arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Polityka prywatności

Polityka prywatności SCHUNK GmbH & Co. KG

Witamy w naszej witrynie internetowej. Cenimy sobie Twoje zainteresowanie naszą firmą. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności danych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) oraz mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę SCHUNK GmbH & Co. KG (zwaną dalej „SCHUNK”) oraz o przysługujących Ci prawach.

Dane osobowe oznaczają dane w każdej postaci, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej. Obejmują one między innymi Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz Twój adres IP.

Dane, które nie mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika, uważa się za dane anonimowe.

Administrator danych i inspektor ochrony danych

Adresa
SCHUNK SE & Co. KG
Spanntechnik | Greiftechnik | Automatisierungstechnik
Bahnhofstr. 106 - 134
DE-74348 Lauffen/Neckar, Niemcy

Dane kontaktowe
Tel. +48-22-7262500
Faks +48-22-7262525
info@de.schunk.com
www.schunk.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
datenschutz@de.schunk.com

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Przede wszystkim informujemy Cię o prawach przysługujących Ci jako osobie, której dane dotyczą. Katalog tych praw znajduje się w art. 15–22 RODO. W ich zakres wchodzi:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania; (art. 18 RODO);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art 21 RODO).

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z: datenschutz@de.schunk.com . Możesz także skontaktować się z nami pod tym adresem e-mail, jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za przetwarzanie danych.

Prawo do sprzeciwu

W związku z przysługującym Ci prawem do sprzeciwu warto wiedzieć, że:

w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, bez potrzeby uzasadnienia. Takie przetwarzanie obejmuje również profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów. Taki sprzeciw możesz wnieść bezpłatnie i bez zachowania żadnej szczególnej formy (nieformalnie), kontaktując się pod adresem: datenschutz@de.schunk.com .

W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (nowej BDSG) oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych zostały unormowane głównie w art. 6 RODO.

Wykorzystujemy Twoje dane w celu zawarcia umowy, wykonania zobowiązań umownych i przewidzianych prawem, wykonania umowy, przedstawienia oferty produktów i usług oraz wzmocnienia więzi z klientem. Może to również obejmować czynności analityczne do celów marketingu i reklamy bezpośredniej. Rejestrujemy również dźwięk oraz obraz podczas wydarzeń i wykorzystujemy te zdjęcia i nagrania w naszych materiałach prasowych, firmowych publikacjach wewnętrznych (m.in. gazetkach dla klientów i pracowników, broszurach, ulotkach, katalogach, prezentacjach itp.), w naszej witrynie internetowej, a także na firmowych kanałach w mediach społecznościowych.

Twoja zgoda stanowi również zezwolenie w rozumieniu przepisów o prywatności danych. Zanim udzielisz zgody, informujemy Cię o celach przetwarzania danych oraz o przysługującym Ci prawie sprzeciwu. Jeżeli zgoda odnosi się także do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, poinformujemy Cię o tym wprost w treści zgody.

Szczególne kategorie danych określone w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są wyłącznie w przypadkach wymaganych prawem oraz jeśli nie ma powodów, by przypuszczać, że Twój prawnie uzasadniony interes ma nadrzędny charakter wobec wyłączenia z zakresu przetwarzania.

Ujawnianie osobom trzecim

Twoje dane będziemy przekazywać osobom trzecim wyłącznie w zakresie dopuszczonym przepisami prawa lub za odpowiednią zgodą. W innych przypadkach nie będziemy przekazywać Twoich danych osobom trzecim, chyba że będzie na nas ciążył taki obowiązek prawny (ujawnienie organom zewnętrznym takim jak organu nadzorujące lub organy ścigania).

Odbiorca danych / kategorie odbiorców

Zapewniamy, by Twoje dany były ujawniane wyłącznie osobom z naszej organizacji, które wymagają ich znajomości w celu wykonywania zobowiązań umownych oraz prawnych.

W wielu przypadkach nasze działy korzystają ze wsparcia usługodawców przy wykonywaniu swoich zadań (np. wysyłce biuletynów). Wszyscy usługodawcy zawarli obligatoryjne umowy o zachowaniu prywatności danych.

Przekazywanie/zamiar przekazania danych do państw trzecich

Dane przekazywane są do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wyłącznie w przypadkach wymaganych prawem lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Przekazujemy Twoje dane osobowe usługodawcy lub jego jednostkom powiązanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji mediów społecznościowych oraz treści wideo.

Wymagany poziom ochrony danych został zapewniony w drodze obligatoryjnych umów z usługodawcami o zachowanie prywatności danych.

Okresy zatrzymywania danych

Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do realizacji konkretnego celu. Należy mieć na uwadze, wiele aktów prawnych regulujących zatrzymywanie danych wymaga przechowywania danych przez dłuższe okresy. Dotyczy to głównie aktów regulujących przechowywanie danych na potrzeby handlowe lub podatkowe (m.in. niemiecki kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.). Dane zostaną usunięte po ich wykorzystaniu, chyba że obowiązujące wymogi w zakresie przechowywania danych przewidują inaczej.

