arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti SCHUNK SE & Co. KG

Vitajte na našej internetovej stránke. Sme radi, že máte záujem o našu spoločnosť. Na ochranu Vašich osobných údajov kladieme veľký dôraz. Vaše údaje spracúvame v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, najmä v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (angl. GDPR) a vnútroštátnymi zákonmi, ktoré pre nás platia. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov spoločnosťou SCHUNK DE &Co. KG (ďalej len „SCHUNK) a o vašich právach, ktoré v tejto súvislosti máte.

Osobné údaje sú akékoľvek údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu fyzickej osoby. Patria sem najmä Vaše meno, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a takisto IP adresa.

Údaje sú považované za anonymné vtedy, keď pomocou nich nemožno osobne identifikovať používateľa.

Zodpovedné miesto a osoba poverená ochranou údajov

Adresa:
SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik

Bahnhofstr. 106 – 134
D-74348 Lauffen/Neckar

Kontaktné informácie:
Tel.: +49-7133-103-0
Fax +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov:
datenschutz@de.schunk.com

Vaše práva ako dotknutej osoby

Na tomto mieste by sme vás najprv chceli informovať o právach, ktoré máte ako dotknutá osoba. Tieto práva predpisujú články 15 - 22 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Medzi tieto práva patria:

 • Právo na prístup k údajom (článok 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov);
 • Právo na vymazanie (článok 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov);
 • Právo na opravu (článok 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov);
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov);
 • Právo namietať (článok 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov).

Pre uplatnenie týchto práv sa obráťte na: datenschutz@de.schunk.com . Túto e-mailovú adresu môžete použiť aj v prípade, že máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov v našej spoločnosti. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na orgán pre dohľad na ochranu údajov.

Práva na podávanie námietok

V súvislosti s Vašimi právami namietať dbajte na nasledovné:

Ak Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu, tak máte právo bez udania dôvodov kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu. To zahŕňa aj profilovanie pre priame marketingové účely.

Ak podáte námietku proti spracúvaniu Vašich údajov pre priame marketingové účely, tak Vaše údaje pre takéto účely už viac nebudeme spracúvať. Takáto námietka je bezplatná, pričom ju môžete podať neformálne prostredníctvom e-mailovej adresy: datenschutz@de.schunk.com.

V prípade, že Vaše údaje spracúvame pre ochranu oprávnených záujmov, tak proti takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek podať námietku z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach.

Následne ukončíme spracúvanie Vašich osobných údajov. Výnimkou sú prípady, kedy dokážeme preukázať závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak je spracúvanie potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Účely a právne základy spracúvania údajov

Pri spracovávaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, nemeckého spolkového zákona o ochrane údajov ("Bundesdatenschutzgesetz", novelizovaná verzia) a so všetkými ostatnými platnými predpismi o ochrane údajov. Právne základy pre spracúvanie údajov v zásade vyplývajú z článku 6 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Vaše údaje používame na nadväzovanie obchodných kontaktov, plnenie zmluvných a zákonných povinností, realizáciu zmluvného vzťahu, ponúkanie produktov a služieb a posilňovanie vzťahu so zákazníkom. To môže tiež zahŕňať analýzy pre účely marketingu a priamej reklamy. Na podujatiach takisto vytvárame zvukové a obrazové záznamy, ktoré potom používame na naše tlačové účely, v publikáciách našej spoločnosti (napr. noviny pre zákazníkov a zamestnancov, brožúry, letáky, katalógy, prezentácie atď.), na našej internetovej stránke a v rámci komunikačných kanálov našej spoločnosti na sociálnych médiách.

Váš súhlas takisto zahŕňa súhlas v zmysle zákonov o ochrane údajov. Pri poskytnutí Vášho súhlasu Vás budeme informovať o účeloch spracúvania údajov a o Vašom práve namietať. Ak sa súhlas vzťahuje aj na spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov, tak vás o tom budeme v rámci daného súhlasu explicitne informovať.

Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov v zmysle článku 9 odseku 1 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov sa vykonáva len vtedy, keď je to potrebné na základe právnych predpisov a nie je dôvod sa domnievať, že prevyšuje váš oprávnený záujem na vylúčení zo spracúvania.

Poskytovanie údajov tretím subjektom

Vaše údaje budeme poskytovať tretím subjektom len v rámci zákonných ustanovení alebo s Vaším príslušným súhlasom. Inak údaje nebudú poskytované tretím subjektom. Výnimkou sú prípady, kedy nás k tomu zaväzujú nutné právne predpisy (poskytovanie údajov externým subjektom, akými sú napríklad dozorné orgány alebo orgány činné v trestnom konaní).

Príjemcovia údajov / kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti zaručujeme, že vaše údaje sú poskytované len tým osobám, ktoré ich potrebujú pre plnenie zmluvných a zákonných povinností.

Poskytovatelia služieb v mnohých prípadoch poskytujú podporu našim odborným oddeleniam pri plnení ich úloh (napr. odosielanie newsletterov). Všetci takíto poskytovatelia služieb s nami podpísali povinnú zmluvu o ochrane údajov.

Prenos do tretích krajín / úmysel vykonať prenos do tretích krajín

Prenos údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru) sa vykonáva len vtedy, keď to si to vyžadujú zákony alebo ak ste s takýmto prenosom súhlasili.

Vaše osobné údaje prenášame poskytovateľovi služieb alebo koncernovej spoločnosti v Spojených štátoch amerických preto, aby sme Vám mohli poskytovať funkcie potrebné pre sociálne siete a video obsah.

Potrebná úroveň ochrany údajov je zaručená pomocou povinných zmlúv o ochrane údajov uzatvorených s poskytovateľmi služieb.

Doba uchovávania údajov

Vaše údaje uchovávame po dobu, ktorá je potrebná pre príslušný účel spracúvania. Upozorňujeme, že mnohé zákony o uchovávaní údajov vyžadujú dlhšie obdobia uchovávania. To sa týka hlavne archivačných povinností súvisiacich s obchodným právom alebo daňami (napr. obchodný zákonník, daňový poriadok atď.). Ak neexistujú žiadne ďalšie požiadavky týkajúce sa uchovávania, tak údaje sú vymazávané po splnení cieľa ich zhromažďovania.

