaar kunnen stellen indien dat nodig is voor speciale gevallen, zoals wanneer u documenten voor een sollicitatie uploadt of een contactverzoek indient.

De volgende persoonsgegevens verwerken wij in het kader van de contractuele relatie die geen betrekking heeft op de onlineshop en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contractrelatie:

 • aanspreking, achternaam, voornaam;
 • contactgegevens;
 • werkgerelateerde informatie (rol, afdeling);
 • verkoopgegevens, kredietwaardigheidsgegevens, betalingsgegevens;
 • indien van toepassing, bankgegevens (voor SEPA-incassomachtiging, inclusief voor- en achternaam van de rekeninghouder);
 • indien van toepassing, voorkeursbetalingssysteem, informatie over kredietwaardigheid en kredietgeschiedenis.
 • SCHUNK kan uw e-mailadres of telefoonnummer gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Deze informatie kan worden gebruikt om uw nieuwe klantenaccount te bevestigen, een bestelling te initiëren of te verwerken, u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in producten of diensten, of om u wettelijk verplichte kennisgevingen en andere aankondigingen te sturen.
 • Gespreksgegevens uit telefoongesprekken, e-mails, contactformulieren of webpagina's.

In het algemeen verkrijgen wij persoonlijke informatie tijdens de stappen voorafgaand aan het aangaan van een contract en tijdens de uitvoering van het contract.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • naam van de internetprovider;
 • informatie over de website vanwaaruit u ons bezoekt en eventuele zoektermen;
 • webbrowser en besturingssysteem;
 • het IP-adres dat door uw internetprovider is toegewezen;
 • opgevraagde bestanden, hoeveelheid overgedragen gegevens, downloads, geëxporteerde bestanden;
 • informatie over de websites die u opent vanaf onze site, inclusief datum en tijd.
 • Omwille van technische beveiligingsredenen (met name om aanvallen op onze webserver te voorkomen) bewaren we deze gegevens conform artikel 6, lid 1, van de Europese AVG. Uiterlijk na zeven dagen worden de gegevens anoniem gemaakt door het IP-adres weg te halen en zo identificatie van de gebruiker te voorkomen.

Deze gegevens zijn nodig om de pagina's die u op deze website hebt bekeken goed te kunnen weergeven. Ze kunnen ook worden gebruikt om de veilige werking van de website te waarborgen.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens (overeenkomstig artikel 6 (1) (a), (b) EU GDPR) wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier of door het indienen van een terugbelverzoek:

 • aanspreking, achternaam, voornaam;
 • contactgegevens;
 • Onderneming
 • Industrie
 • Afdeling/titel
 • Telefoon/Fax/E-mail
 • Land
 • Rol (optioneel)
 • SCHUNK-distribiteur (optioneel)
 • Website (optioneel)
 • Interesses (optioneel)
 • Gewenste contactwijze (optioneel)
 • Positie (optioneel)
 • Informatie over wensen en interesses (optioneel)

Voor online sollicitaties verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Uw basisgegevens (bijv. achternaam, voornaam, tussenvoegsels, geboortedatum, nationaliteit, titel, indien van toepassing);
 • Informatie met betrekking tot kwalificaties en onderwijs (bijv. cv, transcripties);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Werk-/verblijfsvergunning, indien van toepassing;
 • Taal- en IT-vaardigheden, indien nodig;
 • Rrijbewijs, indien nodig;
 • Andere (vrijwillig verstrekte) informatie zoals de vroegste startdatum, mogelijkheid om te verplaatsen;
 • Informatie over hoe u op de hoogte werd gebracht van de functie.

Voor nieuwsbrieven verzamelen en verwerken we de volgende gegevens (artikel 6, lid 1, onder (a) en (b) van de EU AVG):

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres
 • Aanspreekvorm
 • Logbestanden (zie bijlage).