Ponadto możemy zatrzymywać dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w razie zawiązania sporu, oraz wykorzystujemy je do celów dowodowych do upływu ustawowego terminu przedawnienia, który może wynosić do trzydziestu lat; zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczne przekazywanie danych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych danych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Zapewniane poziomy bezpieczeństwa poddaje się ciągłym przeglądom we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz dostosowuje się do nowych standardów bezpieczeństwa.

Przesyłanie danych do i z naszej witryny internetowej jest szyfrowane. Na naszej witrynie zapewniamy protokół komunikacyjny HTTPS oraz stosujemy najnowsze protokoły szyfrowania. Ponadto masz możliwość skorzystania z alternatywnych środków komunikacji (np. tradycyjnej poczty).

Obowiązek podawania danych

W celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego oraz wykonania powiązanych zobowiązań umownych oraz prawnych wymagane są rozmaite dane osobowe. To samo dotyczy korzystania z naszej witryny internetowej oraz z różnych funkcji, które oferuje.

Podsumowaliśmy informacje na ten temat w wyżej wspomnianym punkcie. W określonych przypadkach ciąży na nas prawny obowiązek gromadzenia lub udostępniania danych. Należy mieć na uwadze, że nie możemy przetwarzać Twojego zapytania ani realizować powiązanych stosunków umownych, jeżeli takie dane nie zostały podane.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych

Przetwarzane przez nas dane różnią się w zależności od kontekstu oraz od tego, czy składasz zamówienie online, kierujesz zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wysyłasz do nas aplikację, składasz reklamację lub rezerwujesz bądź przetwarzasz szkolenie online.

Należy mieć na uwadze, że możemy także osobno udostępniać informacje, odpowiednio do szczególnych sytuacji dotyczących przetwarzania, na przykład jeśli przesyłasz dokumenty aplikacyjne lub prośbę o kontakt.

W ramach stosunku umownego wykraczającego poza transakcję w sklepie internetowym oraz podejmując kroki poprzedzające zawarcie stosunku umownego przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Forma adresatywna, nazwisko, imię
 • Dane kontaktowe
 • Dane związane z pracą (funkcja, dział)
 • Dane handlowe, dane o zdolności kredytowej, dane do płatności
 • Dane bankowe (do obsługi polecenia zapłaty w standardzie SEPA – SEPA Direct Debit, w tym imię/nazwisko posiadacza rachunku) – o ile dotyczy
 • Informacja o preferowanym systemie płatności, informacja o zdolności kredytowej i historii kredytowej – o ile dotyczy
 • Firma SCHUNK może użyć Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, aby wysłać Ci informację w celach pozamarketingowych. Taka informacja może służyć do potwierdzenia nowego konta klienta, otwarcia lub przetworzenia zamówienia, powiadomienia Cię o ważnych zmianach w produktach lub usługach lub wysyłki prawnie wymaganych powiadomień i innych informacji.
 • Dane o rozmowie wygenerowane z połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, formularzy kontaktowych lub stron internetowych

Co do zasady pozyskujemy dane osobowe na etapie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w trakcie realizacji umowy.

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwa dostawcy usług internetowych
 • Informacje o stronie, z której do nas trafiłeś(-aś), oraz o kryteriach wyszukiwania
 • Informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym
 • Adres IP przypisany przez Twojego dostawcę usług internetowych
 • Informacje o żądanych plikach, ilości przesłanych danych, pobraniach/eksporcie plików
 • Informacje o stronach internetowych, które otworzyłeś(-aś) z poziomu naszej witryny, w tym o dacie i godzinie ich otwarcia
 • Ze względów technicznych związanych z bezpieczeństwem (m.in. w celu zapobieżenia atakom na nasz serwer sieciowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Po upływie nie więcej niż 7 dni dane są poddawane anonimizacji poprzez skrócenie adresu IP w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika.

Dane te są wymagane w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości stron, na które wszedłeś w tej witrynie. Mogą również posłużyć do zapewnienia bezpieczeństwa działania witryny internetowej.

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamawiasz rozmowę telefoniczną, zbieramy i przetwarzamy następujące dane [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), i b) RODO]:

 • Forma adresatywna, nazwisko, imię
 • Dane kontaktowe
 • Firma
 • Branża
 • Dział / stanowisko
 • Tel. / faks / e-mail
 • Kraj
 • Rola (opcjonalnie)
 • Dystrybutor SCHUNK (opcjonalnie)
 • Strona internetowa (opcjonalnie)
 • Zainteresowania (opcjonalnie)
 • Preferowana forma kontaktu (opcjonalnie)
 • Stanowisko (opcjonalnie)
 • Informacje o życzeniach i zainteresowaniach (opcjonalnie)

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane do aplikacji online [art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO]:

 • Podstawowe informacje o Tobie (np. imię i nazwisko, przedrostek nazwiska, data urodzenia, narodowość, stanowisko – o ile dotyczy)
 • Informacje o kwalifikacjach i wykształceniu (np. życiorys, świadectwa)
 • Dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail)
 • Informacje o pozwoleniu na pracę/pobyt – o ile dotyczy
 • Informacje o znajomości języków i umiejętnościach IT, jeśli wymagane
 • Informacje o prawie jazdy, jeżeli wymagane
 • Dalsze (fakultatywne) informacje takie jak najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy, gotowość do przeniesienia w inne miejsce
 • Informacja o tym, jak dowiedziałeś(-aś) się o wolnym stanowisku