Okrem toho smieme údaje uchovávať vtedy, keď ste nám k tomu udelili súhlas alebo v prípade právnych sporov, pri ktorých použijeme dôkazy v rámci zákonných premlčacích lehôt, ktoré môžu mať až tridsať rokov; zvyčajná premlčacia lehota je tri roky.

Bezpečný prenos Vašich údajov

Pre ochranu údajov uchovávaných v našej spoločnosti pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb prijímame v našej spoločnosti vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. V spolupráci s bezpečnostnými expertmi sú úrovne bezpečnosti pravidelne kontrolované a prispôsobované najnovším bezpečnostným normám.

Prenos údajov na našu internetovú stránku resp. z nej je zašifrovaný. Na našej internetovej stránke ponúkame prenosový protokol HTTPS a používame najnovšie šifrovacie protokoly. Okrem toho môžete využiť aj alternatívne komunikačné kanály (napr. poštu).

Povinnosť poskytnúť údaje

Pre vytvorenie, realizáciu a ukončenie zmluvného vzťahu a pre splnenie súvisiacich zmluvných a zákonných záväzkov sú potrebné rôzne osobné údaje. To isté platí aj pre používanie našej internetovej stránky a využívanie rôznych funkcií, ktoré ponúka.

Podrobností týkajúce sa tejto témy sme zhrnuli vo vyššie uvedenom bode. V určitých prípadoch sme zo zákona povinní zhromažďovať resp. poskytovať údaje. Upozorňujeme, že bez poskytnutia takýchto údajov nedokážeme spracovať Vašu požiadavku alebo zrealizovať príslušný zmluvný vzťah.

Kategórie, zdroje a pôvod údajov

To, ktoré údaje spracovávame, je určené príslušným kontaktom a závisí to od toho, či zadáte objednávku online, odošlete požiadavku prostredníctvom nášho kontaktného formulára, pošlete nám žiadosť, podáte sťažnosť alebo si zarezervujete alebo upravíte online školenie.

Upozorňujeme, že pri osobitných situáciách spracúvania poskytujeme príslušné informácie v prípade potreby aj na vhodnom mieste, napríklad keď nahrávate podklady k Vašej žiadosti alebo odosielate kontaktnú požiadavku.

V rámci zmluvného vzťahu mimo online obchodu a ne účely vykonania potrebných krokov pred uzatvorením zmluvného vzťahu spracúvame tieto osobné údaje:

 • Oslovenie, priezvisko, meno
 • Kontaktné údaje
 • Údaje týkajúce sa zamestnania (funkcia, oddelenie)
 • Údaje o obrate, údaje o bonite, platobné údaje
 • V prípade potreby bankové spojenie (v rámci SEPA inkasa aj meno a priezvisko majiteľa účtu)
 • V prípade potreby uprednostňovaný platobný systém, informácie o bonite a úverovej histórii
 • Spoločnosť SCHUNK môže vašu e-mailovú adresu alebo vaše telefónne číslo používať na zasielanie iných ako marketingových informácií. Tieto údaje môžu byť použité na potvrdenie otvorenia vášho zákazníckeho konta, na inicializáciu alebo realizáciu objednávky, na informovanie o dôležitých zmenách produktov alebo služieb alebo na zasielanie zákonom vyžadovaných správ a iných oznámení.
 • Údaje o rozhovore, ktoré sú generované telefonicky, e-mailom, v rámci kontaktných formulárov alebo na internetových stránkach.

Vaše osobné údaje od vás v zásade získavame počas vytvárania zmluvného vzťahu alebo počas jeho trvania.

Pri návšteve našej internetovej stránky zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce údaje:

 • Názov poskytovateľa internetových služieb
 • Informácie o internetovej stránke, na ktorej ste sa nachádzali pred návštevou našej stránky, vrátane akýchkoľvek vyhľadávaných výrazov
 • Internetový prehliadač a operačný systém
 • IP adresa pridelená Vaším poskytovateľom internetových služieb
 • Vyžiadané súbory, množstvo prenesených údajov, stiahnutia / export súborov
 • Informácie o internetových stránkach, ktoré vyvoláte z našej stránky, vrátane dátumu a času
 • Tieto údaje sú z dôvodov technickej bezpečnosti (najmä na ochranu pred pokusmi o útoky na náš internetový server) ukladané v súlade s článkom 6 odsekom 1 písm. f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Najneskôr po siedmich dňoch sa vykoná ich anonymizácia skrátením IP adresy, vďaka čomu nie je možná identifikácia používateľa.

Tieto údaje sú potrebné preto, aby sa Vám správne zobrazovali jednotlivé stránky navštívené na tejto internetovej stránke. Môžu byť tiež použité na zaistenie bezpečnej prevádzky internetovej stránky.

V rámci požiadavky na kontaktovanie (článok 6, odsek, 1 písmeno a) a b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov), ktorú možno zadať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo žiadosti o spätné zavolanie, zhromažďujeme a spracovávame tieto údaje:

 • Správa
 • Oslovenie, priezvisko, meno
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (nepovinné)
 • Názov spoločnosti (nepovinné)
 • Zákaznícke číslo (nepovinné)

Pri online žiadostiach (článok 6, odsek 1, písmená a) a b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov) zhromažďujeme a spracovávame tieto údaje:

 • Základné informácie o vás (napr. priezvisko, meno, prídavky mien, dátum narodenia, štátna príslušnosť, v prípade potreby titul)
 • Údaje o kvalifikácii a vzdelaní (napr. životopis, vysvedčenia)
 • Kontaktné údaje (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)
 • V prípade potreby pracovné povolenie / povolenie na pobyt
 • V prípade potreby jazykové schopnosti a IT schopnosti
 • V prípade potreby vodičský preukaz
 • Ďalšie (dobrovoľné) údaje, ako napr. najskorší termín nástupu, ochota presťahovať sa
 • Informácie o tom, ako ste sa dozvedeli o danej pracovnej pozícii

Pri newsletteroch (článok 6, odsek 1, písmeno a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov) zhromažďujeme a spracovávame tieto údaje:

 • Meno, priezvisko (nepovinné)
 • E-mailová adresa
 • Oslovenie
 • Záujmy (spoločnosť, uchopovacie systémy, technika na upínanie nástrojov, technika na upínanie obrobkov, veľtrhy a podujatia, propagačné akcie, semináre)
 • Protokolové súbory (pozrite si prílohu)

V rámci online školení zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

 • Oslovenie, priezvisko, meno
 • Kontaktné údaje
 • Údaje týkajúce sa zamestnania (osobné číslo, funkcia, nadriadený, oddelenie)
 • Spoločnosť SCHUNK môže vašu e-mailovú adresu používať na zasielanie marketingových a iných ako marketingových informácií. Možno ju používať na zasielanie napríklad informácií o e-learningu, webinároch alebo školeniach.
 • Výsledky testov a história výučby na základe vami absolvovaných e-learningov, webinárov a školení
 • Profesijné a schopnostné profily, z ktorých niektoré automaticky vyplývajú z absolvovaných e-learningov, webinárov a školení.