Voor online opleidingen verzamelen en verwerken we de volgende gegevens:

 • aanspreking, achternaam, voornaam;
 • contactgegevens;
 • werkgerelateerde informatie (personeelsnummer, rol, verantwoordelijke, afdeling)
 • SCHUNK kan uw e-mailadres bij SCHUNK gebruiken om u informatie te sturen voor niet-marketingdoeleinden. Dit e-mailadres kan worden gebruikt om informatie te verzenden over eLearnings, webinars of opleidingen.
 • Testresultaten en leergeschiedenis van de eLearnings, webinars en trainingen die u hebt gevolgd
 • Functie- en vaardigheidsprofielen, waarvan sommige automatisch kunnen voortvloeien uit de verwerkte eLearnings, webinars en opleidingen.

In het kader van de DIP (Informatieportaal voor distributeurs) verzamelen en verwerken wij de volgende gegevens:

 • Achternaam, voornaam
 • E-mailadres

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

We gebruiken geen zuiver geautomatiseerde processen voor besluitvorming.

Bijlage

Links naar andere leveranciers

Onze website bevat ook duidelijk herkenbare links naar de websites van andere bedrijven. Wij hebben geen invloed op de inhoud van de links naar de websites van andere leveranciers. Bijgevolg kunnen we niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke inhoud. De inhoud van zulke websites valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier of exploitant van de website.

Op het moment dat de links worden aangemaakt, worden de gekoppelde websites gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen en herkenbare schendingen. Illegale inhoud is niet herkenbaar op het moment dat de links worden aangemaakt. De voortdurende bewaking van gekoppelde websites is evenwel niet haalbaar zonder concreet bewijs van een schending. Zulke links worden onmiddellijk na melding van een schending van rechten verwijderd.

Cookies (artikel 6, lid 1, onder f), van de Europese AVG/artikel 6, lid 1, onder a), van de Europese AVG na toestemming)

Op bepaalde plaatsen op onze website worden cookies gebruikt. Cookies maken onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die door uw browser worden bewaard (lokaal op uw harde schijf).

Via deze cookies kunnen we analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we de inhoud van de website aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

De meeste cookies die we gebruiken zijn "sessiecookies". Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer de geldigheidsduur (meestal zes maanden) ervan verloopt of wanneer u ze zelf verwijdert voor ze verlopen.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Meestal kunt u uw browserinstellingen wijzigen als u niet wil dat de informatie wordt verzonden. U zult de diensten van onze website nog steeds zonder beperkingen kunnen gebruiken (met uitzondering van de configurators).

We gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. We gebruiken ook cookies om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Zo kunnen we inhoud aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Cookies helpen ons ook om de doeltreffendheid van een bepaalde advertentie te meten en die bijvoorbeeld te plaatsen volgens de interesses van de gebruiker.

Cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker en worden vanaf de computer van de gebruiker naar ons verzonden. Dat betekent dat u als gebruiker de volledige controle heeft over het gebruik van cookies. U kunt cookies uitschakelen of beperken door de instellingen in uw webbrowser te veranderen. Bovendien kunt u bestaande cookies op elk moment verwijderen via een webbrowser of met behulp van andere softwareprogramma's. Dit is mogelijk in alle gangbare webbrowsers.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat als u cookies uitschakelt, u mogelijk niet alle functies van onze website ten volle kunt gebruiken.

Gebruikersprofielen/methoden voor web tracking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruikt van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de site, wordt doorgaans verzonden naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Is echter IP-anonimisering op deze website geactiveerd, dan kort Google uw IP-adres af in lidstaten van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte voordat het wordt overgedragen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar afgekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de site te analyseren, rapporten over websiteactiviteit te maken en aanvullende services te bieden aan de sitebeheerder met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat Google Analytics van uw browser verkrijgt, wordt niet gecombineerd met andere Google-gegevens. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) wordt verzonden naar of verwerkt door Google door opt-out in te stellen. Hiervoor moet u de browserplug-in downloaden en installeren via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. In het kader van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen we u erop wijzen dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de uitbreiding "_anonymizeIp()" en dat de IP-adressen alleen in afgekorte vorm worden verwerkt om te voorkomen dat ze herleidbaar zijn naar specifieke gebruikers.

