Polityka prywatności

Polityka prywatności SCHUNK GmbH & Co. KG

Witamy w naszej witrynie internetowej. Cenimy sobie Twoje zainteresowanie naszą firmą. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony prywatności Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prywatności danych, w szczególności ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) oraz mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. Niniejsza polityka prywatności zawiera szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych przez spółkę SCHUNK GmbH & Co. KG (zwaną dalej „SCHUNK”) oraz o przysługujących Ci prawach. Dane osobowe oznaczają dane w każdej postaci, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej. Obejmują one między innymi Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz Twój adres IP. Dane, które nie mogą posłużyć do identyfikacji użytkownika, uważa się za dane anonimowe.

Administrator danych i inspektor ochrony danych Adres
SCHUNK GmbH & Co. KG
Spann- and Greiftechnik
, Bahnhofstr. 106-134,
74348 Lauffen/Neckar, Niemcy Informacje kontaktowe
Tel. +49-7133-103-0
Faks +49-7133-103-2399
info@de.schunk.com
www.schunk.com Dane kontaktowe inspektors ochrony danych
datenschutz@de.schunk.com
Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Niniejszym informujemy Cię o prawach przysługujących Ci jako osobie, które dane dotyczą. Katalog tych praw znajduje się w art. 15-22 RODO. W ich zakres wchodzi:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania; (art. 18 RODO);
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art 21 RODO).

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z datenschutz@de.schunk.com. Możesz także skontaktować się z nami pod tym adresem e-mail, jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie. Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Prawo sprzeciwu W odniesieniu do prawa sprzeciwu zwracamy uwagę, że: w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, bez potrzeby uzasadnienia. Takie przetwarzanie obejmuje również profilowanie na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów. Taki sprzeciw możesz wnieść bezpłatnie i bez zachowania żadnej szczególnej formy (nieformalnie), kontaktując się pod adresem datenschutz@de.schunk.com. W przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych (nowej BDSG) oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony danych. Podstawy prawne przetwarzania danych zostały unormowane głównie w art. 6 RODO. Wykorzystujemy Twoje dane w celu zawarcia umowy, wykonania zobowiązań umownych i przewidzianych prawem, wykonania umowy, przedstawienia oferty produktów i usług oraz wzmocnienia więzi z klientem. Może to również obejmować czynności analityczne do celów marketingu i reklamy bezpośredniej. Rejestrujemy również dźwięk oraz obraz podczas wydarzeń i wykorzystujemy te zdjęcia i nagrania w naszych materiałach prasowych, firmowych publikacjach wewnętrznych (m.in. gazetkach dla klientów i pracowników, broszurach, ulotkach, katalogach, prezentacjach itp.), w naszej witrynie internetowej, a także na firmowych kanałach w mediach społecznościowych. Twoja zgoda stanowi również zezwolenie w rozumieniu przepisów o prywatności danych. Zanim udzielisz zgody, informujemy Cię o celach przetwarzania danych oraz o przysługującym Ci prawie sprzeciwu. Jeżeli zgoda odnosi się także do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, poinformujemy Cię o tym wprost w treści zgody. Szczególne kategorie danych określone w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są wyłącznie w przypadkach wymaganych prawem oraz jeśli nie ma powodów, by przypuszczać, że Twój prawnie uzasadniony interes ma nadrzędny charakter wobec wyłączenia z zakresu przetwarzania.

Ujawnianie osobom trzecim Twoje dane będziemy przekazywać osobom trzecim wyłącznie w zakresie dopuszczonym przepisami prawa lub za odpowiednią zgodą. W innych przypadkach nie będziemy przekazywać Twoich danych osobom trzecim, chyba że będzie na nas ciążył taki obowiązek prawny (ujawnienie organom zewnętrznym takim jak organu nadzorujące lub organy ścigania).

Odbiorca danych / kategorie odbiorców Zapewniamy, że Twoje dane są ujawniane wyłącznie osobom z naszej organizacji, które wymagają ich znajomości w celu wykonywania zobowiązań umownych oraz prawnych. W wielu przypadkach nasze działy korzystają ze wsparcia usługodawców przy wykonywaniu swoich zadań (np. wysyłce biuletynów). Wszyscy usługodawcy zawarli obligatoryjne umowy o zachowaniu prywatności danych.

Przekazywanie/zamiar przekazania danych do państw trzecich Dane przekazywane są do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wyłącznie w przypadkach wymaganych prawem lub na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Przekazujemy Twoje dane osobowe usługodawcy lub jego jednostkom powiązanym w Stanach Zjednoczonych Ameryki, abyś mógł korzystać z funkcji mediów społecznościowych oraz treści wideo. Wymagany poziom ochrony danych został zapewniony w drodze obligatoryjnych umów z usługodawcami o zachowanie prywatności danych.