V rámci portálu DIP (Distributor Information Portal) zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

 • Priezvisko, meno
 • E-mailová adresa

Automatizované individuálne rozhodovanie

Pre účely rozhodovania nepoužívame žiadne čisto automatizované procesy spracúvania.

Príloha

Odkazy na iných poskytovateľov služieb

Naša internetová stránka tiež obsahuje jasne rozpoznateľné odkazy na internetové stránky iných spoločností. Ak sú prítomné odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov služieb, tak na obsah takýchto stránok nemáme žiadny vplyv. Za takého obsahy preto nemôžeme prebrať žiadnu zodpovednosť alebo záruku. Za obsah takýchto internetových stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ internetovej stránky.

Stránky, na ktoré sa odkazuje na našej internetovej stránke, boli v čase vytvorenia odkazov skontrolované z hľadiska možných nedodržaní práv a rozpoznateľných porušení práv. V čase vytvorenia odkazov nebol zistený žiadny protiprávny obsah. Neustále monitorovanie obsahu stránok, na ktoré sa odkazuje na našej internetovej stránke, však bez konkrétneho dôkazu o porušení práv nie je realizovateľné. V prípade zistenia porušení práv budú príslušné odkazy bezodkladne vymazané.

Cookies (článok 6, odsek 1, písmeno a) a f) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov a článok 25, odsek 1) a 2) nemeckého zákona o ochrane údajov v rámci telekomunikácií a telemédií (TTDSG))

Naše internetové stránky na viacerých miestach používajú takzvané cookies. Cookies prispievajú k tomu, aby bola naša stránka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prostredníctvom Vášho prehliadača ukladané vo Vašom počítači (lokálne na pevnom disku).

Z dôvodu nášho oprávneného záujmu (článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno f) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov) používamie technicky potrebné cookies, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky a na zabezpečenie jej funkčnosti. Cookies okrem toho používame bez vášho súhlasu, ak ich jediným účelom je ukladanie alebo prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení na prenos správ, alebo ak sú absolútne nevyhnutné na poskytovanie služby, o ktorú ste výslovne požiadali (článok 25, odsek 2 nemeckého zákona o ochrane údajov v rámci telekomunikácií a telemédií (TTDSG)).

Popri našich vlastných cookies používame aj cookies kontrolované inými poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia služieb používajú informácie obsiahnuté v cookies napríklad na zobrazovanie obsahu pre vás alebo na zaznamenávanie stránok, ktoré navštívite. Tieto cookies nám umožňujú analyzovať to, ako návštevníci používajú naše internetové stránky. Vďaka tomu môžeme obsahy internetových stránok prispôsobovať potrebám návštevníkov. Cookies nám tiež pomáhajú merať efektivitu určitého inzerátu a umiestňovať ho napríklad v závislosti od záujmov používateľov.

Väčšinu zo súborov cookies, ktoré používame, tvoria „session cookies“. Tieto cookies sa po ukončení Vašej návštevy automaticky vymažú. Trvalé cookies sa z Vášho počítača automaticky vymažú po uplynutí doby ich platnosti (zvyčajne šesť mesiacov) alebo ich môžete vymazať sami ešte pred uplynutím doby ich platnosti.

Väčšina internetových prehliadačov prijíma cookies automaticky. Ak si neželáte odosielať takéto informácie, tak nastavenia Vášho prehliadača môžete spravidla príslušným spôsobom zmeniť. Služby na našej internetovej stránke môžete aj naďalej používať bez obmedzení (s výnimkou konfigurátorov).

Cookies používame na to, aby bola naša internetová stránka užívateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. S vaším súhlasom používame aj cookies, ktoré nám umožňujú analyzovať to, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Vďaka tomu môžeme obsahy prispôsobovať potrebám návštevníkov. Cookies nám tiež pomáhajú merať efektivitu určitého inzerátu a umiestňovať ho napríklad v závislosti od záujmov používateľov. Právnym základom na tento účel je váš výslovný súhlas (článok 6, odsek 1, bod 1, písmeno a) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov a článok 25, odsek 1 nemeckého zákona o ochrane údajov v rámci telekomunikácií a telemédií (TTDSG)).

Prostredníctvom nášho bannera Súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať váš súhlas, ako aj zmeniť nastavenia týkajúce sa cookies. Upozorňujeme, že zmeny je nutné vykonať samostatne pre každé koncové zariadenie.

Ak máte účty u iných poskytovateľov služieb, ktorých využívame, a ste tam prihlásení, tak vaše údaje môžu byť prepojené s príslušným účtom. Tomuto druhu kombinácie sa môžete vyhnúť tak, že na začiatku vašej prvej návštevy stránky schunk.com neudelíte v rámci našej výzvy na poskytnutie súhlasu váš súhlas s príslušnými cookies, alebo váš súhlas odvoláte opätovným vyvolaním sekcie „Nastavenia týkajúce sa cookies“ v päte, resp. sa u príslušných iných poskytovateľov služieb vopred odhlásite.

Cookies sú ukladané v počítači používateľa, odkiaľ sú odosielané k nám. To znamená, že Vy ako používateľ máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo Vašom internetovom prehliadači môžete deaktivovať alebo obmedziť cookies. Okrem toho možno pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov vymazať už existujúce cookies. Toto možno vykonať vo všetkých bežných internetových prehliadačoch.

Upozornenie: V prípade deaktivácie cookies sa môže stať, že nebude možné naplno využívať všetky funkcie našej internetovej stránky.