Het gebruik van Google DoubleClick (post-view tracking)

Deze website gebruikt Google DoubleClick-cookies (Floodlights). Doubleclick is een service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen. Ze worden gebruikt om te analyseren hoe deze website wordt gebruikt. De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en alleen voor statistische doeleinden geanalyseerd. Uw browser krijgt een gepseudonimiseerd identificatienummer (ID) toegewezen. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie. U kunt het gebruik van cookies voorkomen door op de volgende knop te klikken Link en de browserplug-in te downloaden en te installeren die u onder "DoubleClick Opt-out Extension" vindt. U kunt ook Doubleclick-cookies uitschakelen op de pagina met digitale advertenties door te klikken op Link .

Het gebruik van Google AdWords (remarketing/conversietracking)

Deze website maakt gebruik van de diensten van Google AdWords. Google AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).
Wij maken gebruik van de remarketingfunctie van de diensten van Google AdWords. De remarketingfunctie stelt ons in staat om op interesse gebaseerde advertenties te tonen aan eerdere bezoekers van onze website wanneer zij andere websites bezoeken die deel uitmaken van het Google Display Network (zogenaamde "Google Ads" op Google zelf, of op andere websites). Hiervoor analyseert de remarketingfunctie hoe gebruikers omgaan met onze website, zoals de specifieke producten waarin een gebruiker geïnteresseerd was, om gerichte advertenties op andere sites weer te geven nadat de gebruiker onze site heeft bezocht. Hiervoor slaat Google een nummer op in de browsers van gebruikers die bepaalde Google-diensten of websites bezoeken in het Google
bezoeken. Dit nummer, een "cookie" genoemd, registreert de bezoeken van deze gebruikers. Dit nummer wordt gebruikt om een enkel webbrowser op een specifieke computer te identificeren en niet om een persoon te identificeren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld.
U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door op de volgende link te klikken en de beschikbare plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/privacy/ads/ .
We gebruiken ook "conversietracking" als onderdeel van de Google AdWords-service. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven, wordt er een conversietracking-cookie op uw computer/apparaat geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De informatie die wordt verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die conversietracking hebben ingeschakeld.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browserinstelling aan te passen; houd er echter rekening mee dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Bovendien kunt u op interesses gebaseerde advertenties op Google en op interesses gebaseerde Google-advertenties op het web (in het Google Display Network) in uw browser uitschakelen onder https://www.google.de/settings/ads door de "Uit"-knop te activeren of deze optie uit te schakelen onder https://www.aboutads.info/choices/ . Voor meer informatie over deze instellingen en het privacybeleid van Google, zie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .

Sociale plug-ins van sociale netwerken

Links naar sociale netwerken
Onze website bevat links naar socialemediasites, waaronder Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn en Xing. U kunt links naar socialemediawebsites herkennen aan het icoontje van het socialemediabedrijf. Deze links brengen u naar de pagina van SCHUNK op het desbetreffende socialemediaplatform. Wanneer u op een link naar een socialemediadienst klikt, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van die socialemediadienst. Dit meldt de servers van de socialemediadienst dat u onze website heeft bezocht. Er worden ook andere gegevens doorgegeven aan de aanbieder van de socialemediadienst. Dit kan het volgende omvatten:

 • Adres van de website met de link die u hebt geactiveerd
 • Datum en tijd waarop de website werd geopend of de link werd geactiveerd
 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
 • IP-adres

Als u al bent ingelogd bij de socialemediadienst toen u de link activeerde, kan de aanbieder van de socialemediadienst in staat zijn om uw gebruikersnaam, en mogelijk zelfs uw echte naam te bepalen uit de verzonden gegevens en deze informatie te koppelen aan uw persoonlijke gebruikersaccount bij de socialemediadienst. U kunt voorkomen dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw persoonlijke gebruikersaccount door vooraf uit te loggen van uw gebruikersaccount.
De servers van de socialemediadiensten bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Hierdoor kunnen de gegevens ook worden verwerkt door de aanbieder van de socialemediadienst in landen buiten de Europese Unie. Houd er rekening mee dat bedrijven in deze landen onderworpen zijn aan wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die in het algemeen niet in dezelfde mate als de lidstaten van de Europese Unie persoonsgegevens beschermen.
Wij hebben geen invloed op de omvang, de aard en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de socialemediadienst. Voor meer informatie over hoe de socialemediadiensten op onze website uw gegevens gebruiken, raadpleeg het privacybeleid van de individuele socialemediadiensten.