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane na potrzeby subskrypcji biuletynów (art. 6 ust. 1 lit. a unijnego prawa RODO):

 • Nazwisko, imię
 • Adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy
 • pliki dziennika (zob. dodatek)

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane do celów szkolenia online:

 • Forma adresatywna, nazwisko, imię
 • Dane kontaktowe
 • Informacje związane z pracą (numer pracownika, rola, przełożony, dział)
 • Firma SCHUNK może użyć Twojego adresu e-mail SCHUNK, aby wysyłać Ci informacje w celach marketingowych i pozamarketingowych. Może to być wykorzystane do wysyłania informacji o e-learningach, webinariach lub szkoleniach.
 • Wyniki testów i historie uczenia się z e-learningu, webinariów i szkoleń, które ukończyłeś(-aś)
 • Profile stanowisk i umiejętności, z których niektóre mogą automatycznie wynikać z przetworzonych e-learningów, webinariów i szkoleń.

W ramach DIP (Distributor Information Portal, Portal informacji dystrybucyjnych) zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • Nazwisko, imię
 • Adres e-mail

Automatyczne podejmowanie indywidualnych decyzji

Nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Dodatek

Odsyłacze do innych dostawców

Nasza witryna internetowa zawiera również wyraźnie rozpoznawalne odsyłacze do witryn internetowych innych firm. Nie mamy wpływu na treść odsyłaczy do witryn innych dostawców. Nie ponosimy zatem odpowiedzialności za taką treść. Za treść takich witryn zawsze odpowiada dany dostawca lub administrator witryny.

Witryny, do których zamieściliśmy odsyłacze zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń i nadużyć w chwili tworzenia odsyłaczy. Wówczas nie stwierdzono tam żadnych nielegalnych treści. Jednakże ciągłe monitorowanie powiązanych odsyłaczami witryn nie jest możliwe bez konkretnych dowodów na nadużycia. Odsyłacze do stron zawierających nadużycia zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu naruszenia praw.

Pliki cookie (art. 6, ust. 1, lit f) RODO / art 6, ust. 1, lit. a) RODO, za udzieloną zgodą)

W niektórych miejscach naszej witryny internetowej są używane pliki cookie. Pliki cookie sprawiają, że witryna staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i działa sprawniej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczanie na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym Twojego komputera).

Pliki cookie umożliwiają nam analizę sposobu korzystania przez użytkowników z naszej witryny. Możemy dzięki temu dostosować treść witryny do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie pomagają nam także mierzyć skuteczność danej reklamy oraz zamieszczać reklamy np. według zainteresowań użytkownika.

Większość plików cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”. Są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane z Twojego komputera po upływie okresu ich ważności (zazwyczaj sześciu miesięcy), bądź też możesz usunąć je samodzielnie przed ich wygaśnięciem.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeżeli nie chcesz wysyłać informacji, możesz po prostu zmienić ustawienia swoje przeglądarki. Wciąż będzie możliwe korzystanie z usług w naszej witrynie bez ograniczeń (z wyjątkiem konfiguratorów).

Pliki cookie sprawiają, że witryna staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i działa sprawniej. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam analizę sposobu korzystania przez użytkowników z naszej witryny. Możemy dzięki temu dostosować treść do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie pomagają nam także mierzyć skuteczność danej reklamy oraz zamieszczać reklamy np. według zainteresowań użytkownika.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i są wysyłane do nas z komputera użytkownika. Oznacza to, że jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ponadto istniejące pliki cookie możesz w dowolnym czasie usunąć za pomocą przeglądarki lub innego oprogramowania. Da się to zrobić w większości popularnych przeglądarek internetowych.

Pamiętaj: jeżeli wyłączysz pliki cookie, nie wszystkie funkcje naszej witryny będą w pełni działać.

Profile użytkownika / metody śledzenia aktywności w sieci

Nasza witryna korzysta z Google Analytics, usług analizy statystyk sieciowych świadczonych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze do analizy korzystania przez Ciebie z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z witryny zwykle są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresu IP, to przed przekazaniem informacji Google skraca Twój adres IP w obrębie terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Działając w imieniu operatora naszej witryny, Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej witryny, wygeneruje raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz będzie świadczyć dodatkowe usługi na rzecz operatora witryny związane z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP uzyskany przez Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki; pamiętaj jednak, że możesz tym samym pozbawić się możliwości pełnego korzystania z części funkcji naszej witryny. Możesz również uniemożliwić wysyłanie lub przetwarzanie przez Google informacji generowanych przez pliki cookie o korzystaniu z witryny (w tym informacji o Twoim adresie IP), rezygnując z Google Analytics. W tym celu musisz pobrać i zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki, dostępny na stronie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. W kontekście debaty dotyczącej używania narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnego adresu IP należy mieć na względzie, że nasza witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”; zatem adresy IP są wykorzystywane w postaci skróconej, co uniemożliwia prześledzenie drogi wstecz do konkretnych użytkowników.