Používateľské profily/metódy sledovania návštevy internetovej stránky

Na základe vášho súhlasu používa táto webová stránka službu Google Analytics, nástroj na sledovanie od spoločnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko. Tento nástroj nám umožňuje zaznamenávať a systematicky analyzovať vaše interakcie s našou webovou stránkou.

Právnym základom pre spracovávanie vašich osobných údajov je váš súhlas podľa článku 6, odseku 1, bodu 1, písmena a) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať vyvolaním sekcie „Nastavenia týkajúce sa cookies“ v päte webovej stránky.
Účelom spracovávania vašich osobných údajov prostredníctvom nástroja Google Analytics je analyzovať to, ako návštevníci našej webovej stránky interagujú s našou webovou stránkou. Vyhodnocovaním tu získaných údajov môžeme optimalizovať našu ponuku a zvýšiť používateľskú prívetivosť.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely vyhodnocovania vášho používania našej webovej stránky, zostavovania prehľadov o aktivite na webovej stránke pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej stránke a používaním internetu. Zo spracovaných údajov je tak možné vytvoriť pseudonymné profily používateľov.

Službu Google Analytics používame iba so zapnutou anonymizáciou IP adresy. To znamená, že spoločnosť Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru pred prenosom skráti IP adresu používateľa. Vaša úplná IP adresa bude odoslaná na server Google v USA a tam skrátená len vo výnimočných prípadoch. IP adresa získaná z prehliadača používateľa nebude skombinovaná s ďalšími údajmi Google.

Upozorňujeme, že pri používaní tejto sledovacej služby môže tiež dochádzať k prenosom údajov do tretích krajín, akými sú napríklad USA, a teda mimo Európskej únie. Spoločnosť v takýchto krajinách podliehajú zákonom o ochrane údajov, ktoré vo všeobecnosti nechránia osobné údaje v rovnakej miere, v akej sú chránené v členských krajinách Európskej únie. Z tohto dôvodu preto nemožno garantovať bezpečnosť vašich osobných údajov.

Údaje zhromaždené nástrojom Google Analytics vymažeme alebo anonymizujeme hneď, ako už nebudú potrebné na naše účely. K vymazaniu alebo anonymizácii dochádza po 14 mesiacoch.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na https://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://policies.google.com/?hl=de

Používanie služby Google Tag Manager

Používame službu Google Tag Manager od spoločnosti Google. „Google“ je skupina spoločností a pozostáva zo spoločnosti Google Ireland Ltd. (poskytovateľ služby), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, ako aj zo spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a ďalších pridružených spoločností spoločnosti Google LLC.

Google Tag Manager je pomocná služba, ktorá sama spracováva osobné údaje len na technicky nevyhnutné účely. Google Tag Manager zabezpečuje načítanie ďalších komponentov, ktoré môžu zhromažďovať údaje. Samotný Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Pri používaní služby Google Tag Manager však dochádza k nadviazaniu spojenia so servermi spoločnosti Google. Ďalšie informácie o službe Google Tag Manager sú uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Google Tag Manager sa aktivuje len vtedy, ak bol prostredníctvom bannera Súhlas poskytnutý súhlas s používaním služby Google Analytics (článok 6, odsek 1, písmeno a) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov).

Ak pri tomto procese dochádza k prenosu údajov do USA, tak hrozí riziko, že vaše údaje môžu byť spracovávané orgánmi USA na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii akékoľvek opravné právne prostriedky.

Používanie Google DoubleClick (Post View Tracking)

S vaším súhlasom táto webová stránka používa cookies Google DoubleClick (Floodlights). Doubleclick je služba poskytovaná spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v prehliadači používateľa. Používajú sa na vyhodnocovanie používania tejto internetovej stránky. Získané údaje sa v anonymizovanej forme vyhodnocujú len na štatistické účely. Pritom sa k vášmu prehliadaču priradí pseudonymizované identifikačné číslo (ID). Súbory cookies DoubleClick neobsahujú žiadne osobné údaje. Používaniu súborov cookies môžete zabrániť kliknutím na nasledujúci odkaz a následným stiahnutím a nainštalovaním zásuvného modulu prehliadača dostupného v časti „Rozšírenie DoubleClick Opt-out“. Alternatívne môžete súbory cookies Doubleclick deaktivovať na stránke Digital Advertising po kliknutí na tento odkaz .

Používanie Google Ads (remarketing/sledovanie konverzií)

Ak ste udelili váš súhlas, tak naša webová stránka používa službu Google Ads. Google Ads je online reklamný program od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Google”).
V rámci služby Google Ads používame remarketingovú funkciu. Pomocou funkcie pre remarketing môžeme používateľom našej internetovej stránky na iných internetových stránkach v rámci zobrazovacej siete Google (na samotnom Google, tzv. „Google reklamy“, alebo na iných internetových stránkach) zobrazovať reklamy na základe ich záujmov. Na tieto účely sa na našej internetovej stránke vykonáva analýza interakcie používateľov (napríklad to, o aké ponuky sa používateľ zaujímal) s cieľom zobrazovať používateľom po návšteve našej internetovej stránky cielenú reklamu aj na iných internetových stránkach. V tejto súvislosti ukladá spoločnosť Google číslo v prehliadačoch používateľov, ktorí navštívia určité služby Google alebo internetové stránky v rámci zobrazovacej siete
Google. Prostredníctvom tohto čísla označovaného ako „cookie“ sa zaznamenávajú návštevy týchto používateľov. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu internetového prehliadača na určitom počítači. Neslúži na identifikáciu osoby. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu osobných údajov.
Používanie súborov cookie spoločnosťou Google môžete zakázať kliknutím na nasledujúci odkaz a stiahnutím a inštaláciou dostupného doplnku: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Bližšie informácie o službe Google Remarketing a o zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti Google sú uvedené na tejto stránke: https://www.google.com/privacy/ads/ .
V rámci služby Google Ads používame aj službu "sledovanie konverzií". Po kliknutí na reklamu zobrazenú spoločnosťou Google dôjde k uloženiu súboru cookie pre Conversion Tracking do vášho počítača/koncového zariadenia. Platnosť týchto cookies vyprší po 30 dňoch. Neobsahujú žiadne osobné údaje, a tým pádom neslúžia na osobnú identifikáciu. Informácie získané pomocou Conversion cookie sa používajú na vytváranie štatistík Conversion pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre Conversion Tracking.
Ukladanie súborov cookies môžete zablokovať upravením nastavení vášho prehliadača; upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Zobrazovanie reklám založených na vašich záujmoch na stránke Google a zobrazovanie Google reklám založených na vašich záujmoch na internete (v rámci zobrazovacej siete Google) môžete vo svojom prehliadači na stránke https://www.google.de/settings/ads deaktivovať tým, že zvolíte možnosť „Vypnuté“ na https://www.aboutads.info/choices/ . Ďalšie informácie o vašich možnostiach nastavenia a o zásadách ochrany osobných údajov v spoločnosti Google sú uvedené na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .

Sociálne doplnky (social plugins) sociálnych sietí

Odkazy na sociálne siete

Na našej webovej stránke sa nachádzajú odkazy na stránky sociálnych médií, ktorými sú Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn a Xing. Odkazy na internetové stránky sociálnych médií možno rozpoznať na základe príslušného loga spoločnosti. Po kliknutí na tieto odkazy sa dostanete na profil spoločnosti SCHUNK na príslušných sociálnych médiách. Po kliknutí na odkaz na sociálne médium sa vytvorí spojenie so servermi príslušného sociálneho média. Prostredníctvom tohto spojenia sa na servery sociálneho média prenesie informácia o tom, že ste navštívili našu internetovú stránku. Okrem toho sa k poskytovateľovi sociálneho média prenesú aj iné údaje. Patria medzi na napríklad tieto údaje:

 • Adresa internetovej stránky, na ktorej sa nachádza aktivovaný odkaz
 • Dátum a čas vyvolania stránky resp. aktivácie odkazu
 • Informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme
 • IP adresa

Ak ste v čase aktivácie odkazu už prihlásení v príslušnom sociálnom médiu, poskytovateľ sociálneho média môže byť na základe prenesených údajov schopný určiť vaše používateľské meno a prípadne aj vaše skutočné meno a priradiť tieto informácie k vášmu osobnému používateľskému kontu v rámci daného sociálneho média. Možnosti takéhoto priradenia k vášmu osobnému používateľskému kontu môžete zabrániť tým, že sa vopred odhlásite zo svojho používateľského účtu.
Servery sociálnych médií sa nachádzajú v USA a iných krajinách mimo Európskej únie. Z tohto dôvodu môžu poskytovatelia sociálnych médii spracúvať údaje aj v krajinách nachádzajúcich sa mimo Európskej únie. Upozorňujeme na to, že firmy v takýchto krajinách podliehajú zákonu o ochrane údajov, ktorý osobné údaje vo všeobecnosti nechráni v takej miere, v akej sú chránené v členských krajinách Európskej únie.
Upozorňujeme na to, že na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov poskytovateľmi sociálnych médií nemáme žiadny vplyv. Bližšie informácie o tom, ako sociálne médiá integrované na našej internetovej stránke používajú vaše osobné údaje, sú uvedené v zásadách ochrany údajov v jednotlivých sociálnych médiách.

Youtube

Naša internetová stránka používa zásuvné moduly stránky YouTube, ktorú vlastní spoločnosť Google. Prevádzkovateľom stránky je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite jednu z našich stránok, na ktorých sa nachádza zásuvný modul YouTube, tak dôjde k vytvoreniu spojenia so servermi YouTube. Pritom sa na server spoločnosti YouTube prenesie informácia o tom, ktorú z našich stránok ste navštívili.
Keď ste prihlásení vo svojom používateľskom účte YouTube, tak umožňujete spoločnosti YouTube, aby vašu históriu prehliadania priradila priamo k vášmu používateľskému profilu. Takémuto priradeniu môžete zabrániť tým, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.
Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi používateľov sú uvedené v zásadách ochrany údajov v spoločnosti YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

LinkedIn

Ak ste poskytli váš súhlas, tak táto webová stránka používa analyzačnú a konverznú sledovaciu technológiu od spoločnosti LinkedIn Inc. („LinkedIn“), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Pomocou vyššie uvedenej technológie od spoločnosti LinkedIn sa vám môže zobrazovať relevantnejšia reklama založená na vašich záujmoch. Právnym základom pre spracovávanie je v tomto prípade náš oprávnený záujem na marketingu orientovanom na zákazníka (článok 6, odsek 1, bod (f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov). Okrem toho dostávame od spoločnosti LinkedIn agregované a anonymizované správy o reklamných aktivitách a informácie o tom, aká je interakcia medzi našou internetovou stránkou a vami. Spoločnosť LinkedIn však dokáže priradiť návštevu našej stránky k vášmu používateľskému účtu LinkedIn.

Nemáme žiadny vplyv na údaje, ktoré spoločnosť LinkedIn týmto spôsobom získava, a ani na objem údajov, ktoré spoločnosť LinkedIn takto získa. Rovnako tak nemáme žiadne vedomosti o obsahu údajov prenášaných do spoločnosti LinkedIn.

Viac informácií o ochrane údajov v spoločnosti LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Môžete vyjadriť nesúhlas s tým, aby spoločnosť LinkedIn analyzovala vaše používateľské správanie a aby sa vám zobrazovali odporúčania na základe záujmov („opt-out“). Na tento účel kliknite na políčko „Odmietnuť LinkedIn“ (pre členov LinkedIn) alebo „Odmietnuť“ (pre ostatných používateľov) na stránke https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Kontaktný formulár / nadviazanie kontaktu prostredníctvom e-mailu (článok 6, odsek 1, písmená a) a b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov).

Naša internetová stránka obsahuje kontaktný formulár, ktorý možno použiť na nadviazanie kontaktu s našou spoločnosťou. Ak nám napíšete prostredníctvom kontaktného formulára, tak na základe spracovania údajov, ktoré ste poskytli v rámci kontaktného formulára, budeme Vás kontaktovať a následne odpovieme na Vaše otázky a želania.

Zásadu minimalizácie údajov rešpektujeme tým, že od vás vyžadujeme poskytnutie len tých informácií, ktoré potrebujeme na nadviazanie kontaktu s vami. To zahŕňa vaše meno a priezivsko, e-mailovú adresu, názov spoločnosti a samotné pole obsahujúce správu. Aby sme vás mohli osloviť osobne, spracovávame aj vaše priezvisko, meno a titul. Okrem toho je z technických dôvodov a pre účely právnej ochrany spracúvaná Vaša IP adresa. Všetky ostatné údaje predstavujú nepovinné polia a možno ich uviesť dobrovoľne (napr. aby sme na vaše otázky mohli odpovedať osobnejšie).