Facebook

We gebruiken zogenoemde "sociale plug-ins" van het Facebook-netwerk, zoals de knop "Vind ik leuk". Deze plug-in wordt aangeboden en beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en is duidelijk te herkennen aan het Facebook-logo. Als u een van onze pagina's met een plug-in bezoekt, maakt uw browser verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct naar uw browser verzonden en in onze omgeving weergegeven zonder dat wij de inhoud van de plug-in beïnvloeden.

Facebook kan onder bepaalde omstandigheden uw bezoek aan de overeenkomstige pagina traceren en aan uw Facebook-account koppelen als u deze hebt of als u onlangs een Facebook-pagina of een pagina met Facebook-inhoud hebt bezocht. Als u plug-ins actief gebruikt (bijv. door op de knop "Vind ik leuk" te klikken), wordt de overeenkomstige informatie ook rechtstreeks naar Facebook verzonden zonder dat wij hier invloed op hebben. Voor meer specifieke informatie over de wijze waarop Facebook uw informatie gebruikt, raadpleegt u het gegevensbeleid van Facebook. U vindt er ook meer informatie over uw rechten en over de instellingen om uw privacy te beschermen.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website aan uw Facebook-account koppelt, moet u zich afmelden bij uw Facebook-account of het selectievakje aan het einde van deze alinea aanvinken.

U kunt sociale plug-ins ook blokkeren met add-ons voor uw browser, zoals Facebook Blocker.

Twitter

Er zijn bepaalde functies van de Twitter-service op onze site ingebed. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de functie "Retweeten" te gebruiken, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers getoond. Gegevens met betrekking tot uw bezoek worden ook naar Twitter verzonden.

Houd er rekening mee dat wij, als aanbieder van deze pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter, zie https://twitter.com/privacy .

U kunt uw privacy-instellingen in Twitter wijzigen op https://twitter.com/account/settings .

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van YouTube, een website van Google. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een YouTube-plug-in bevat, bent u verbonden met de servers van YouTube. In dit geval weet de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw navigatiegeschiedenis direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account.
Voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens, raadpleeg het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van de analysemethoden en conversion-tracking van LinkedIn Inc. ("LinkedIn"), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. Met de hierboven vermelde technologie van LinkedIn is het mogelijk reclame weer te geven die gebaseerd is op uw interesses en relevanter is voor u. De juridische grondslag voor deze gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang in klantgerichte marketing artikel 6, paragraaf 1, punt (f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie. Bovendien voorziet LinkedIn ons ook van geaggregeerde en anonieme analyses van reclame-activiteiten en informatie over hoe u omgaat met onze website. LinkedIn is echter in staat een bezoek aan onze website te koppelen aan uw LinkedIn-gebruikersaccount.

Wij hebben geen invloed op de gegevens die LinkedIn op deze manier verzameld en ook niet op de omvang van de gegevens die LinkedIn verzamelt. Wij hebben evenmin kennis van de inhoud van de aan LinkedIn overgedragen gegevens.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn, zie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

U kunt uw toestemming voor LinkedIn's analyse van uw gebruiksgedrag en de weergave van op interesses gebaseerde aanbevelingen intrekken ("opt-out"). Klik hiervoor op het veld "Opt-out voor LinkedIn" (voor leden van LinkedIn) of "Opt-out" (voor andere gebruikers) op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Contactformulier/contact via e-mail (artikel 6, lid 1, onder a) en b), van de Europese AVG).