Korzystanie z Google DoubleClick (śledzenie aktywności)

Witryna wykorzystuje pliki cookie Google DoubleClick (tagi Floodlight). DoubleClick jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w Twojej przeglądarce. Służą one do analizy sposobu korzystania z witryny. Zebrane dane są poddawane anonimizacji oraz analizowane wyłącznie do celów statystycznych. Twojej przeglądarce zostaje przypisany pseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Możesz uniemożliwić korzystanie z plików cookie, klikając Link oraz pobierając i instalując dodatek blokujący do przeglądarki dostępny w zakładce „DoubleClick Opt-out Extension”. Możesz również wyłączyć możliwość korzystania z plików cookie na stronie Digital Advertising, klikając poniższy link Link .

Korzystanie z Google AdWords (remarketing / śledzenie konwersji)

Ta witryna korzysta z usługi Google AdWords. Google AdWords jest internetowym systemem reklamowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).
Wykorzystujemy funkcję remarketingu dostępną w usłudze Google AdWords. Funkcja remarketingu umożliwia wyświetlanie reklam w witrynach internetowych należących do sieci Google Display (tzw. „Google Ads” w witrynie Google lub innych witrynach) użytkownikom, którzy uprzednio odwiedzili naszą witrynę, na podstawie ich zainteresowań. W tym celu funkcja remarketingu analizuje sposób interakcji użytkownika z naszą witryną, m.in. oglądane produkty, aby móc wyświetlać w innych witrynach odpowiednio ukierunkowane reklamy po wizycie w naszej witrynie. Dlatego Google przechowuje numery w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny należące do sieci Google
Display Network. Numery te zwane „plikami cookie” rejestrują liczbę odwiedzin tych użytkowników. Taki numer służy do identyfikacji przeglądarki na konkretnym komputerze, a nie do identyfikacji konkretnej osoby. Nie następuje zbieranie danych osobowych.
Możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostępną wtyczkę: https://www.google.com/settings/ads/plugin . Więcej informacji o funkcji Google Remarketing oraz o polityce prywatności Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/ .
W ramach usługi Google AdWords korzystamy również z funkcji śledzenia konwersji. Kiedy klikasz na reklamę wyświetloną przez Google, w twoim komputerze zostaje zapisany plik cookie śledzenia konwersji. Pliki te wygasają po upływie 30 dni i nie zawierają danych osobowych, zatem nie służą do identyfikowania Ciebie. Informacje zbierane za pomocą plików śledzenia konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy włączyli funkcję śledzenia konwersji.
Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki; pamiętaj jednak, że możesz tym samym pozbawić się możliwości pełnego korzystania z części funkcji naszej witryny.
Ponadto możesz wyłączyć reklamy oparte na zainteresowaniach w Google i reklamy Google oparte na zainteresowaniach w sieci (w sieci reklamowej Google Display Network) w przeglądarce pod linkiem https://www.google.de/settings/ads klikając przycisk „Wyłącz” lub wyłączając tę opcję w https://www.aboutads.info/choices/ . Więcej informacji o ustawieniach i polityce prywatności Google znajduje się na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1 .

Wtyczki serwisów społecznościowych

Linki do sieci społecznościowych
Nasza witryna zawiera linki do witryn serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn oraz Xing. Rozpoznasz je po ikonkach poszczególnych serwisów społecznościowych. Klikając taki link, przeniesiesz się na stronę SCHUNK na danej platformie społecznościowej. Kiedy klikasz link do danego serwisu społecznościowego, zostaje nawiązane połączenie z serwerami tego serwisu. Serwis społecznościowy otrzymuje tym samym informację, że odwiedziłeś(-aś) naszą witrynę internetową. Dostawcy serwisu społecznościowego przekazywane są także inne dane. Mogą one zawierać:

 • Adres witryny zawierającej aktywowany przez Ciebie link
 • Datę i godzinę otwarcia witryny lub aktywacji linku
 • Informację o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym
 • Adres IP

Jeśli klikając link byłeś(-aś) już zalogowany(-a) do danego serwisu społecznościowego, dostawca tego serwisu może ustalić Twoją nazwę użytkownika, a prawdopodobnie także prawdziwe imię i nazwisko – na podstawie przekazanych danych skojarzonych z osobistym kontem użytkownika tego serwisu społecznościowego. Możesz zapobiec skojarzeniu przekazywanych danych z danymi konta użytkownika, uprzednio wylogowując się z serwisu społecznościowego.
Serwery mediów społecznościowych znajdują się na terytorium USA oraz innych krajów spoza Unii Europejskiej. W związku z tym dane mogą być przetwarzane także przez dostawcę serwisu społecznościowego w krajach spoza Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że przedsiębiorstwa w tych krajach podlegają przepisom o ochronie danych, które mogą nie zapewniać takiego samego zakresu ochrony danych osobowych, jak przepisy obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Należy pamiętać, że nie mamy wpływu na zakres, charakter oraz cel przetwarzania danych przez dostawcę serwisu społecznościowego. Więcej informacji o sposobie wykorzystywania Twoich danych przez serwisy społecznościowe, do których linki widnieją w naszej witrynie internetowej, znajduje się w politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

Facebook

Wykorzystujemy również tzw. wtyczki społecznościowe z serwisu Facebook, takie jak przycisk „Lubię to”. Wtyczkę dostarcza i obsługuje firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczka jest wyraźnie opatrzona logo serwisu Facebook. Kiedy wejdziesz na jedną z naszych stron zawierającą wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże połączenie z serwerem Facebook. Facebook przesyła zawartość wtyczki bezpośrednio do Twojej przeglądarki i wyświetla się to w naszym środowisku bez żadnej naszej ingerencji.