Ak nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, tak osobné údaje poskytnuté v e-mailovej správe budú spracované výlučne pre účely spracovania Vašej požiadavky.

Friendly Captcha

Na ochranu našej webovej stránky pred nevyžiadanými žiadosťami používame službu Friendly Captcha. Friendly Captcha je riešenie na ochranu pred botmi založené na metóde proof-of-work, pri ktorom zariadenie používateľa robí všetku prácu. Pre každého návštevníka sa vygeneruje jedinečné krypto puzzle. Riešenie tohto puzzle trvá len niekoľko sekúnd a vykonáva sa počas toho, ako používateľ zadáva svoje údaje do príslušného formulára. Pri používaní služby Friendly Captcha sa na koncových zariadeniach používateľov nepoužívajú žiadne cookies. Právnym základom pre používania je náš oprávnený záujem na ochrane našej webovej stránky pred nevyžiadanými žiadosťami (článok 6, odsek 1, písmeno f) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov). Ďalšie informácie o ochrane údajov v rámci služby Friendly Captcha sú uvedené na nasledujúcej stránke: https://friendlycaptcha.com/privacy/ .

Registrácia na webové semináre (článok 6, odsek 1, písmeno a) a b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Pri návšteve našej internetovej stránky sa môžete zaregistrovať na určité webové semináre.

V rámci týchto registrácií zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko
 • Spoločnosť
 • E-mailová adresa
 • oslovenie (nepovinné)
 • ďalšie informácie (nepovinné)

Takto zhromaždené údaje budú spracované výlučne na účely spracovania vašej registrácie a na koordináciu vašej účasti na príslušnom webovom seminári a budú vymazané v momente zániku účelu ich zhromažďovania, pričom sa príslušne zohľadnia zákonné lehoty uchovávania. V rámci našej spoločnosti zaručujeme, že vaše údaje sú poskytované len tým osobám, ktoré ich potrebujú pre plnenie zmluvných a zákonných povinností. V rámci registrácie budú vaše údaje na účely realizácie poskytnuté aj nasledujúcim príjemcom: Centrálna koordinácia podujatí ( kundenevents@de.schunk.com ).
K prenosu údajov do tretích krajín (do krajín mimo EÚ/EHP) pritom nedochádza.

Newsletter (článok 6, odsek 1, písmeno a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť k odoberaniu bezplatného newslettera. E-mailová adresa a vaše meno a titul poskytnuté v prihlásení sa k odoberaniu newslettera budú použité na zasielanie personalizovaného newslettera.

V rámci toho sa dodržiava zásada minimalizácie údajov, pretože ako povinné polia sú označené iba e-mailová adresa, titul a váš záujem. Pri prihlásení sa k odoberaniu newslettera je z technických dôvodov a pre účely právnej ochrany spracúvaná aj Vaša IP adresa.

Odoberanie newslettera môžete, samozrejme kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti na odhlásenie sa, ktorá sa nachádza v samotnom newsletteri. Tým zároveň dôjde aj k odvolaniu vášho súhlasu.

Newslettery spoločnosti SCHUNK obsahujú pixelové značky. Pixelová značka predstavuje miniatúrnu grafiku, ktorá je integrovaná v e-mailoch odosielaných vo formáte HTML a slúži na zaznamenávanie a analyzovanie protokolových súborov. Umožňuje štatistické vyhodnocovanie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Spoločnosť SCHUNK dokáže na základe integrovanej pixelovej značky zistiť, či a kedy došlo k otvoreniu e-mailu dotknutou osobou a na ktoré odkazy nachádzajúce sa v e-mailovej správe dotknutá osoba klikla.

Osoba zodpovedná za spracúvanie údajov uloží a vyhodnotí osobné údaje získané prostredníctvom pixelových značiek nachádzajúcich sa v newsletteroch s cieľom optimalizácie odosielania newsletterov a ešte lepšieho prispôsobenia obsahu budúcich newsletterov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím subjektom. Dotknuté osoby môžu kedykoľvek odvolať svoj osobitný súhlas, ktorý predtým poskytli prostredníctvom metódy "double-opt-in". Osoba zodpovedná za spracúvanie údajov tieto osobné údaje po odvolaní súhlasu vymaže. Odhlásenie sa z odoberania newslettera spoločnosť SCHUNK automaticky považuje za odvolanie súhlasu.

Reklamné účely týkajúce sa existujúcich zákazníkov (článok 6, odsek 1, písmeno f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Spoločnosť SCHUNK má záujem o to, aby s Vami udržiavala zákaznícky vzťah a zdieľala s Vami informácie a ponuky týkajúce sa jej produktov, služieb a podujatí. Preto spracúvame Vaše údaje, aby sme Vám mohli e-mailom alebo poštou zasielať príslušné informácie a ponuky.

Ak si prijímanie takýchto informácií neželáte, tak môžete kedykoľvek podať námietku proti používaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; to zahŕňa aj profilovanie pre účely priameho marketingu. Ak podáte námietku, tak Vaše údaje už viac nebudeme spracúvať pre takéto účely.

Vašu námietku môžete podať bezplatne, neformálne a bez udania dôvodov tak, že odošlete e-mail na e-mailovú adresu datenschutz@de.schunk.com alebo napíšete na adresu SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 – 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Nemecko.

Fotografie a zvukové záznamy z podujatí (článok 6, odsek 1, písmeno f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Na veľtrhoch a podujatiach vytvárame fotografie a videozáznamy (fotky, videá atď.). Tieto potom používame na naše tlačové účely, v publikáciách našej spoločnosti (napr. noviny pre zákazníkov a zamestnancov, brožúry, letáky, katalógy, prezentácie atď.), na našej internetovej stránke a v rámci komunikačných kanálov našej spoločnosti na sociálnych médiách. Ak si takéto konanie neželáte, tak môžete kedykoľvek podať námietku proti používaniu svojich osobných údajov na tlačové účely. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí so zaznamenávaním. Ak podáte námietku, tak Vaše údaje už viac nebudeme spracúvať pre takéto účely. Vašu námietku môžete podať bezplatne, neformálne a bez udania dôvodov tak, že odošlete e-mail na e-mailovú adresu datenschutz@de.schunk.com alebo napíšete na adresu SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 – 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Nemecko.