Op onze website staat een contactformulier dat u kunt gebruiken om contact op te nemen met ons. Als u het contactformulier gebruikt, verwerken we de gegevens die u in het contactformulier vermeldt om contact op te nemen met u en uw vragen en verzoeken te beantwoorden.

We eerbiedigen de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u te verzoeken alleen de informatie te verstrekken die we nodig hebben om contact op te nemen met u. Het gaat hierbij om uw e-mailadres en het berichtveld zelf. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming. Alle andere gegevens zijn optionele velden die u vrijwillig kunt invullen (bijv. zodat we uw vragen persoonlijker kunnen beantwoorden).

Als u ons contacteert via e-mail verwerken we de persoonsgegevens in uw e-mailbericht uitsluitend met het oog op de verwerking van uw verzoek.

Inschrijving voor webseminars (artikel 6, lid 1, onder b), van de EU AVG)

Wanneer u onze website bezoekt, hebt u de mogelijkheid om u voor bepaalde webseminars in te schrijven.

Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • E-mailadres
 • Aanhef (optineel)
 • Meer informatie (optioneel)

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt om uw inschrijving te verwerking en uw deelname aan het desbetreffende webseminar te coördineren en worden gewist zodra het doel van de gegevensverzameling niet meer van toepassing is, steeds rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen. We zorgen ervoor dat uw gegevens alleen worden verstrekt aan personen binnen onze organisatie die ze nodig hebben voor het nakomen van contractuele en wettelijke verplichtingen. In het kader van uw inschrijving zullen uw gegevens ook worden doorgegeven aan de volgende ontvangers met het oog op de uitvoering: Centrale Eventcoördinatie kundenevents@de.schunk.com ).
Deze worden niet doorgegeven aan derde landen (landen buiten de EU/EER)

Nieuwsbrief (artikel 6, lid 1, onder a), van de Europese AVG)

Op onze website kunt u zich inschrijven voor een gratis nieuwsbrief. Het e-mailadres en de naam die u daarbij opgeeft, worden gebruikt om een gepersonaliseerde nieuwsbrief te verzenden.

We eerbiedigen de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u alleen te verzoeken uw e-mailadres (of uw naam in geval van een gepersonaliseerde nieuwsbrief) in te vullen om u te kunnen inschrijven. Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

U kunt uw inschrijving uiteraard op elk moment annuleren door de optie voor uitschrijven te kiezen in de nieuwsbrief en zo uw toestemming in te trekken.

De nieuwsbrieven van SCHUNK kunnen webbakens bevatten. Een webbaken is een kleine afbeelding die is ingesloten in e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om logbestanden te kunnen registreren en analyseren. Het maakt het mogelijk een statistische analyse te verrichten van het welslagen of het mislukken van online marketingcampagnes. SCHUNK kan het ingesloten webbaken gebruiken om te detecteren of en wanneer een e-mail werd geopend door een betrokkene en welke links de betrokkene opende in de e-mail.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart en analyseert de persoonsgegevens die door in nieuwsbrieven ingesloten webbakens worden verzameld om het verzenden van nieuwsbrieven te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen kunnen de speciale toestemming die ze via de "double-opt-in"-procedure hebben gegeven op elk moment intrekken. Deze persoonsgegevens worden door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd als de toestemming wordt ingetrokken. SCHUNK beschouwt het annuleren van een inschrijving op een nieuwsbrief automatisch als een intrekking van de toestemming.

Reclamedoeleinden voor bestaande klanten (artikel 6, lid 1, onder (f), van de Europese AVG)

SCHUNK hecht belang aan het onderhouden van de klantrelatie met u en geeft u graag informatie en aanbiedingen over onze producten, diensten en evenementen. Om uw passende informatie en aanbiedingen te verzenden via e-mail en per post verwerken we uw gegevens.

Als u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, met inbegrip van profilering ten behoeve van direct marketing. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden.

U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK SE & Co. KG, Gereedschaps- en werkstuktechniek, Grijptechniek en Automatiseringstechniek, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland.