Okresy zatrzymywania danych Twoje dane przechowujemy tak długo, jak jest to wymagane do realizacji konkretnego celu. Należy mieć na uwadze, wiele aktów prawnych regulujących zatrzymywanie danych wymaga przechowywania danych przez dłuższe okresy. Dotyczy to głównie aktów regulujących przechowywanie danych na potrzeby handlowe lub podatkowe (m.in. niemiecki kodeks handlowy, kodeks podatkowy itp.). Dane zostaną usunięte po ich wykorzystaniu, chyba że obowiązujące wymogi w zakresie przechowywania danych przewidują inaczej. Ponadto możemy zatrzymywać dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w razie zawiązania sporu, oraz wykorzystujemy je do celów dowodowych do upływu ustawowego terminu przedawnienia, który może wynosić do trzydziestu lat; zwykły termin przedawnienia wynosi trzy lata.

Bezpieczne przekazywanie danych Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych danych przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Zapewniane poziomy bezpieczeństwa poddaje się ciągłym przeglądom we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa oraz dostosowuje się do nowych standardów bezpieczeństwa. Przesyłanie danych do i z naszej witryny internetowej jest szyfrowane. Na naszej witrynie zapewniamy protokół komunikacyjny HTTPS oraz stosujemy najnowsze protokoły szyfrowania. Ponadto masz możliwość skorzystania z alternatywnych środków komunikacji (np. tradycyjnej poczty).

Obowiązek podawania danych W celu nawiązania, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego oraz wykonania powiązanych zobowiązań umownych i prawnych wymagane są rozmaite dane osobowe. To samo dotyczy korzystania z naszej witryny internetowej oraz z różnych funkcji, które oferuje. Podsumowaliśmy informacje na ten temat w wyżej wspomnianym punkcie. W określonych przypadkach ciąży na nas prawny obowiązek gromadzenia lub udostępniania danych. Należy mieć na uwadze, że nie możemy przetwarzać Twojego zapytania ani realizować powiązanych stosunków umownych, jeżeli takie dane nie zostały podane.

Kategorie, źródła i pochodzenie danych Przetwarzane przez nas dane różnią się w zależności od kontekstu oraz od tego, czy składasz zamówienie online, kierujesz zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, wysyłasz do nas aplikację lub składasz reklamację.

Należy mieć na uwadze, że możemy także osobno udostępniać informacje, odpowiednio do szczególnych sytuacji dotyczących przetwarzania, na przykład jeśli przesyłasz dokumenty aplikacyjne lub prośbę o kontakt. W ramach stosunku umownego wykraczającego poza transakcję w sklepie internetowym oraz podejmując kroki poprzedzające zawarcie stosunku umownego przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • format adresu, nazwisko, imię
 • dane kontaktowe
 • dane związane z pracą (funkcja, dział)
 • dane handlowe, dane o zdolności kredytowej, dane do płatności
 • dane bankowe (do obsługi polecenia zapłaty w standardzie SEPA – SEPA Direct Debit, w tym imię/nazwisko posiadacza rachunku) – o ile dotyczy
 • informacja o preferowanym systemie płatności, informacja o zdolności kredytowej i historii kredytowej – o ile dotyczy
 • Firma SCHUNK może użyć Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, aby wysłać Ci informację w celach pozamarketingowych. Taka informacja może służyć do potwierdzenia nowego konta klienta, otwarcia lub przetworzenia zamówienia, powiadomienia Cię o ważnych zmianach w produktach lub usługach lub wysyłki prawnie wymaganych powiadomień i innych informacji.
 • Dane o rozmowie wygenerowane z połączeń telefonicznych, wiadomości e-mail, formularzy kontaktowych lub stron internetowych

  Co do zasady pozyskujemy dane osobowe na etapie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w trakcie realizacji umowy.

  Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, zbieramy i przetwarzamy następujące dane:

 • nazwa dostawcy usług internetowych
 • informacje o stronie, z której do nas trafiłeś, oraz o kryteriach wyszukiwania
 • informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym
 • adres IP przypisany przez Twojego dostawcę usług internetowych
 • informacje o żądanych plikach, ilości przesłanych danych, pobraniach/eksporcie plików
 • informacje o stronach internetowych, które otworzyłeś z poziomu naszej witryny, w tym o dacie i godzinie ich otwarcia
 • Ze względów technicznych związanych z bezpieczeństwem (m.in. w celu zapobieżenia atakom na nasz serwer sieciowy) dane te są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Po upływie nie więcej niż 7 dni dane są poddawane anonimizacji poprzez skrócenie adresu IP w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika.

 • Dane te są wymagane w celu prawidłowego wyświetlenia zawartości stron, na które wszedłeś w tej witrynie. Mogą również posłużyć do zapewnienia bezpieczeństwa działania witryny internetowej.

  Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub zamawiasz rozmowę telefoniczną, zbieramy i przetwarzamy następujące dane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), i b) RODO):

 • format adresu, nazwisko, imię
 • dane kontaktowe
 • Firma
 • Branża
 • Dział / stanowisko
 • Tel. / faks / e-mail
 • Kraj
 • Rola (opcjonalnie)
 • Sprzedawca detaliczny Schunk (opcjonalnie)
 • Strona internetowa (opcjonalnie)
 • Zainteresowania (opcjonalnie)
 • Preferowana forma kontaktu (opcjonalnie)
 • Stanowisko (opcjonalnie)
 • Informacje o życzeniach i zainteresowaniach (opcjonalnie)

 • Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane do aplikacji online (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO):

 • podstawowe informacje o Tobie (np. imię i nazwisko, przedrostek nazwiska, data urodzenia, narodowość, stanowisko - o ile dotyczy)
 • informacje o kwalifikacjach i wykształceniu (np. życiorys, wyciągi)
 • dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail)
 • informacje o pozwoleniu na pracę/pobyt - o ile dotyczy
 • informacje o znajomości języków i umiejętnościach IT, jeśli wymagane
 • informacje o prawie jazdy, jeżeli wymagane
 • dalsze (fakultatywne) informacje takie jak najszybszy możliwy termin rozpoczęcia pracy, gotowość do przeniesienia w inne miejsce
 • informacja o tym, jak dowiedziałeś się o wolnym stanowisku

 • Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane na potrzeby subskrypcji biuletynów (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO):

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • Zwrot grzecznościowy
 • pliki dziennika (zob. dodatek)
 • Automatyczne podejmowanie indywidualnych decyzji

  Nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

  Dodatek

  Odsyłacze do innych dostawców

  Nasza witryna internetowa zawiera również wyraźnie rozpoznawalne odsyłacze do witryn internetowych innych firm. Nie mamy wpływu na treść odsyłaczy do witryn innych dostawców. Nie ponosimy zatem odpowiedzialności za taką treść. Za treść takich witryn zawsze odpowiada dany dostawca lub administrator witryny.

  Witryny, do których zamieściliśmy odsyłacze zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń i nadużyć w chwili tworzenia odsyłaczy. Wówczas nie stwierdzono tam żadnych nielegalnych treści. Jednakże ciągłe monitorowanie powiązanych odsyłaczami witryn nie jest możliwe bez konkretnych dowodów na nadużycia. Odsyłacze do stron zawierających nadużycia zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu naruszenia praw.

  Pliki cookie (art. 6, ust. 1, lit f) RODO / art 6, ust. 1, lit. a) RODO, za udzieloną zgodą)

  W niektórych miejscach naszej witryny internetowej są używane pliki cookie. Pliki cookie sprawiają, że witryna staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i działa sprawniej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczanie na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym Twojego komputera).

  Pliki cookie umożliwiają nam analizę sposobu korzystania przez użytkowników z naszej witryny. Możemy dzięki temu dostosować treść witryny do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie pomagają nam także mierzyć skuteczność danej reklamy oraz zamieszczać reklamy np. według zainteresowań użytkownika.

  Większość plików cookie to tzw. „sesyjne pliki cookie”. Są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane z Twojego komputera po upływie okresu ich ważności (zazwyczaj sześciu miesięcy), bądź też możesz usunąć je samodzielnie przed ich wygaśnięciem.

  Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Jeżeli nie chcesz wysyłać informacji, możesz po prostu zmienić ustawienia swoje przeglądarki. Wciąż będziesz mógł korzystać z usług w naszej witrynie bez ograniczeń (z wyjątkiem konfiguratorów).

  Pliki cookie sprawiają, że witryna staje się bardziej przyjazna dla użytkownika, bezpieczniejsza i działa sprawniej. Ponadto pliki cookie umożliwiają nam analizę sposobu korzystania przez użytkowników z naszej witryny. Możemy dzięki temu dostosować treść witryny do potrzeb odwiedzających. Pliki cookie pomagają nam także mierzyć skuteczność danej reklamy oraz zamieszczać reklamy np. według zainteresowań użytkownika.

  Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i są wysyłane do nas z komputera użytkownika. Oznacza to, że jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć pliki cookie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ponadto istniejące pliki cookie możesz w dowolnym czasie usunąć za pomocą przeglądarki lub innego oprogramowania. Da się to zrobić w większości popularnych przeglądarek internetowych.

  Pamiętaj: jeżeli wyłączysz pliki cookie, nie wszystkie funkcje naszej witryny będą w pełni działać.