Portál pre uchádzačov o zamestnanie (článok 6, odsek 1, písmená a) a b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov)

Ďakujeme za Váš záujem pracovať v spoločnosti SCHUNK. Uvedomujeme si dôležitosť Vašich údajov a osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom formulára pre podanie žiadosti, spracúvame výlučne pre účely efektívneho a správneho procesu uchádzania sa o prácu a pre skontaktovanie sa s Vami počas procesu uchádzania sa o prácu. Údaje nie sú bez vášho súhlasu poskytované tretím subjektom.

V rámci formulára pre podanie žiadosti budete musieť poskytnúť osobné údaje. Zásadu minimalizácie údajov rešpektujeme tým, že od vás požadujeme poskytnutie len tých údajov, ktoré potrebujeme pre kompletnú kontrolu vašich dokumentov uchádzača (napríklad životopis) a ktoré sme zo zákona povinní zhromažďovať. Takéto povinné údaje sú označené symbolom * (hviezdička). Okrem toho je z technických dôvodov a pre účely právnej ochrany spracúvaná aj Vaša IP adresa.

Bez týchto údajov, žiaľ, nedokážeme skontrolovať vaše dokumenty, a preto náš systém pre uchádzanie sa o prácu v takomto prípade neumožňuje nahratie vašich dokumentov. Vo formulári pre podanie žiadosti môžete samozrejme uviesť aj dobrovoľné údaje.

Na zachovanie maximálnej bezpečnosti a dôvernosti vašich údajov prijímame primerané bezpečnostné opatrenia. Vaše dokumenty sú k nám prostredníctvom systému pre uchádzanie sa o prácu prenášané v zašifrovanej forme.

Vaše údaje uchovávame pre vyššie uvedené účely až do ukončenia výberového konania a uplynutia príslušných lehôt, avšak nie dlhšie ako šesť mesiacov po obdržaní rozhodnutia.

Online obsah pre deti

Osoby mladšie ako 16 rokov nám bez súhlasu svojho zákonného zástupcu nesmú poskytovať žiadne osobné údaje resp. nesmú udeľovať žiadny súhlas. Rodičov a zákonných zástupcov by sme touto cestou chceli vyzvať k tomu, aby sa aktívne podieľali na online aktivitách a záujmoch svojich detí. Ak sú prítomné akékoľvek overenia veku alebo špeciálne opatrenia na ochranu detí / ochranu údajov (napr. v aplikáciách), tak tu je nutné ich vysvetliť alebo uviesť samostatný odkaz.

Používanie portálu DIP (Distribution Information Portal)

Za určitých podmienok môžete používať náš portál DIP (Distribution Information Portal). Pri registrácii musíte uviesť vaše osobné údaje. Na základe nich bude pre vás vytvorené personalizované konto. Vaša e-mailová adresa pritom slúži ako prihlasovacie meno a takisto aj na poskytnutie vášho hesla. Právnym základom je v tomto prípade článok 6, odsek 1, písmeno b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov, keďže tieto údaje môžu byť použité na realizáciu prípadných predzmluvných opatrení.

Aj v tomto prípade sa prirodzene dodržiava zásada minimalizácie údajov, pretože sú zhromažďované len údaje potrebné na používanie portálu DIP. Údaje zhromaždené v tejto súvislosti sa po dosiahnutí príslušného účelu vymažú. V prípade, že niekedy v budúcnosti už viac nebudete chcieť používať portál DIP, môžete vaše konto samozrejme aj vymazať. V takomto prípade sa jednoducho obráťte na vašu kontaktnú osobu zo spoločnosti SCHUNK, alebo pošlite e-mailovú správu na adresu datenschutz@de.schunk.com alebo napíšte na adresu SCHUNK GmbH & Co. KG, Spann- und Greiftechnik, Bahnhofstr. 106 – 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Nemecko.

Používanie obchodu SCHUNK

Ak si chcete objednať produkty z nášho obchodu SCHUNK, tak pre uzatvorenie zmluvy a umožnenie spracovania vašej objednávky nám musíte poskytnúť svoje osobné údaje. Povinné údaje, ktoré sú potrebné na účely spracovania zmlúv, sú osobitne zvýraznené. Ostatné údaje sú dobrovoľné. Na používanie obchodu SCHUNK sa musíte zaregistrovať a vytvoriť si pre svoju firmu zákaznícke konto, na základe čoho môžeme uložiť svoje údaje na ďalšie nákupy v budúcnosti. Pri vytvorení zákazníckeho konta v časti „Moje konto“ dôjde k uloženiu vami poskytnutých údajov, pričom tieto údaje zostávajú uložené až do odvolania vášho súhlasu. Všetky ostatné údaje, vrátane vášho zákazníckeho konta, môžete v oblasti pre zákazníkov kedykoľvek vymazať.

Vami poskytnuté údaje spracovávame na účely realizácie vašej objednávky. Na tieto účely môžeme vaše platobné údaje poskytnúť našej banke. Právnym základom je v tomto prípade článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov. Právnym základom v prípade používania ASM našimi pracovníkmi z oddelenia predaja je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6, odsekom 1, vetou 1, písmenom f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Vami poskytnuté údaje môžeme tiež spracúvať pre to, aby sme vás informovali o ďalších zaujímavých produktoch z nášho portfólia alebo vám zasielali e-mailové správy s technickými informáciami.

Na základe obchodno-právnych a daňovo-právnych ustanovení sme povinný údaje o vašej adrese, platbách a objednávkach uchovávať po dobu desiatich rokov. Po dvoch rokoch však spracúvanie takýchto údajov obmedzujeme, čiže vaše údaje sa budú používať len na splnenie zákonných povinností.

Na zabránenie neoprávneného prístupu tretích subjektov k vašim osobným údajom, najmä k finančným údajom, je proces objednávania zašifrovaný najmodernejšou metódou.

Sťahovanie CAD údajov

Po zadaní technických parametrov (okrem iného) si môžete stiahnuť príslušné produktové informácie, resp. si ich môžete nechať zaslať na vašu e-mailovú adresu.
V rámci tejto služby zhromažďujeme a spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • Spoločnosť
 • Poštové smerovacie číslo
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (voliteľné)

Prostredníctvom vašej adresy IP sa automaticky zaznamenáva aj vaša krajina. Tento údaj však môžete upraviť aj manuálne.