Foto's en geluidsopnamen van gebeurtenissen (artikel 6, lid 1, onder f), van de EU AVG)

Wij maken foto's en beeldopnames bij handelsbeurzen en evenementen (zoals foto's en video's). Wij gebruiken deze voor persberichten en public relations, publicaties van onze onderneming (zoals nieuwsbrieven voor klanten en medewerkers, brochures, flyers, catalogi, presentaties), onze website en socialemediakanalen. Indien u deze informatie niet wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor persberichten; dit geldt ook voor de profilering van gegevens ten behoeve van opnames. Als u zich verzet, stoppen we met het verwerken van uw gegevens voor deze doeleinden. U kunt kosteloos en informeel bezwaar maken zonder hiervoor een reden op te geven door een e-mail te verzenden naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK SE & Co. KG, Toolholding and Workholding, Gripping Technology and Automation Technology, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland.

Kandidatenportal (artikel 6, lid 1, onder a) en b), van de Europese AVG)

Dank u voor uw interesse in een carrière bij SCHUNK. We zijn ons bewust van het belang van uw gegevens en verwerken de persoonsgegevens die u via het sollicitatieformulier verstrekt uitsluitend met het oog op een efficiënte en correcte behandeling van uw sollicitatie en om contact met u op te nemen tijdens het sollicitatieproces. Zonder uw toestemming worden geen gegevens doorgegeven aan derden.

We zullen u vragen persoonlijke informatie in te vullen op het sollicitatieformulier. We eerbiedigen de beginselen van gegevensbesparing en gegevensvermijding door u alleen te verzoeken de gegevens te verstrekken die we nodig hebben om uw sollicitatiedocumenten (zoals uw cv) volledig te kunnen beoordelen evenals de gegevens die we bij wet moeten verzamelen. Deze vereiste gegevens zijn gemarkeerd met een * (asterisk). Daarnaast wordt ook uw IP-adres verwerkt om technische redenen en voor wettelijke bescherming.

Zonder deze gegevens kunnen we uw sollicitatiedocumenten helaas niet beoordelen aangezien ons systeem het in dat geval niet zal toestaan om uw sollicitatiedocumenten te uploaden. U kunt ook vrijwillige informatie verstrekken in het sollicitatieformulier.

We nemen passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw sollicitatiedocumenten worden door ons sollicitatiesysteem versleuteld en aan ons toegestuurd.

We bewaren uw gegevens voor het bovengenoemde doel totdat het sollicitatieproces is afgerond en de termijnen zijn verstreken, uiterlijk zes maanden na ontvangst van de beslissing.

Online inhoud voor kinderen

Personen jonger dan 16 mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken of hun toestemming geven zonder de toestemming van een wettelijke voogd. We moedigen ouders en voogden aan om actief deel te nemen aan de online activiteiten en interesses van hun kinderen. Als er testen zijn om de leeftijd te bewijzen of speciale voorzorgsmaatregelen ten behoeve van kinderbescherming/gegevensbescherming (bijv. in apps), verklaar ze dan hier of voeg een afzonderlijke link toe.

Gebruik van het DIP (Informatieportaal voor distributeurs)

U kunt onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van ons DIP (Informatieportaal voor distributeurs). U moet uw persoonlijke gegevens verstrekken om u te kunnen registreren. Er zal dan een persoonlijke account voor u worden aangemaakt. Uw e-mailadres wordt gebruikt als login en om u het wachtwoord te verstrekken. De rechtsgrondslag in dit geval is artikel 6, lid 1, onder (b), van de Europese AVG, aangezien dit kan worden gebruikt voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In dit geval wordt uiteraard ook het beginsel van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag in acht genomen, omdat alleen de gegevens worden verzameld die nodig zijn voor het gebruik van de DIP De gegevens die in dit kader worden verzameld, zullen worden gewist zodra dit doel is bereikt. U hebt uiteraard ook de mogelijkheid om de account te verwijderen, indien u niet langer gebruik wenst te maken van ons DIP. Neem hiervoor contact op met uw gebruikelijke SCHUNK-contactpersoon of stuur een e-mail naar datenschutz@de.schunk.com of door te schrijven naar SCHUNK SE & Co. KG, Toolholding and Workholding, Gripping Technology and Automation Technology, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Duitsland.