W określonych sytuacjach Facebook może śledzić Twoje wizyty na danej stronie i kojarzyć je z kontem w tym serwisie, jeśli takie konto posiadasz lub ostatnio odwiedziłeś(-aś) serwis Facebook bądź stronę z zawartością z serwisu Facebook. Jeśli aktywnie korzystasz z wtyczek (np. klikasz na przycisk „Lubię to”), odpowiednie informacje są przesyłane bezpośrednio do serwisu Facebook, bez żadnej ingerencji z naszej strony. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania Twoich danych przez Facebook, zapoznaj się z zasadami serwisu Facebook dotyczącymi danych. Dowiesz się z nich także więcej o przysługujących Ci prawach oraz ustawieniach w celu ochrony swojej prywatności.

Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook skojarzył Twoją wizytę w naszej witrynie z kontem w tym serwisie, upewnij się, że wylogowałeś(-aś) się z serwisu Facebook, lub zaznacz pole wyboru na końcu niniejszego paragrafu.

Możesz też zablokować wtyczki społecznościowe na pomocą dodatków do przeglądarki takich jak Facebook Blocker.

Twitter

Nasza witryna ma wbudowane niektóre funkcje serwisu Twitter. Funkcje te dostarcza firma Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kiedy będziesz używać Twittera oraz funkcji „retweet” odwiedzane przez Ciebie strony będą kojarzone z Twoim kontem w serwisie Twitter i ujawniane innym użytkownikom. Dane o Twojej wizycie zostaną przekazane do serwisu Twitter.

Należy pamiętać, że jako dostawca stron nie znamy zawartości przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twitter. Aby uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera, zobacz https://twitter.com/privacy .

Możesz zmienić ustawienia dotyczące prywatności w serwisie Twitter, odwiedzając stronę https://twitter.com/account/settings .

Youtube

Nasza witryna wykorzystuje wtyczki z YouTube, serwisu będącego własnością Google. Serwis obsługuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kiedy otworzysz w naszej witrynie stronę zawierającą wtyczkę YouTube, zostajesz połączony(-a) z serwerem YouTube. Wówczas serwer YouTube dowiaduje się, którą z naszych stron otworzyłeś(-aś).
Jeśli jesteś zalogowany(-a) na swoje konto YouTube, serwis YouTube może bezpośrednio skojarzyć Twoją historię wyszukiwania z Twoim osobistym profilem. Aby temu zapobiec, uprzednio wyloguj się z konta YouTube.
Więcej informacji o postępowaniu z danymi osobowymi znajduje się w polityce prywatności serwisu YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

LinkedIn

Ta strona internetowa wykorzystuje technologię analizy i śledzenia konwersji firmy LinkedIn Inc. („LinkedIn”), LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Wyżej wymieniona technologia firmy LinkedIn umożliwia wyświetlanie reklam w oparciu o Twoje zainteresowania i preferencje. Podstawę prawną dla tego przetwarzania danych stanowi nasz uzasadniony interes w marketingu zorientowanym na potrzeby klienta, art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Ponadto LinkedIn dostarcza nam również zagregowane i anonimowe raporty na temat działalności reklamowej oraz informacje dotyczące Twojej aktywności na naszej witrynie. LinkedIn jest jednak w stanie powiązać wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika platformy LinkedIn.

Nie mamy wpływu ma dane gromadzone przez LinkedIn w ten sposób ani też na zakres danych gromadzonych przez LinkedIn. Nie jest nam również znana treść danych przekazywanych do LinkedIn.

Więcej informacji na temat ochrony danych na LinkedIn znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Możesz wycofać zgodę na przeprowadzaną przez LinkedIn analizę zachowania użytkownika i wyświetlanie rekomendacji opartych na zainteresowaniach („rezygnacja”). Aby to zrobić, kliknij pole „Wycofaj zgodę na LinkedIn” (dla członków LinkedIn) lub „Wycofaj zgodę” (dla pozostałych użytkowników) na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

Formularz kontaktowy/ kontakt pocztą elektroniczną (art. 6 ust. 1, pkt a) i b) RODO.

Nasza witryna zwiera formularz kontaktowy, którego można użyć, aby się z nami skontaktować. Jeżeli napiszesz do nas wiadomość korzystając z formularza kontaktowego, przetworzymy dane podane przez Ciebie w formularzu, aby się z Tobą skontaktować oraz odpowiedzieć na Twoje pytania i opinie.