  Profile użytkownika / metody śledzenia aktywności w sieci

  Nasza witryna korzysta z Google Analytics, usług analizy statystyk sieciowych świadczonych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze do analizy korzystania przez Ciebie z witryny. Generowane przez pliki cookie informacje o korzystaniu przez Ciebie z witryny zwykle są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli w witrynie włączona jest funkcja anonimizacji adresu IP, to przed przekazaniem informacji Google skraca Twój adres IP w obrębie terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach Twój pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i dopiero tam skrócony. Działając w imieniu operatora naszej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania przez Ciebie z tej witryny, wygeneruje raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz będzie świadczyć dodatkowe usługi na rzecz operatora witryny związane z korzystaniem z witryny i internetu. Adres IP uzyskany przez Google Analytics z Twojej przeglądarki nie będzie kojarzony z innymi danymi Google. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki; pamiętaj jednak, że możesz tym samym pozbawić się możliwości pełnego korzystania z części funkcji naszej witryny. Możesz również uniemożliwić wysyłanie lub przetwarzanie przez Google informacji generowanych przez pliki cookie o korzystaniu z witryny (w tym informacji o Twoim adresie IP), rezygnując z Google Analytics. W tym celu musisz pobrać i zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki, dostępny na stronie: tools.google.com/dlpage/gaoptout. W kontekście debaty dotyczącej używania narzędzi analitycznych z wykorzystaniem pełnego adresu IP należy mieć na względzie, że nasza witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”; zatem adresy IP są wykorzystywane w postaci skróconej, co uniemożliwia prześledzenie drogi wstecz do konkretnych użytkowników.

  Korzystanie z Google DoubleClick (śledzenie aktywności)

  Witryna wykorzystuje pliki cookie Google DoubleClick (tagi Floodlight). DoubleClick jest usługą Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w Twojej przeglądarce. Służą one do analizy sposobu korzystania z witryny. Zebrane dane są poddawane anonimizacji oraz analizowane wyłącznie do celów statystycznych. Twojej przeglądarce zostaje przypisany pseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID). Pliki cookie DoubleClick nie zawierają żadnych danych osobowych. Możesz uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie - w tym celu musisz kliknąć ten linkoraz pobrać i zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki dostępny w zakładce „DoubleClick Opt-out Extension”. Zamiennie możesz wyłączyć możliwość korzystania z plików cookie DoubleClick na stronie Digital Advertising, klikając ten link.

  Korzystanie z Google AdWords (remarketing / śledzenie konwersji)

  Ta witryna korzysta z usługi Google AdWords. Google AdWords jest internetowym systemem reklamowym Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).
  Wykorzystujemy funkcję remarketingu dostępną w usłudze Google AdWords. Funkcja remarketingu umożliwia wyświetlanie reklam w witrynach internetowych należących do sieci Google Display (tzw. „Google Ads” w witrynie Google lub innych witrynach) użytkownikom, którzy uprzednio odwiedzili naszą witrynę, na podstawie ich zainteresowań. W tym celu funkcja remarketingu analizuje sposób interakcji użytkownika z naszą witryną, m.in. oglądane produkty, aby móc wyświetlać w innych witrynach odpowiednio ukierunkowane reklamy po wizycie w naszej witrynie. Po to Google przechowuje numery w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny należące do sieci
  Google Display Network. Numery te zwane „plikami cookie” rejestrują liczbę odwiedzin tych użytkowników. Taki numer służy do identyfikacji przeglądarki na konkretnym komputerze, a nie do identyfikacji konkretnej osoby. Nie następuje zbieranie danych osobowych.
  Możesz uniemożliwić wykorzystywanie plików cookie przez Google - w tym celu musisz pobrać i zainstalować dodatek blokujący do przeglądarki dostępny na stronie: www.google.com/settings/ads/plugin. Więcej informacji o funkcji Google Remarketing oraz o polityce prywatności Google znajduje się na stronie: www.google.com/privacy/ads/.
  W ramach usługi Google AdWords korzystamy również z funkcji śledzenia konwersji. Kiedy klikasz na reklamę wyświetloną przez Google, w twoim komputerze zostaje zapisany plik cookie śledzenia konwersji. Pliki te wygasają po upływie 30 dni i nie zawierają danych osobowych, zatem nie służą do identyfikowania Ciebie. Informacje zbierane za pomocą plików śledzenia konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy włączyli funkcję śledzenia konwersji.
  Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki; pamiętaj jednak, że możesz tym samym pozbawić się możliwości pełnego korzystania z części funkcji naszej witryny.
  Ponadto w swojej przeglądarce możesz wyłączyć wyświetlanie reklam na podstawie zainteresowań w wyszukiwarce Google oraz w sieci (witrynach należących do sieci Google Display Network), na stronie www.google.com/settings/ads (klikając przełącznik „Wyłącz personalizację”)) lub wyłączyć opcję personalizacji na stronie www.aboutads.info/choices/. Więcej informacji o ustawieniach i polityce prywatności Google znajduje się na stronie policies.google.com/privacy.