Het gebruik van de SCHUNK-shop

Als u bij onze SCHUNK-shop wilt bestellen, dient u uw persoonlijke gegevens te verstrekken om de overeenkomst te sluiten, zodat wij uw bestelling kunnen verwerken. De gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst te verwerken, zijn gemarkeerd. Andere gegevens zijn optioneel. Om de SCHUNK-shop te gebruiken, moet u zich registreren en een klantenaccount voor uw bedrijf aanmaken, zodat wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen opslaan. Als u onder "Mijn account" een klantenaccount aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen tot u uw toestemming intrekt. U kunt alle andere gegevens, inclusief uw klantenaccount, in de klantenzone te allen tijde verwijderen.

Onze vertegenwoordigers kunnen gebruik maken van de Assisted Service Mode (ASM) om toegang te krijgen tot uw klantenaccount, uw profielgegevens en de ordergegevens (bestelgeschiedenis) die voor dit bereik worden beheerd om problemen met bestellingen op te lossen, uw vragen te beantwoorden en u te adviseren en te helpen met bestellingen.

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling af te ronden. Daarbij kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze bank. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, eerste alinea, eerste zin, onder b), van de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van de ASM door onze verkopers is ons legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG.

U kunt de beoordelingsfunctie in onze winkel gebruiken om openbare opmerkingen te maken en individuele producten te beoordelen. Om de beoordeling in te dienen, moet u uw beoordeling en uw naam invullen op het formulier. Nadat u uw beoordeling heeft ingediend in de shop, publiceren wij uw naam in samenhang met het beoordeelde product. Als u een beoordeling indient, houden we uw IP-adres een week lang bij, om misbruik van de beoordelingsfunctie te voorkomen. Het is belangrijk dat deze gegevens worden opgeslagen, zodat wij ons kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims in het geval van publicatie van illegale inhoud. Wij hebben ook uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen indien wij of een derde partij bezwaar maken tegen uw beoordeling, die als onrechtmatig wordt beschouwd. De rechtsgrondslagen zijn artikel 6, lid 1, eerste zin, eerste alinea, onder b) en f), van de AVG. De beoordelingen worden niet gecontroleerd voor de publicatie. Wij behouden ons het recht voor om recensies te verwijderen als deze door derden of door ons als onrechtmatig worden beschouwd.

Wij kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u op de hoogte te brengen over andere interessante producten uit ons productassortiment of om u e-mails met technische informatie te sturen.

Uit hoofde van de commerciële en fiscale wetgeving zijn we verplicht om uw adres en betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Na twee jaar beperken we evenwel de verwerking. Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen nog zullen worden gebruikt om wettelijke verplichtingen na te komen.

Om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, door derden te voorkomen, wordt het bestelproces versleuteld volgens de allernieuwste technieken.

CAD-gegevens downloaden

Wij bieden u de mogelijkheid om, onder meer door technische parameters op te geven, relevante productinformatie naar uw e-mailadres te downloaden of te laten sturen.
Daarbij verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Onderneming
 • Postcode
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Het land wordt ook automatisch geregistreerd via uw IP-adres, maar u kunt dit ook handmatig aanpassen.

Uw gegevens zullen worden doorgegeven aan CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Duitsland, met het oog op de verwerking van uw verzoek.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen van de gegevens en het doorgeven ervan aan CADENAS GmbH voor de verwerking van uw verzoek is artikel 6, lid 1, onder (b), van de Europese AVG.

U kunt zich ook vrijwillig abonneren op onze SCHUNK-nieuwsbrief via het formulier. Hiervoor wordt u verzocht kennis te nemen van de desbetreffende informatie in dit Privacybeleid.

Bovendien kunt u ervoor kiezen om ons uw contactinformatie te laten opslaan voor toekomstige downloads. In dat geval wordt een overeenkomstige cookie geplaatst, die u bij uw volgende bezoek herkent.