Przestrzegamy zasady minimalizacji danych oraz unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, zatem wymagamy podania wyłącznie informacji nieodzownych do skontaktowania się z Tobą. Należy do nich Twój adres e-mail oraz sama treść w polu wiadomości. Ponadto przetwarzamy Twój adres IP ze względów technicznych oraz związanych z ochroną prawną. Wszelkie inne rubryki danych są fakultatywne i można je wypełnić dobrowolnie (np. abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje pytanie w sposób bardziej spersonalizowany).

Jeśli skontaktujesz się z nami pocztą elektroniczną, przetworzymy Twoje dane osobowe podane w treści wiadomości e-mail wyłącznie na potrzeby przetworzenia Twojego zapytania.

Rejestracja na seminaria internetowe (art. 6 ust. 1 lit. b ustawy unijnej RODO)

Odwiedzając naszą stronę internetową, masz możliwość zarejestrowania się na niektóre seminaria internetowe.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy (opcjonalnie)
 • Dalsze informacje (opcjonalnie)

Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia Twojej rejestracji i skoordynowania Twojego udziału w odpowiednim seminarium internetowym i zostaną usunięte, gdy tylko przestanie obowiązywać cel gromadzenia danych, przy czym należy odpowiednio uwzględnić ustawowe okresy przechowywania. Zapewniamy, by Twoje dany były ujawniane wyłącznie osobom z naszej organizacji, które wymagają ich znajomości w celu wykonywania zobowiązań umownych oraz prawnych. W ramach rejestracji Twoje dane zostaną również przekazane do celów realizacji następującym odbiorcom: Centralna Koordynacja Imprez ( kundenevents@de.schunk.com ).
Dane nie są przekazywane do państw trzecich (spoza UE/EOG).

Biuletyn (art. 6, ust. 1, lit. a) RODO)

Na naszej stronie możesz dokonać subskrypcji naszego bezpłatnego biuletynu. Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko podane w subskrypcji posłużą wyłącznie do wysyłki spersonalizowanego biuletynu.

Przestrzegamy zasady minimalizacji danych oraz unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, zatem do subskrypcji wymagamy podania wyłącznie adresu e-mail (lub imienia i nazwiska w przypadku spersonalizowanego biuletynu). Ponadto podczas subskrypcji biuletynu przetwarzamy Twój adres IP ze względów technicznych oraz związanych z ochroną prawną.

Możesz anulować swoją subskrypcję w dowolnym czasie, korzystając z opcji rezygnacji zawartej w biuletynie, wycofując tym samym swoją zgodę.

Biuletyny SCHUNK zawierają sygnalizatory WWW. Sygnalizator WWW to drobny element graficzny wbudowany w wiadomość e-mail w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Umożliwia on analizę statystyczną wyników (sukcesu lub porażki) kampanii marketingowej online. SCHUNK może wykorzystywać wbudowane sygnalizatory WWW do wykrywania, czy i kiedy wiadomość poczty elektronicznej została otwarta przez osobę, której dane dotyczą oraz które odsyłacze w wiadomości osoba ta otworzyła.

Administrator danych przechowuje i analizuje dane osobowe zebrane przez sygnalizatory WWW wbudowane w biuletyny, aby zoptymalizować wysyłkę biuletynów oraz lepiej dostosować treść przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą mogą w każdej chwili wycofać specjalne zgody udzielone podczas procedury podwójnej zgody. Te dane osobowe są usuwane przez administratora po wycofaniu zgody przez użytkownika. SCHUNK automatycznie poczytuje anulowanie biuletynu za wycofanie zgody.

Cele reklamowe związane z istniejącymi klientami [art. 6, ust. 1, lit. f) RODO]

Firma SCHUNK jest zainteresowana podtrzymywaniem stosunków z Tobą jako klientem, oraz chce przekazywać Ci informacje oraz oferty dotyczące naszych produktów, usług oraz wydarzeń. W związku z tym przetwarzamy dane w celu wysyłki do Ciebie odpowiednich informacji pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; obejmuje to także profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego. W razie Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych do tych celów.

Sprzeciw możesz wnieść bezpłatnie, bez potrzeby zachowania żadnej szczególnej formy oraz bez podawania uzasadnienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@de.schunk.com lub wysyłając pismo na adres SCHUNK SE & Co. KG, Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Niemcy

Zdjęcia i nagrania dźwiękowe podczas wydarzeń (art. 6, ust. 1, lit. f) RODO)

Podczas targów i innych wydarzeń robimy zdjęcia oraz rejestrujemy obraz (w formie fotografii, filmów wideo itp.). Wykorzystujemy te zdjęcia i nagrania w naszych materiałach prasowych, firmowych publikacjach wewnętrznych (m.in. gazetkach dla klientów i pracowników, broszurach, ulotkach, katalogach, prezentacjach itp.), w naszej witrynie internetowej, a także na firmowych kanałach w mediach społecznościowych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Twoich danych osobowych na potrzeby materiałów prasowych; obejmuje to także profilowanie na potrzeby nagrań. W razie Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych do tych celów. Sprzeciw możesz wnieść bezpłatnie, bez potrzeby zachowania żadnej szczególnej formy oraz bez podawania uzasadnienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@de.schunk.com lub wysyłając pismo na adres SCHUNK SE & Co. KG, Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Niemcy.