Upozorňujeme, že vaše údaje budú na účely spracovania vašej požiadavky zaslané spoločnosti CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Nemecko.

Právnym základom pre zhromažďovanie údajov vrátane ich nasledujúceho prenosu do spoločnosti CADENAS GmbH na účely spracovania vašej žiadosti je článok 6, odsek 1, písmeno (b) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

V rámci formulára sa tiež môžete dobrovoľne prihlásiť k odoberaniu nášho newslettera SCHUNK. V tejto súvislosti si prečítajte príslušné informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Voliteľne si tiež môžete nastaviť to, aby sme pre budúce sťahovania uchovali vaše údaje. V takomto prípade sa aktivuje príslušný súbor cookie, ktorý vás pri vašej ďalšej návšteve opätovne rozpozná.

Zásady ochrany osobných údajov platné pre sociálne médiá

Spoločnosť SCHUNK je prítomná na „sociálnych médiách“, a to konkrétne na platformách Facebook, X, YouTube, XING, LinkedIn a Instagram. V rozsahu, v akom máme kontrolu nad spracovávaním vašich údajov, zabezpečíme dodržiavanie platných predpisov o ochrane údajov.

Nižšie nájdete najdôležitejšie informácie o zákone o ochrane údajov v súvislosti s našimi webovými stránkami.

Meno a adresa osoby zodpovednej za prevádzku

Okrem spoločnosti SCHUNK je za webové stránky spoločnosti v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov a iných ustanovení o ochrane údajov zodpovedná aj nasledujúca spoločnosť

 • Facebook
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

 • Instagram
  (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko)

 • LinkedIn
  (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko)

 • X
  (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Írsko)

 • Xing
  (New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko)

 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko)

Používanie týchto platforiem a ich funkcií však prebieha výlučne na vašu zodpovednosť. To platí najmä pre používanie interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenia).

Chceli by sme tiež poukázať na to, že vaše údaje môžu byť spracovávané mimo Európskej únie.

Účel a právny základ

Fanúšikovské stránky si spravujeme sami, aby sme mohli komunikovať s návštevníkmi týchto stránok a informovať ich o našich ponukách.

Okrem toho zhromažďujeme údaje na štatistické účely, aby sme mohli ďalej rozvíjať a optimalizovať obsah a zatraktívniť našu ponuku. Údaje potrebné na tento účel (napr. celkový počet zobrazení stránky, aktivita na stránke, údaje poskytnuté návštevníkmi, interakcie) sú spracovávané sociálnymi sieťami, ktoré nám ich následne poskytujú. Na generovanie alebo prezentáciu údajov nemáme žiadny vplyv.

Vaše osobné údaje sú navyše spracovávané poskytovateľmi sociálnych médií, ale aj spoločnosťou SCHUNK na účely prieskumu trhu a reklamy. Je napríklad možné, že bude dochádzať k vytváraniu profilov používania na základe vášho používateľského správania a výsledných záujmov. To okrem iného umožňuje umiestňovanie reklám na platformách, resp. mimo platforiem, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. Na tento účel sa vo vašom počítači zvyčajne ukladajú cookies. Bez ohľadu na to môžu byť údaje, ktoré nie sú zhromažďované priamo na vašich koncových zariadeniach, uložené aj vo vašich profiloch používania. Ukladanie a analýza takisto prebiehajú naprieč zariadeniami; to platí najmä (ale nie výlučne) vtedy, ak ste zaregistrovaný ako člen a prihlásený na príslušných platformách.

Nad vyššie uvedený rámec nezhromažďujeme ani nespracovávame žiadne osobné údaje.

Spracovávanie vašich osobných údajov spoločnosťou SCHUNK je založené na našich oprávnených záujmoch na efektívnom informovaní a komunikácii v súlade s článkom 6, odsekom 1, vetou 1, písmenom f) všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov.

Ak ste požiadaní o udelenie vášho súhlasu so spracovávaním údajov, t. j. ak vyjadríte váš súhlas stlačením potvrdzovacieho tlačidla alebo podobným spôsobom (prihlásenie sa - opt-in), tak právnym základom pre spracovávanie je článok 6, odsek 1, veta 1, písmeno a) a článok 7 všeobecného nariadenia EÚ ochrane údajov.

Vaše práva/možnosť namietať

Ak ste členom sociálnej siete a nechcete, aby sieť zhromažďovala údaje o vás prostredníctvom našej prítomnosti a prepájala ich s vašimi uloženými členskými údajmi na príslušnej sieti, tak

 • sa pred návštevou našej fanúšikovskej stránky musíte odhlásiť z príslušnej siete,
 • musíte vymazať cookies nachádzajúce sa v zariadení a
 • zatvoriť a znovu spustiť váš prehliadač.

Po opätovnom prihlásení však budete v sieti opäť rozpoznateľní ako špecifický používateľ.

Podrobný popis príslušného spracovávania a možností pre odhlásenie sa (opt-out) sa nachádzajú v nižšie uvedených informáciách:

Vo všeobecnosti máte v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov nasledujúce práva:

Právo na informácie; právo na opravu; právo na vymazanie; právo na obmedzenie spracovávania; právo namietať; právo na prenosnosť údajov; právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov v súvislosti s nezákonným spracovávaním vašich osobných údajov.

Keďže však spoločnosť SCHUNK nemá úplný prístup k vašim osobným údajom, mali by ste pre uplatnenie vašich práv priamo kontaktovať poskytovateľov sociálnych médií, pretože každý z nich má prístup k osobným údajom svojich používateľov a môže prijať primerané opatrenia a poskytnúť informácie.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, tak sa vám samozrejme pokúsime pomôcť. Kontaktujte nás prostredníctvom nasledujúcej e-mailovej adresy datenschutz@de.schunk.com .

Poznámky týkajúce sa autorských práv a duševného vlastníctva

Ak chcete na našej webovej stránke zverejniť obrázky, text, plány, videá, hudbu atď., tak si dovoľujeme upozorniť, že týmto môžete všetky práva na používanie postúpiť sieti, čo by pre vás mohlo mať právne dôsledky, ak nie ste samotným autorom alebo držiteľom práv.