Portal aplikacyjny (art. 6, ust. 1, lit. a) i b) RODO)

Dziękujemy za zainteresowanie karierą zawodową w firmie SCHUNK. Jesteśmy świadomi wagi Twoich danych i przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podajesz w formularzu aplikacyjnym, wyłącznie na potrzeby zapewnienia sprawnego i rzetelnego przebiegu procesu naboru oraz kontaktu z Tobą podczas tego procesu. Żadne dane nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Twojej zgody.

Zostaniesz poproszony(-a) o podanie danych osobowych w formularzu aplikacyjnym. Przestrzegamy zasady minimalizacji danych oraz unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, zatem wymagamy podania wyłącznie danych, których potrzebujemy w celu pełnej oceny Twoich dokumentów aplikacyjnych (takich jak życiorys) oraz danych, które mamy prawny obowiązek gromadzić. Dane obowiązkowe zostały oznaczone * (gwiazdką). Ponadto przetwarzamy Twój adres IP ze względów technicznych oraz związanych z ochroną prawną.

Niestety nie możemy ocenić Twoich dokumentów aplikacyjnych bez tych danych. W razie ich braku nasz system zablokuje możliwość przesłania dokumentów aplikacyjnych. Możesz również podać dobrowolne informacje w formularzu aplikacyjnym.

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony oraz zachowania poufności Twoich danych w najszerszym możliwym zakresie. Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną zaszyfrowane oraz przesłane do nas za pomocą naszego systemu aplikacyjnego.

Przechowujemy Twoje dane do wyżej wymienionych celów do chwili zakończenia procesu naboru oraz upływu terminów końcowych, w każdym razie nie dłużej niż przez sześć miesięcy od otrzymania decyzji.

Treści internetowe dla dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą podawać nam żadnych danych osobowych bez zgody opiekuna prawnego ani udzielać zgody samodzielnie. Zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego udziału w naszych wydarzeniach online oraz w zainteresowaniach swoich dzieci. Jeżeli występują jakiekolwiek testy w celu potwierdzenia wieku lub specjalne ostrzeżenia dotyczące ochrony dzieci/prywatności danych (np. w aplikacjach), należy wyjaśnić je tutaj lub zamieścić osobny odsyłacz.

Korzystanie z DIP (Distribution Information Portal, Portal informacji dystrybucyjnych)

Pod pewnymi warunkami wstępnymi jest możliwość korzystania z naszego DIP (Portalu informacji dystrybucyjnych). Aby się zarejestrować, musisz podać swoje dane osobowe. Zostanie dla Ciebie utworzone spersonalizowane konto. Twój adres e-mail jest używany jako Twój login oraz do podania hasła. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE RODO, ponieważ może on być wykorzystany do realizacji wszelkich środków przedumownych.

W tym przypadku naturalnie przestrzega się również zasady minimalizacji danych oraz unikania gromadzenia niepotrzebnych danych, ponieważ gromadzone są tylko dane niezbędne do korzystania z DIP. Dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte po osiągnięciu tego celu. Oczywiście masz również możliwość – jeśli nie chcesz już korzystać z naszego DIP – usunięcia konta. Aby to zrobić, po prostu skontaktuj się z osobą kontaktową SCHUNK lub wyślij wiadomość e-mail na adres datenschutz@de.schunk.com lub wyślij pismo na adres SCHUNK SE & Co. KG, Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik, Bahnhofstr. 106 - 134, D-74348 Lauffen/Neckar, Niemcy.

Korzystanie ze sklepu SCHUNK Shop

Do złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu SCHUNK Shop konieczne jest podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy i umożliwienia nam przetworzenia Twojego zamówienia. Dane, które są wymagane do zawarcia umowy, zostały podświetlone. Pozostałe dane są nieobowiązkowe. Korzystanie ze sklepu SCHUNK Shop wymaga zarejestrowania i utworzenia konta klienta dla Twojej firmy, co umożliwi nam zapisanie Twoich danych i ich wykorzystanie w późniejszych transakcjach zakupu. Jeśli utworzysz konto klienta, korzystając z zakładki „My Account” (moje konto), Twoje dane zostaną zachowane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przechowywanie. W strefie klienta możesz w każdej chwili usunąć wszystkie inne dane, w tym konto klienta.

Nasi przedstawiciele handlowi mogą korzystać z trybu wspomaganej obsługi (ASM – Assisted Service Mode), aby uzyskać dostęp do Twojego konta klienta, danych w Twoim profilu oraz danych zamówienia (historii zamówień) znajdujących się w tej strefie w celu rozwiązywania problemów z zamówieniami, udzielania odpowiedzi na pytania klienta oraz doradztwa i pomocy przy Twoich zamówieniach.

Przetwarzamy dane podane przez Ciebie w celu realizacji Twojego zamówienia. W związku z tym możemy przekazywać naszemu bankowi dane dotyczące Twojej płatności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia RODO. Wykorzystywanie trybu ASM przez nasz personel handlowy wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6, ust. 1 akapit pierwszy lit. f RODO

Możesz skorzystać z funkcji recenzji w naszym sklepie, aby przesłać publiczne komentarze i recenzje poszczególnych produktów. Aby zamieścić opinię, należy wpisać jej treść oraz swoją nazwę klienta w formularzu. Po zamieszczeniu opinii w sklepie opublikujemy nazwę klienta wraz z opiniowanym produktem. W celu zapobieżenia niewłaściwemu używaniu funkcji recenzowania, po zamieszczeniu przez Ciebie opinii przechowujemy Twój adres IP przez jeden tydzień, zanim zostanie usunięty. Przechowywanie tych danych umożliwia nam obronę przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi w razie zamieszczenia bezprawnych treści. Ponadto wymagamy podania Twojego adresu e-mail do kontaktu w razie sprzeciwu wyrażonego przez nas lub osoby trzecie powołujące się na bezprawność treści opinii. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) i f) rozporządzenia RODO. Treść opinii klientów nie jest sprawdzana przed publikacją. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania opinii zakwestionowanych przez osoby trzecie jako bezprawne.

Możemy również przetwarzać podawane przez Ciebie informacje, aby powiadamiać Cię o innych ciekawych produktach z naszego asortymentu lub wysyłać wiadomości e-mail z informacjami technicznymi.

Zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego mamy obowiązek przechowywania Twoich danych adresowych, danych do płatności i danych zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże po upływie dwóch lat ograniczamy przetwarzanie danych, tj. Twoje dane posłużą wówczas jedynie na potrzeby spełnienia ustawowych obowiązków.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, a w szczególności danych finansowych, składanie zamówienia jest szyfrowane metodami odpowiadającymi najnowszym postępom technologicznym.

Korzystanie z usługi drukowania 3D SCHUNK (art. 6, ust. 1 lit. a) i b) RODO)

Aby móc skorzystać z usługi drukowania 3D SCHUNK, musisz zarejestrować się oraz utworzyć konto klienta dla swojej firmy. W procedurze rejestracji do korzystania z usługi drukowania 3D stosujemy potwierdzenie za pomocą wiadomości poczty elektronicznej. Po wprowadzeniu danych wymaganych do rejestracji otrzymasz na podany adres wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie zamiaru rejestracji do korzystania z usługi. Jeżeli nie potwierdzisz rejestracji w terminie jednego miesiąca, Twoje informacje zostaną usunięte. Po potwierdzeniu rejestracji musisz podać informacje wymagane w formularzu online. Dane wymagane do przetwarzania i finalizacji projektów 3D zostały wyszczególnione w formularzu rejestracyjnym online. Pozostałe dane są nieobowiązkowe. Przechowywane informacje obejmują: adres e-mail, imię i nazwisko osoby fizycznej działającej w imieniu klienta, nazwa przedsiębiorstwa i adres klienta, firmowy numer telefonu oraz datę rejestracji. Ponadto przechowujemy Twoje zamówienia i projekty 3D, aby móc zapewnić wgląd w ukończone i bieżące projekty 3D na pulpicie. Wszystkie dane podane przez Ciebie podczas zakładania konta zostaną zachowane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przechowywanie. W strefie klienta możesz w każdej chwili usunąć wszystkie swoje dane, w tym konto klienta. Przetwarzamy dane podane przez Ciebie w celu realizacji Twojego zamówienia oraz ukończenia projektu 3D. Podane przez Ciebie informacje wykorzystujemy również do kontaktu w celu odpowiedzi na Twoje ewentualne pytania o projekt 3D. Możemy również przekazać Twoje dane do płatności naszemu bankowi w celu przetworzenia zamówienia. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 akapit pierwszy lit. b) rozporządzenia RODO.

Zgodnie z przepisami prawa handlowego i podatkowego mamy obowiązek przechowywania Twoich danych adresowych, danych do płatności i danych zamówienia przez okres dziesięciu lat. Jednakże po upływie dwóch lat ograniczamy przetwarzanie danych, tj. Twoje dane posłużą wówczas jedynie na potrzeby spełnienia ustawowych obowiązków.

Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych, a w szczególności danych finansowych, składanie zamówienia jest szyfrowane jedną z najnowszych metod szyfrowania.

Pobieranie danych CAD

Oferujemy możliwość, m.in. przez podanie parametrów technicznych, pobrania odpowiednich informacji o produkcie lub przesłania ich na Twój adres e-mail.
Czyniąc to, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Firma
 • Kod pocztowy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu (opcjonalnie)

Kraj jest również automatycznie rejestrowany za pośrednictwem Twojego adresu IP, ale można to również dostosować ręcznie.

Należy pamiętać, że Twoje dane zostaną przesłane do CADENAS GmbH, Schernecker Str. 5, 86167 Augsburg, Niemcy w celu przetworzenia Twojego zapytania.

Podstawą prawną gromadzenia danych, w tym przesyłania do CADENAS GmbH w celu przetworzenia Twojego żądania, jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych.

Możesz również opcjonalnie zapisać się do naszego biuletynu SCHUNK za pomocą formularza. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na odpowiednie informacje w niniejszej Polityce prywatności.

Ponadto możesz zezwolić nam na przechowywanie Twoich danych kontaktowych do przyszłych pobrań. W takim przypadku ustawiany jest odpowiedni plik cookie, który rozpozna Cię podczas następnej wizyty.